ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20 Červen 2013

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní
dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1342
ed. 2

72 1862

 

Setts of natural stone for external paving – Requirements and test methods

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur – Exigences et méthodes d’essai

Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche – Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1342:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1342:2012. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-09-01 se nahrazuje ČSN EN 1342 (72 1862) z března 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2014-09-01 používat dosud platná ČSN EN 1342 (72 1862) z března 2003, v souladu s předmluvou této normy.

Změny proti předchozí normě

Nejdůležitější změny ve srovnání s předchozí verzí normy EN 1342:2001 jsou uvedeny v předmluvě této normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1926zavedena v ČSN EN 1926 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku

EN 1936zavedena v ČSN EN 1936 (72 1143) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

EN 12371zavedena v ČSN EN 12371 (72 1147) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti

EN 12407zavedena v ČSN EN 12407 (72 1146) Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor

EN 12440zavedena v ČSN EN 12440 (72 1401) Přírodní kámen – Pojmenování

EN 13373zavedena v ČSN EN 13373 (72 1137) Zkušební metody přírodního kamene − Stanovení geometrických charakteristik výrobků

EN 13755zavedena v ČSN EN 13755 (72 1149) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti za atmosférického tlaku

EN 14157zavedena v ČSN EN 14157 (72 1158) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu

EN 14231 zavedena v ČSN EN 14231 (72 1140) Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

Souvisící ČSN

ČSN EN 12670 (72 1102)Přírodní kámen – Terminologie

ČSN EN 1341 (72 1861)Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 (72 1863)Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 1342
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 93.080.20 Nahrazuje EN 1342:2001

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu –
Požadavky a zkušební metody

Setts of natural stone for external paving –
Requirements and test methods 

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur –
Exigences et méthodes d’essai

Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche –
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1342:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 8

4.1 Obecně 8

4.1.1 Pojmenování 8

4.1.2 Změna fyzikálních vlastností přírodního kamene 9

4.2 Rozměry 9

4.2.1 Obecně 9

4.2.2 Tolerance 9

4.3 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 10

4.3.1 Zmrazování a rozmrazování za normálních podmínek 10

4.3.2 Zmrazování a rozmrazování při použití rozmrazovacích solí 11

4.4 Lomová pevnost – pevnost v tlaku 11

4.5 Odolnost proti obrusu 11

4.6 Odolnost proti kluzu a smyku 11

4.6.1 Odolnost proti kluzu 11

4.6.2 Odolnost proti smyku 11

4.6.3 Stálost odolnosti proti kluzu a smyku 11

4.7 Vzhled 11

4.7.1 Obecně 11

4.7.2 Referenční vzorek, vizuální kontrola a kriteria pro přejímku 12

4.8 Nasákavost 12

4.9 Objemová hmotnost a otevřená pórovitost 12

4.10 Petrografický popis 12

4.11 Nebezpečné látky 12

5 Hodnocení shody 12

5.1 Obecně 12

5.2 Počáteční zkoušky typu (ITT) a zkoušky typu (TT) 13

5.3 Řízení výroby 14

6 Označování, značení štítkem a balení 16

Příloha A (informativní) Pokyn pro odběr vzorků 17

A.1 Obecně 17

A.2 Zásady pro odběr vzorků 17

A.3 Odběr souhrnných vzorků 17

A.4 Příprava plánu odběru vzorků 17

A.5 Zařízení pro odběr vzorků 17

A.6 Metody odběru 17

A.6.1 Obecně 17

A.6.2 Odběr vzorků z lomů 18

Strana

A.6.3 Odběr vzorků z výrobny a dodávky 18

A.6.4 Odběr vzorků ze staveb 18

A.7 Značení, balení a odeslání vzorků 18

A.8 Protokol o odběru 18

Příloha B (informativní) Příklad výpočtu spodní očekávané hodnoty 20

B.1 Předmět přílohy 20

B.2 Značky a definice 20

B.3 Výpočet spodní očekávané hodnoty 21

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 23

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 23

ZA.2 Postup prokazování shody kostek z přírodního kamene 24

ZA.2.1 Systém prokazování shody 24

ZA.2.2 ES Prohlášení o shodě 24

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 25

Bibliografie 27

Předmluva

Tento dokument (EN 1342:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 178 Dlažební prvky a obrubníky, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2013 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1342:2001.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

V tomto vydání byly provedeny tyto změny:

a) Pokud je to možné, požadavky se odkazují na oddělené zkušební metody připravené CEN/TC 246 „Přírodní kámen“. Změna byla provedena, aby se umožnilo užití stejných výsledků zkoušek pro několik výrobků při umísťování výrobků na trh.

b) Hodnoty, které mají být deklarovány, byly upřesněny a kde je to vhodné jsou nyní deklarovány „spodní očekávané hodnoty“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a odpovídající zkušební metody pro všechny dlažební kostky z přírodního kamene používané pro venkovní dlažby a kryty pozemních komunikací.

Použití pro venkovní dlažby zahrnuje všechny kryty typické pro silniční stavby, jako jsou pěší a dopravní zóny, náměstí a podobně, umístěné ve vnějším prostředí, které jsou vystaveny zvětrávacím faktorům jako jsou změny teploty, déšť, led, vítr atd.

Tato evropská norma stanovuje také hodnocení shody a značení kostek z přírodního kamene.

Tato evropská norma zahrnuje též charakteristiky, které jsou důležité pro obchod.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.