ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.10; 91.100.30 Leden 2013

Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky

ČSN
EN 14992+A1

72 3062

 

Precast concrete products – Wall elements

Produits préfabriqués en béton – Éléments de mur

Betonfertigteile – Wandelemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14992:2007+A1:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14992:2007+A1:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14992 (72 3062) z ledna 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2012. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1992-1-1 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

Souvisící ČSN

ČSN EN 15422 (72 3413)Betonové prefabrikáty – Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

ČSN EN 14889-1 (72 3434)Vlákna do betonu – Část 1: Ocelová vlákna – Definice, specifikace a shoda

ČSN EN 14889-2 (72 3434)Vlákna do betonu – Část 2: Polymerová vlákna – Definice, specifikace a shoda

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201)Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 206-1 (73 2403)Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 14992+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Června 2012

ICS 91.060.10; 91.100.30 Nahrazuje EN 14992:2007

Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky

Precast concrete products – Wall elements 

Produits préfabriqués en béton – Éléments de mur

Betonfertigteile – Wandelemente

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-02-17 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2012-04-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14992:2007+A1:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek normy EN 13369:2004 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera.

Strana

Předmluva 5

Úvod 7

1 Předmět normy 8

2 Citované dokumenty 8

3 Termíny a definice 8

4 Požadavky 12

5 Zkušební metody 14

6 Hodnocení shody 14

7 Značení 15

8 Technická dokumentace 15

Příloha A (informativní)  Doplňující pravidla pro navrhování 16

Příloha B (informativní)  Dobetonování spřažených stěn na staveništi 19

Příloha C (informativní)  Kontrolní plány 21

Příloha ZA (informativní)  !Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích" 23

Bibliografie 36

Předmluva

Tento dokument (EN 14992:2007+A1:2012) vypracovala technická komise CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR a byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovní skupinou CEN/TC 229 – TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvláště aby zajistila kompatibilitu s Eurokódy.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2012.

Tento dokument nahrazuje EN 14992:2007.

Tento dokument obsahuje změnu A1, schválenou CEN 2012-04-07.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU (89/106/EHS).

Vztah ke směrnicím EU uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Tento dokument je součástí souboru norem pro betonové prefabrikáty.

Pro společné požadavky jsou uvedeny odkazy na EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, která dále odkazuje na příslušné požadavky EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369:2004 v normách výrobků, vypracovaných CEN/TC 229, mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. !vypuštěný text"

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech
sestávají z více částí:

Tato norma v příloze ZA určuje metody označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných EN Eurokódů (EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku používají pro navrhování z hlediska mechanické odolnosti jiná ustanovení než EN Eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.4 NP1).

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Hodnocení shody uvedené v této evropské normě se vztahuje na hotové prefabrikované prvky dodávané na trh a pokrývá všechny výrobní postupy ve výrobním závodě.

Pravidla pro navrhování jsou popsána v EN 1992-1-1. V případě potřeby jsou pravidla dodatečně doplněna.

1Předmět normy

Tato evropská norma platí pro prefabrikované stěny vyrobené z obyčejného nebo hutného lehkého betonu. !Je možné použít také beton vyztužený vlákny (ocelovými, polymerovými nebo jinými vlákny, na které se vztahují evropské normy)." !Tyto stěnové prvky" mohou plnit funkce vnější stěny (viz 3.11), pohledové funkce (viz 3.12) nebo jejich kombinaci.

Funkce vnější stěny mohou být:

nebo jejich kombinace.

Stěny mohou být z prostého, železového nebo předpjatého betonu. Stěny mohou být nosné nebo nenosné.

Patří sem:

Stěnové prvky se mohou také použít jako sloupy nebo nosníky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.