ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.50 Červen 2013

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové
pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice
a charakteristiky

ČSN
EN 13956

72 7611

 

Flexible sheet for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité de toiture plastiques et élastomères – Définitions et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen – Definitionen und Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13956:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13956:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13956 (72 7611) z ledna 2006.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti ČSN EN 13956:2006 došlo k formálním změnám a byly doplněny podmínky klasifikace reakce na oheň a klasifikace chování při vnějším požáru byla omezena na třídu FROOF. Změněna byla struktura přílohy ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 495-5zavedena v ČSN EN 495-5 (72 7645) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot – Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1107-2zavedena v ČSN EN 1107-2 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení rozměrové stálosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

CEN/TS 1187zavedena v ČSN P CEN/TS 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

EN 1297:2004zavedena v ČSN EN 1297:2004 (72 7654) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

EN 1548zavedena v ČSN EN 1548 (72 7657) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metoda expozice asfaltem

EN 1844zavedena v ČSN EN 1844 (72 7651) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti ozonu –
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1847zavedena v ČSN EN 1847 (72 7649) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody

EN 1848-2zavedena v ČSN EN 1848-2 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti –
Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1849-2zavedena v ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 1850-2zavedena v ČSN EN 1850-2 (72 7642) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení zjevných vad – Část 2:
Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1928zavedena v ČSN EN 1928 (72 7643) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti

EN 1931zavedena v ČSN EN 1931 (72 7644) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení propustnosti vodní páry

EN 12310-2zavedena v ČSN EN 12310-2 (72 7636) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti protrhávání – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12311-2zavedena v ČSN EN 12311-2 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12316-2zavedena v ČSN EN 12316-2 (72 7638) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12317-2zavedena v ČSN EN 12317-2 (72 7639) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení smykové odolnosti ve spojích – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

EN 12691zavedena v ČSN EN 12691 (72 7646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu

EN 12730zavedena v ČSN EN 12730 (72 7647) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

EN 13416zavedena v ČSN EN 13416 (72 7652) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5zavedena v ČSN EN 13501-5+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

EN 13583zavedena v ČSN EN 13583 (72 7653) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti krupobití

EN 13948zavedena v ČSN EN 13948 (72 7656) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene (ISO 11925-2)

Souvisící ČSN

EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 472 (64 0001)Plasty – Slovník

ČSN 73 0540-3Tepelná ochrana budov – Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN P 73 0606Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

ČSN 73 1901Navrhování střech – Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČ 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13956
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 01.040.91; 91.100.50 Nahrazuje EN 13956:2005

Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci
střech – Definice a charakteristiky

Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof waterproofing –
Definitions and characteristics 

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles d’étanchéité
de toiture plastiques et élastomères – Définitions
et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und Elastomerbahnen
für Dachabdichtungen – Definitionen und Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13956:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Charakteristiky související se střešním systémem 11

5 Charakteristiky výrobku 11

5.1 Obecně 11

5.2 Obecné charakteristiky 11

5.2.1 Zjevné vady 11

5.2.2 Rozměry, tolerance a plošná hmotnost 11

5.2.3 Vodotěsnost 12

5.2.4 Účinek kapalných chemikálií včetně vody 12

5.2.5 Požární vlastnosti 12

5.2.6 Odolnost proti krupobití 12

5.2.7 Pevnost spoje 13

5.2.8 Propustnost vodní páry 13

5.2.9 Tahové vlastnosti (pevnost a tažnost) 13

5.2.10 Odolnost proti nárazu 13

5.2.11 Odolnost proti statickému zatížení 13

5.2.12 Odolnost proti protrhávání 13

5.2.13 Odolnost proti prorůstání kořenů 13

5.2.14 Rozměrová stálost 13

5.2.15 Ohebnost za nízkých teplot 13

5.2.16 Chování při vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě 13

5.2.17 Odolnost proti ozónu 14

5.2.18 Snášenlivost s asfaltem 14

5.3 Nebezpečné látky 14

6 Hodnocení shody 14

6.1 Obecně 14

6.2 Počáteční zkoušky typu 14

6.2.1 Obecně 14

6.2.2 Odběr vzorků 14

6.3 Systém řízení výroby u výrobce (FPC) 14

6.3.1 Obecně 14

6.3.2 Četnost zkoušek 15

7 Technický list 15

8 Označování, značení štítkem a balení 15

Příloha A (normativní) Použití charakteristik 16

Příloha B (normativní) Počáteční zkoušky typu a četnost zkoušek pro řízení výroby u výrobce 17

Příloha C (informativní) Informace o chemické odolnosti 18

Příloha D (informativní) Příklad technického listu 20

Příloha E (informativní) Materiály, montáž a typické skladby střech 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 26

Bibliografie 34

Předmluva

Tento dokument (EN 13956:2012) byl vypracován CEN/TC 254 Hydroizolační pásy a fólie, jejíž sekretariát zajiš-
ťuje NEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13956:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Hlavní technické změny jsou:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje definice a charakteristiky pásů a fólií z plastu a pryže, včetně pásů a fólií zhotovených jejich smícháním a směsí (termoplastické elastomery), které jsou určeny pro hydroizolaci střech. Norma specifikuje požadavky, zkušební metody a hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.

POZNÁMKATypické materiály a způsoby použití jsou uvedeny v příloze E.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.