ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Květen 2013

Tepelněizolační výrobky pro budovy –
Průmyslově vyráběné výrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

ČSN
EN 13169
ed. 2

72 7208

 

Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded perlite board (EPB) products – Specification

Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en panneaux de perlite expansée (EPB) –
Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) – Spezifikation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13169:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13169:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje ČSN EN 13169 (72 7208) ze srpna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je dovoleno do 2013-09-01 používat ČSN EN 13169 (72 7208) ze srpna 2009, v souladu se zveřejněním tohoto termínu v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU).

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Informace o citovaných dokumentech

EN 822zavedena v ČSN EN 822 (72 7041) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

EN 823zavedena v ČSN EN 823 (72 7042) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky

EN 824zavedena v ČSN EN 824 (72 7043) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pravoúhlosti

EN 825zavedena v ČSN EN 825 (72 7044) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti

EN 826zavedena v ČSN EN 826 (72 7045) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška tlakem

EN 1604zavedena v ČSN EN 1604 (72 7048) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

EN 1605zavedena v ČSN EN 1605 (72 7049) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

EN 1606zavedena v ČSN EN 1606 (72 7050) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem

EN 1607zavedena v ČSN EN 1607 (72 7051) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

EN 1609zavedena v ČSN EN 1609 (72 7053) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

EN 12086:1997zavedena v ČSN EN 12086:1998 (72 7055) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –
Stanovení propustnosti vodní páry

EN 12089zavedena v ČSN EN 12089 (72 7058) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Zkouška ohybem

EN 12430zavedena v ČSN EN 12430 (72 7062) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

EN 12431zavedena v ČSN EN 12431 (72 7063) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

EN 12667zavedena v ČSN EN 12667 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 12939zavedena v ČSN EN 12939 (73 0571) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13172:2012zavedena v ČSN EN 13172:2012 (72 7211) Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13820zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Stanovení obsahu organických látek

EN 13823zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 15715:2009zavedena v ČSN EN 15715:2010 (72 7234) Tepelně izolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky

EN 29052-1zavedena v ČSN ISO 9052-1 (73 0505) Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

EN ISO 1182zavedena v ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti

EN ISO 1716zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 9229:2007zavedena v ČSN EN ISO 9229:2008 (72 7000) Tepelné izolace – Terminologie

EN ISO 11925-2zavedena v ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

ISO 16269-6:2005zavedena v ČSN ISO 16269-6:2007 (01 0233) Statistická interpretace dat – Část 6: Stanovení statistických tolerančních intervalů

Souvisící ČSN

ČSN EN 1602 (72 7046)Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti

ČSN EN 1991-1-1 (73 0035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 13793 (72 7065)Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení chování při cyklickém zatěžování

ČSN EN ISO 354 (73 0535)Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

ČSN EN ISO 10456 (73 0574)Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

ČSN EN ISO 11654 (73 0528)Akustika – Absorbéry zvuku používané v budovách – Hodnocení zvukové pohltivosti

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelněizolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 13169
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2012

ICS 91.100.60 Nahrazuje EN 13169:2008

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek
z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded perlite
board (EPB) products – Specification 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment –
Produits manufacturés en panneaux de perlite
expansée (EPB) – Spécification

Wärmedämmstoffe für Gebäude – Werkmäßig
hergestellte Produkte aus Blähperlit (EPB) –
Spezifikation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-10-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13169:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky 12

3.1 Termíny a definice 12

3.2 Značky, jednotky a zkratky 12

4 Požadavky 14

4.1 Obecně 14

4.2 Pro všechna použití 15

4.3 Pro specifická použití 16

5 Zkušební metody 19

5.1 Odběr vzorků 19

5.2 Kondicionování 19

5.3 Zkoušení 20

6 Kód značení 22

7 Hodnocení shody 22

8 Označování a značení štítkem 23

Příloha A (normativní) Stanovení deklarovaných hodnot tepelného odporu a součinitele tepelné vodivosti 24

A.1 Obecně 24

A.2 Vstupní údaje 24

A.3 Deklarované hodnoty 24

Příloha B (normativní) Počáteční zkouška typu (ITT) a řízení výroby (FPC) 26

Příloha C (normativní) Stanovení součinitele tepelné vodivosti v závislosti na obsahu vlhkosti 29

Příloha D (normativní) Vícevrstvé izolační výrobky z EPB 30

D.1 Obecně 30

D.2 Požadavky 30

D.3 Zkušební metody 31

D.4 Hodnocení shody 31

Příloha E (normativní) Kompozitní izolační desky 32

E.1 Popis 32

E.2 Požadavky 32

E.3 Zkušební metody 34

E.4 Kód značení 34

E.5 Řízení výroby u výrobce 34

E.6 Hodnocení shody 35

E.7 Označení CE a značení štítkem 35

Příloha F (informativní) Doplňkové vlastnosti 37

F.1 Obecně 37

F.2 Speciální profily 38

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 39

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 39

Strana

ZA.2 Postupy prokazování shody průmyslově vyráběných výrobků z desek z expandovaného perlitu 41

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 44

Bibliografie 46

Tabulky

Tabulka 1 – Tolerance tloušťky 15

Tabulka 2 – Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek 16

Tabulka 3 – Úrovně napětí v tlaku nebo pevnosti v tlaku 17

Tabulka 4 – Úrovně deformace při určeném zatížení v tlaku a teplotě 17

Tabulka 5 – Úrovně nasákavosti při úplném ponoření 18

Tabulka 6 – Úrovně pevnosti v ohybu při konstantním rozpětí 18

Tabulka 7 – Zkušební metody, zkušební tělesa a podmínky 21

Tabulka A.1 – Hodnoty k pro jednostranný 90% toleranční interval s 90% úrovní spolehlivosti 25

Tabulka B.1 – Minimální počet zkoušek pro ITT a minimální četnost zkoušení výrobku 26

Tabulka B.2 – Minimální četnost zkoušení charakteristik reakce výrobku na oheň 27

Tabulka E.1 – Třídy tolerancí tloušťky 32

Tabulka E.2 – Úrovně stlačitelnosti 33

Tabulka E.3 – Zkušební metody, zkušební tělesa a podmínky 34

Tabulka E.4 – Minimální četnost zkoušení výrobku 35

Tabulka F.1 – Zkušební metody, zkušební tělesa, podmínky a četnost zkoušení 38

Tabulka ZA.1a – Příslušná ustanovení pro expandovaný perlit a určené použití 39

Tabulka ZA.1b – Příslušná ustanovení pro expandovaný perlit a určené použití 40

Tabulka ZA.2 – Systémy prokazování shody 41

Tabulka ZA.3 – Úkoly hodnocení shody pro výrobky podle systému 1 pro reakci na oheň a systému 3
pro další charakteristiky 42

Tabulka ZA.4 – Úkoly hodnocení shody pro výrobky podle systému 3 nebo systému 3 v kombinaci se systémem 4
pro reakci na oheň 43

Obrázky

Obrázek C.1 – Příklad grafického znázornění „a“ 29

Obrázek ZA.1 – Příklad informací označení CE 45

Předmluva

Tento dokument (EN 13169:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 88 „Tepelněizolační materiály a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě musí být dán status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání nejpozději do května 2013 a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2013.NP1)

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13169:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Ve srovnání s EN 13169:2008 jsou hlavní změny následující:

  1. lepší harmonizace mezi jednotlivými normami souboru (EN 13162 až EN 13171) z hlediska definic, požadavků, tříd a úrovní;

  2. nová normativní příloha zabývající se vícevrstvými výrobky;

  3. změny edičního a technického charakteru a doplnění informací týkajících se některých specifických záležitostí;

  4. doplnění odkazů na EN 15715 Tepelněizolační výrobky – Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň – Průmyslově vyráběné výrobky;

  5. změny v příloze ZA.

Tato norma je jednou z řady norem pro tepelněizolační výrobky používané v budovách, ale může se použít v dalších oblastech, kde je to vhodné.

Na základě revidované rezoluce BT 20/1993, navrhla CEN/TC 88 definovat níže uvedené normy jako soubor dokumentů.

Soubor norem zahrnuje následující skupinu vzájemně souvisejících norem pro specifikace průmyslově vyráběných tepelněizolačních výrobků, které všechny spadají do působnosti CEN/TC 88:

EN 13162Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

EN 13163Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) –
Specifikace

EN 13164Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) –
Specifikace

EN 13165Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) –
Specifikace

EN 13166Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

EN 13167Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

EN 13168Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace

EN 13169Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

EN 13170Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) –
Specifikace

EN 13171Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace

Snížená spotřeba energie a snížení emisí během doby životnosti izolačního výrobku výrazně převyšuje spotřebu energie a uvolněné emise během výroby a procesu likvidace výrobku.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni zavést národní normalizační orgány následujících států: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu, s nebo bez opláštění nebo povlaku, které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek, vícevrstvých izolačních nebo kompozitních izolačních výrobků.

Tato norma zahrnuje také kompozitní izolační výrobky (viz příloha E).

Výrobky, které jsou předmětem této normy, se používají také v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky není součástí této normy.

Tato evropská norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, označování a značení štítkem.

Tato norma nespecifikuje požadovanou úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo k pro-
kázání způsobilosti pro určené použití. Úrovně požadované pro dané použití mohou být uvedeny v předpisech nebo v nekonfliktních normách.

Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,15 m2×K/W nebo deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti větším než 0,070 W/(m×K) při 10 °C nejsou předmětem této normy.

Tato norma nezahrnuje izolační výrobky vyráběné in situ a výrobky určené pro izolaci technických zařízení budov a průmyslových instalací.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.