ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Červenec 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva –
Část 1: Chemický rozbor

ČSN
EN 1744-1+A1

72 1196

 

Tests for chemical properties of aggregates –
Part 1: Chemical analysis

Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats –
Partie 1: Analyse chimique

Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen –
Teil 1: Chemische Analyse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1744-1:2009+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1744-1:2009+A1:2012. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1744-1 (72 1196) z června 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

V této normě byly oproti vydání z roku 2010 provedeny tyto změny:

1. Znění článku 11.1 bylo nahrazeno novým zněním.

2. Znění kapitoly 12 bylo nahrazeno novým zněním.

3. Znění kapitoly 17 bylo nahrazeno novým zněním.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu − Část 1: Stanovení pevnosti

EN 196-2 zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu − Část 2: Chemický rozbor cementu

EN 459-2zavedena v ČSN EN 459-2 (72 2101) Stavební vápno − Část 2: Zkušební metody

EN 932-1zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva − Část 1: Metody odběru vzorků

EN 932-2zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva − Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-5zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva − Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 932-6zavedena v ČSN EN 932-6 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva − Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

EN 933-2zavedena v ČSN EN 933-2 (72 1184) Zkoušení geometrických vlastností kameniva − Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

EN 1015-4zavedena v ČSN EN 1015-4 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo − Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

EN 1015-9zavedena v ČSN EN 1015-9 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo − Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a doby opravitelnosti čerstvých malt

EN 1015-11zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo − Část 11: Stanovení pevnosti za ohybu a v tlaku ztvrdlé malty

EN 1097-6zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1194) Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

ISO 384zavedena v ČSN ISO 384 (70 4110) Laboratorní sklo – Zásady navrhování a konstrukce odměrného skla

ISO 385zavedena v ČSN EN ISO 385 (70 4129) Laboratorní sklo − Byrety

ISO 648zavedena v ČSN EN ISO 648 (70 4122) Laboratorní sklo – Nedělené pipety

ISO 649-1dosud nezavedena

ISO 1042zavedena v ČSN ISO 1042 (70 4105) Laboratorní sklo – Odměrné baňky s jednou ryskou

ISO 4788zavedena v ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo – Odměrné válce dělené

DIN 12242-1dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 197-1 (72 2101)Cement − Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Upozornění na národní poznámku

K článku 13.5 byla doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČ 64828042

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 1744-1+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 91.100.15 Nahrazuje EN 1744-1:2009

Zkoušení chemických vlastností kameniva –
Část 1: Chemický rozbor

Tests for chemical properties of aggregates –
Part 1: Chemical analysis 

Essais visant à déterminer les propriétés chimiques
des granulats –
Partie 1: Analyse chimique

Prüfverfahren für chemische Eigenschaften
von Gesteinskörnungen –
Teil 1: Chemische Analyse

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-10-17 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2012-10-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1744-1:2009+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 9

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Chemikálie 11

4.1 Obecně 11

4.2 Chemikálie pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou (kapitola 7) 12

4.3 Chemikálie pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí potenciometricky (kapitola 8) 12

4.4 Chemikálie pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí při řízení výroby Mohrovou metodou (kapitola 9) 12

4.5 Chemikálie pro stanovení vodou rozpustných síranů (kapitola 10) 12

4.6 Chemikálie pro stanovení celkového obsahu síry (kapitola 11) 12

4.7 Chemikálie pro stanovení obsahu sirníků rozpustných v kyselině (kapitola 13) 13

4.8 Chemikálie pro stanovení lehkých znečišťujících částic (viz 14.2) 14

4.9 Chemikálie pro stanovení potencionální přítomnosti humusu (viz 15.1) 14

4.10 Chemikálie pro stanovení obsahu fulvokyselin (viz 15.2) 14

4.11 Chemikálie pro stanovení volného vápna komplexometricky (viz 18.2) 15

4.12 Chemikálie pro stanovení volného vápna konduktometricky (viz 18.3) 15

4.13 Chemikálie pro stanovení volného vápna acidometricky (viz 18.4) 15

4.14 Chemikálie pro stanovení rozpínavosti ocelářské strusky (viz 19.3) 16

5 Zkušební zařízení 16

5.1 Obecné požadavky 16

5.2 Zkušební zařízení pro obecné účely 16

5.3 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou
metodou (viz kapitola 7) 17

5.4 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí potenciometricky
(viz kapitola 8) 17

5.5 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení vodou rozpustných chloridových solí Mohrovou
metodou při řízení výroby (viz kapitola 9) 17

5.6 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení vodou rozpustných síranů (viz kapitola 10) 17

5.7 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení obsahu celkové síry (viz kapitola 11) 18

5.8 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení obsahu sirníků (viz kapitola 13) 18

5.9 Doplňující zařízení pro stanovení lehkých znečišťujících částic (viz 14.2) 18

5.10 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení potenciální přítomnosti humusu (viz 15.1) 18

5.11 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení obsahu fulvokyselin (viz 15.2) 19

5.12 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení organických znečišťujících látek maltovou
zkouškou (viz 15.3) 19

5.13 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení volného vápna komplexometricky (viz 18.2) 19

5.14 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení volného vápna konduktometricky (viz 18.3) 19

5.15 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení volného vápna acidometricky (viz 18.4) 20

5.16 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení CaO v ocelářské strusce rentgenovou difrakcí (viz 18.5) 20

5.17 Doplňující zkušební zařízení požadované pro stanovení rozpadu křemičitanu vápenatého ve vzduchem
chlazené vysokopecní strusce (viz 19.1) 20

5.18 Doplňující zařízení požadované pro stanovení objemu rozpínavosti ocelářské strusky (viz 19.3) 20

Strana

6 Obecné požadavky na zkoušení 24

6.1 Počet zkoušek 24

6.2 Opakovatelnost a reprodukovatelnost 24

6.3 Vyjádření hmotnosti, objemu, faktorů a výsledků 25

6.4 Sušení materiálů 25

6.5 Spalování sraženin 25

6.6 Kontrola nepřítomnosti chloridových iontů (zkouška dusičnanem stříbrným) 25

7 Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou (Referenční metoda) 25

7.1 Podstata zkoušky 25

7.2 Odběr vzorků 25

7.3 Příprava zkušebních navážek 26

7.4 Příprava výluhů 26

7.5 Postup pro stanovení obsahu chloridu ve výluzích 26

7.6 Výpočet a vyjádření výsledků 27

8 Stanovení vodou rozpustných chloridových solí potenciometricky (Alternativní metoda) 27

8.1 Podstata zkoušky 27

8.2 Odběr vzorku, příprava dílčích navážek a výluhů 27

8.3 Postup pro stanovení obsahu chloridu ve výluzích 27

8.4 Výpočet a vyjádření výsledků 27

9 Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Mohrovou metodou (Alternativní metoda) 28

9.1 Obecně 28

9.2 Podstata zkoušky 28

9.3 Odběr vzorku 28

9.4 Příprava zkušební navážky 28

9.5 Příprava výluhů 28

9.6 Postup pro stanovení obsahu chloridu ve výluzích 28

9.7 Výpočet a vyjádření výsledků 28

10 Stanovení vodou rozpustných síranů 29

10.1 Stanovení vodou rozpustných síranů v přírodním a umělém kamenivu 29

10.1.1 Podstata zkoušky 29

10.1.2 Odběr vzorku 29

10.1.3 Příprava zkušební navážky 29

10.1.4 Příprava výluhů 29

10.1.5 Postup pro stanovení síranů ve výluzích 29

10.1.6 Výpočet a vyjádření výsledků 30

10.2 Stanovení vodou rozpustných síranů v recyklovaném kamenivu 30

10.2.1 Postata zkoušky 30

10.2.2 Odběr vzorků 30

10.2.3 Příprava dílčích navážek 30

10.2.4 Příprava výluhů 30

10.2.5 Postup pro stanovení obsahu síranů ve výluzích s použitím spektrofotometru 31

11 Stanovení obsahu celkové síry 31

11.1 Stanovení obsahu celkové síry digescí kyselinou (Referenční metoda) 31

Strana

11.2 Stanovení obsahu celkové síry spalováním při vysoké teplotě (Alternativní metoda) 32

11.2.1 Postata zkoušky 32

11.2.2 Odběr vzorků 33

11.2.3 Příprava zkušební navážky 33

11.2.4 Zkušební postup 33

11.2.5 Výpočet a vyjádření výsledků 33

12 Stanovení síranů rozpustných v kyselině 33

12.1 Podstata zkoušky 33

12.2 Odběr vzorku 33

12.3 Příprava zkušební navážky 33

12.4 Zkušební postup 33

12.5 Výpočet a vyjádření výsledků 34

13 Stanovení sirníků rozpustných v kyselině 34

13.1 Podstata zkoušky 34

13.2 Odběr vzorku 34

13.3 Příprava zkušební navážky 34

13.4 Zkušební postup 34

13.5 Výpočet a vyjádření výsledků 35

14 Stanovení složek ovlivňujících jakost povrchu betonu 35

14.1 Ověření přítomnosti reaktivních částic sirníku železa 35

14.1.1 Obecně 35

14.1.2 Odběr vzorku 35

14.1.3 Zkušební postup 35

14.2 Stanovení lehkých znečišťujících částic 36

14.2.1 Obecně 36

14.2.2 Podstata zkoušky 36

14.2.3 Zkušební postup 36

14.2.4 Výpočet a vyjádření výsledků 36

15 Stanovení organických složek ovlivňujících tuhnutí a tvrdnutí cementu 36

15.1 Stanovení potenciální přítomnosti humusu 36

15.1.1 Podstata zkoušky 36

15.1.2 Odběr vzorků 37

15.1.3 Příprava zkušební navážky 37

15.1.4 Zkušební postup 37

15.1.5 Vyjádření výsledků 37

15.2 Stanovení obsahu fulvokyselin 37

15.2.1 Podstata zkoušky 37

15.2.2 Odběr vzorků 37

15.2.3 Příprava zkušební navážky 37

15.2.4 Zkušební postup 37

15.2.5 Vyjádření výsledků 38

15.3 Stanovení organických znečišťujících látek maltovou zkouškou 38

15.3.1 Podstata zkoušky 38

15.3.2 Odběr vzorku 38

15.3.3 Příprava zkušebních navážek 38

Strana

15.3.4 Předběžná úprava kameniva 38

15.3.5 Složky 38

15.3.6 Množství směsi 38

15.3.7 Postup míchání 39

15.3.8 Měření doby tuhnutí 39

15.3.9 Pevnost v tlaku ztvrdlé malty 39

15.3.10 Výpočet a vyjádření výsledků 39

16 Stanovení rozpustnosti ve vodě 40

16.1 Stanovení rozpustnosti kameniva ve vodě, kromě fileru 40

16.1.1 Podstata zkoušky 40

16.1.2 Odběr vzorku 40

16.1.3 Příprava zkušební navážky 40

16.1.4 Výluh rozpustných součástí 40

16.1.5 Výpočet a vyjádření výsledků 40

16.2 Stanovení rozpustnosti fileru ve vodě 41

16.2.1 Podstata zkoušky 41

16.2.2 Odběr vzorků 41

16.2.3 Příprava zkušebních navážek 41

16.2.4 Výluh rozpustných součástí 41

16.2.5 Výpočet a vyjádření výsledků 41

17 Stanovení ztráty žíháním 41

17.1 Podstata zkoušky 41

17.2 Odběr vzorku a příprava zkušebních navážek 42

17.3 Postup pro stanovení ztráty žíháním 42

17.4 Výpočet a vyjádření výsledků 42

18 Stanovení volného vápna v ocelářské strusce 42

18.1 Obecně 42

18.2 Stanovení volného vápna komplexometricky (Referenční metoda) 42

18.2.1 Podstata zkoušky 42

18.2.2 Odběr vzorku a příprava zkušební navážky 42

18.2.3 Zkušební postup 42

18.2.4 Výpočet a vyjádření výsledků 43

18.3 Stanovení volného vápna konduktometricky (Alternativní metoda) 43

18.3.1 Podstata zkoušky 43

18.3.2 Odběr vzorku a příprava zkušební navážky 43

18.3.3 Zkušební postup 43

18.3.4 Hodnocení a vyjádření výsledků 43

18.4 Stanovení volného vápna acidometricky (Alternativní metoda) 43

18.4.1 Podstata zkoušky 43

18.4.2 Odběr vzorku a příprava zkušební navážky 43

18.4.3 Zkušební postup 44

18.4.4 Výpočet a vyjádření výsledků 44

Strana

18.5 Stanovení CaO v ocelářské strusce rentgenovou difrakcí 44

18.5.1 Podstata zkoušky 44

18.5.2 Postup analýzy 45

18.5.3 Postup kalibrace 46 

18.5.4 Analytické výsledky 46

19 Stanovení nezdravosti vysokopecní a ocelářské strusky 46

19.1 Stanovení silikátového rozpadu ve vzduchem chlazené vysokopecní strusce 46

19.1.1 Obecně 46

19.1.2 Podstata zkoušky 46

19.1.3 Odběr vzorku 46

19.1.4 Příprava zkušební navážky 46

19.1.5 Zkušební postup 46

19.1.6 Vyjádření výsledků 47

19.2 Stanovení železnatého rozpadu ve vzduchem chlazené vysokopecní strusce 47

19.2.1 Obecně 47

19.2.2 Podstata zkoušky 47

19.2.3 Odběr vzorku 47

19.2.4 Zkušební postup 47

19.2.5 Vyjádření výsledků 47

19.3 Stanovení rozpínavosti ocelářské strusky 47

19.3.1 Obecně 47

19.3.2 Podstata zkoušky 47

19.3.3 Odběr vzorku 47

19.3.4 Příprava a zhutňování zkušebních vzorků 47

19.3.5 Zkušební postup při zkoušce parou 48

19.3.6 Výpočet a vyjádření výsledků 49

Příloha A (informativní)  Shodnost 50

A.1 Značky 50

A.2 Stanovení vodou rozpustných chloridových solí Volhardovou metodou (Referenční metoda) (viz kapitola 7) 50

A.3 Stanovení ve vodě rozpustných chloridových solí potenciometricky (Alternativní metoda) (viz kapitola 8) 50

A.4 Stanovení vodou rozpustných síranů v recyklovaném kamenivu (viz 10.2) 50

A.5 Stanovení obsahu celkové síry digescí v kyselině (Referenční metoda) (viz 11.1) 50

A.6 Stanovení síranů rozpustných v kyselině (viz kapitola 12) 50

Bibliografie 51

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1744-1:2009+A1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 154 Kamenivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 1744-1:2009".

Tento dokument zahrnuje změnu A1, schválenou CEN 2012-10-15.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami !".

Tato evropská norma je součástí řady norem pro zkoušení chemických vlastností kameniva. Zkušební metody pro jiné vlastností kameniva jsou uvedeny v jednotlivých částech následujících evropských norem:

EN 932 (všechny části) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva

EN 933 (všechny části) Zkoušení geometrických vlastností kameniva

EN 1097 (všechny části) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

EN 1367 (všechny části) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání

Ostatní části EN 1744 Zkoušení chemických vlastností kameniva jsou:

Část 3 Příprava výluhů loužením kameniva

Část 4 Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

Část 5 Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

Část 6 Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.


1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje postupy pro chemické rozbory kameniva. Stanovuje referenční postupy a v některých případech alternativní metody, které se mohou používat, pokud dávají ekvivalentní výsledky.

Pokud není uvedeno jinak, zkušební metody specifikované touto normou se smí použít pro řízení výroby, pro auditní zkoušky a zkoušky typu.

Tato evropská norma popisuje referenční metody užívané pro zkoušku typu a v případě sporu (a alternativní metody) pro chemickou analýzu kameniva. Pro účely zkoušky typu a v případech sporu by měla být použita pouze referenční metoda. V jiných případech, konkrétně při kontrole řízení výroby, smí být použity jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.