ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10; 91.100.30 Březen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Část 3: Přísady do malty pro zdění –
Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN
EN 934-3+A1

72 2326

 

Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 3: Admixtures for masonry mortar – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 3: Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Teil 3: Zusatzmittel für Mauermörtel – Definitionen, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 934-3:2009+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 934-3:2009+A1:2012. Translated by the Czech Office
for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-10-01 se nahrazuje ČSN EN 934-3 (72 2326) z dubna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-09-30 používat dosud platná norma ČSN EN 934-3 (72 2326) z dubna 2010.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z července 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 480-13zavedena v ČSN EN 480-13 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

EN 934-1 zavedena v ČSN EN 934-1 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Společné požadavky

EN 934-2zavedena v ČSN EN 934-2+A1 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, značení a označování štítkem

EN 934-6 zavedena v ČSN EN 934-6 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

EN 1015-4 zavedena v ČSN EN 1015-4 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-9 zavedena v ČSN EN 1015-9 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

Související ČSN

EN 998-1 zavedena v ČSN EN 998-1 (72 2401) Specifikace malt – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

EN 998-2 zavedena v ČSN EN 998-2 (72 2401) Specifikace malt – Část 2: Malty pro zdění

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly k článku ZA. 2.1 a k obrázku ZA. 1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 015679, pobočka Brno – Ing. Jan Novák,

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 934-3+A1
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2012

ICS 91.100.10; 91.100.30 Nahrazuje EN 934-3:2009

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Část 3: Přísady do malty pro zdění – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

Admixtures for concrete, mortar and grout –
Part 3: Admixtures for masonry mortar – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis –
Partie 3: Adjuvants pour mortier de montage – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel –
Teil 3: Zusatzmittel für Mauermörtel – Definitionen, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2009-07-16 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2012-05-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 934-3:2009+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN. 

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Požadavky 7

5 Odběr vzorků 8

6 Kontrola shody 8

7 Hodnocení shody 9

8 Označování a značení štítkem 9

8.1 Obecně 9

8.2 Označování přísad 9

8.3 Další informace 9

Příloha A (informativní) Obsah a uvolňování nebezpečných látek 10

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 11

ZA.1 Předmět a příslušné vlastnosti 11

ZA.2 Postup prokazování shody pro přísady do malt pro zdění … 12

ZA.2.1 Systém prokazování shody 12

ZA.2.2 ES certifikáty a prohlášení o shodě 13

ZA.3 Označování CE a značení štítkem 13

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 934-3:2009+A1:2012) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 Beton a souvisící výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 934-3:2009".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2012-05-25.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU 89/106/EHS.

Vztah ke směrnici EU 89/106/EHS je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je součástí řady EN 934 „Přísady do betonu, malty a injektážní malty“, která dále obsahuje následující části

Tato evropská norma se používá s normami řady EN 480, které obsahují zkušební metody pro přísady.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Předpisy určující použití přísad pro zdicí malty nejsou součástí této normy, ale jsou uvedeny v EN 998-1 a EN 998-2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.