ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Červen 2013

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu –
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1341
ed. 2

72 1861

 

Slabs of natural stone for external paving – Requirements and test methods

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur – Exigences et méthodes d’essai

Platten aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1341:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1341:2012. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-09-01 se nahrazuje ČSN EN 1341 (72 1861) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-09-01 používat dosud platná ČSN EN 1341 (72 1861) z března 2003, v souladu s předmluvou této EN.

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí normy EN 1341:2001 jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1936zavedena v ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení měrné a obje-
mové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

EN 12371zavedena v ČSN EN 12371 (72 1147) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti

EN 12372zavedena v ČSN EN 12372 (72 1145) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při soustředěném zatížení

EN 12407zavedena v ČSN EN 12407 (72 1146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor

EN 12440zavedena v ČSN EN 12440 (72 1401) Přírodní kámen – Pojmenování

EN 13373zavedena v ČSN EN 13373 (72 1137) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení geometrických charakteristik výrobků

EN 13755zavedena v ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti za atmosférického tlaku

EN 14157zavedena v ČSN EN 14157 (72 1158) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu

EN 14231 zavedena v ČSN EN 14231 (72 1140) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

Souvisící ČSN

ČSN EN 12670 (72 1102) Přírodní kámen – Terminologie

ČSN EN 1342 (72 1862) Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 (72 1863) Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 12058 (72 1871) Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 1341
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 1341:2001

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu –
Požadavky a zkušební metody

Slabs of natural stone for external paving –
Requirements and test methods 

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur –
Exigences et méthodes d’essai

Platten aus Naturstein für Außenbereiche –
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1341:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky a zkušební metody pro desky z přírodního kamene 9

4.1 Obecně 9

4.1.1 Pojmenování 9

4.1.2 Změna fyzikálních vlastností přírodního kamene 9

4.2 Rozměry 9

4.2.1 Obecně 9

4.2.2 Povolené tolerance 10

4.3 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 12

4.3.1 Zmrazování a rozmrazování za normálních podmínek 12

4.3.2 Zmrazování a rozmrazování při použití rozmrazovacích solí 12

4.4 Lomová pevnost – pevnost za ohybu 12

4.5 Odolnost proti obrusu 12

4.6 Odolnost proti kluzu a smyku 12

4.6.1 Odolnost proti kluzu 12

4.6.2 Odolnost proti smyku 13

4.6.3 Stálost odolnosti proti kluzu a smyku 13

4.7 Vzhled 13

4.7.1 Obecně 13

4.7.2 Referenční vzorek, vizuální kontrola a kriteria pro přejímku 13

4.8 Nasákavost 13

4.9 Objemová hmotnost a otevřená pórovitost 13

4.10 Petrografický popis 13

4.11 Nebezpečné látky 13

5 Hodnocení shody 14

5.1 Obecně 14

5.2 Počáteční zkoušky typu (ITT) – Zkoušky typu (TT) 14

5.3 Řízení výroby 15

6 Označování, značení štítkem a balení 17

Příloha A (informativní) Pokyn pro stanovení vhodné tloušťky desek pro různá použití 18

A.1 Úvod 18

A.2 Zjednodušená metoda pro výpočet tloušťky desky 18

A.3 Pokyn k očekávanému lomovému zatížení 18

Příloha B (informativní) Pokyn pro odběr vzorků 19

B.1 Obecně 19

B.2 Zásady pro odběr vzorků 19

B.3 Odběr souhrnných vzorků 19

B.4 Příprava plánu odběru vzorků 19

B.5 Zařízení pro odběr vzorků 19

Strana

B.6 Metody odběru 19

B.6.1 Obecně 19

B.6.2 Odběr vzorků z lomů 20

B.6.3 Odběr vzorků z výrobny a dodávky 20

B.6.4 Odběr vzorků ze staveb 20

B.7 Značení, balení a odeslání vzorků 20

B.8 Protokol o odběru 20

Příloha C (informativní) Příklad výpočtu spodní očekávané hodnoty 22

C.1 Předmět přílohy 22

C.2 Značky a definice 22

C.3 Výpočet spodní očekávané hodnoty 23

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 25

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 25

ZA.2 Postup prokazování shody desek z přírodního kamene 26

ZA.2.1 Systém prokazování shody 26

ZA.2.2 ES Prohlášení o shodě 26

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 27

Bibliografie 29

Předmluva

Tento dokument (EN 1341:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1341:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice(směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V tomto vydání byly provedeny tyto změny:

  1. Pokud je to možné, požadavky se odkazují na oddělené zkušební metody připravené CEN/TC 246 „Přírodní kámen“. Změna byla provedena, aby se umožnilo užití stejných výsledků zkoušek pro několik výrobků při umísťování výrobků na trh.

  2. Hodnoty, které mají být deklarovány, byly upřesněny a kde je to vhodné jsou nyní deklarovány „spodní očekávané hodnoty“.

  3. Příloha A (Příloha B ve vydání z roku 2001) byla rozšířena a obsahuje součinitele bezpečnosti pro různé způsoby použití.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro všechny desky z přírodního kamene používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací.

Použití pro venkovní dlažby zahrnuje všechny kryty typické pro silniční stavby, jako jsou pěší a dopravní zóny, náměstí a podobně, umístěné ve vnějším prostředí, které jsou vystavené zvětrávacím faktorům, jako jsou změny teploty, déšť, led, vítr atd.

Tato evropská norma stanovuje také hodnocení shody a značení desek z přírodního kamene.

Tato evropská norma zahrnuje též charakteristiky, které jsou důležité pro obchod.

Tato evropská norma nezahrnuje desky z přírodního kamene pro podlahy a schodiště v budovách. V těchto případech platí EN 12058 [1].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.