ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60 Červenec 2012

Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

ČSN
EN 13172

72 7211

 

Thermal insulation products – Evaluation of conformity

Produits isolants thermiques – Évaluation de la conformité

Wärmedämmstoffe – Konformitätsbewertung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13172:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13172:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13172 (72 7211) z května 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v předmluvě evropské normy.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321)Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 13162 (72 7201)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

ČSN EN 13163 (72 7202)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace

ČSN EN 13164 (72 7203)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

ČSN EN 13165 (72 7204)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace

ČSN EN 13166 (72 7205)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace

ČSN EN 13167 (72 7206)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

ČSN EN 13168 (72 7207)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace

ČSN EN 13169 (72 7208)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace

ČSN EN 13170 (72 7209)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace

ČSN EN 13171 (72 7210)Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace

ČSN EN 14305 (72 7227)Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace

ČSN EN ISO 13787 (73 0313)Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1988, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením
vlády č. 190/2002 Sb., ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v článku 3.2, kapitole 4 a v tabulce A.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063,
Ing. Zuzana Aldabaghová

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační výrobky a materiály

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ilona Bařinová

EVROPSKÁ NORMA EN 13172
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2012

ICS 91.100.60 Nahrazuje EN 13172:2008

Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody

Thermal insulation products – Evaluation of conformity 

Produits isolants thermiques – Évaluation
de la conformité

Wärmedämmstoffe – Konformitätsbewertung

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-12-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13172:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 7

5 Požadavky na řízení výroby – Úkoly pro výrobce 8

5.1 Obecně 8

5.2 Organizace 8

5.2.1 Obecně 8

5.2.2 Odpovědnost a pravomoc 8

5.2.3 Zástupce vedení pro řízení výroby 8

5.2.4 Přezkoumání vedením 9

5.3 Příručka kvality 9

5.4 Kontrola a zkoušení 9

5.4.1 Obecně 9

5.4.2 Zkušební zařízení 9

5.4.3 Kontrola a zkoušení surovin a jiných základních materiálů 10

5.4.4 Kontrola a zkoušení v průběhu výroby 10

5.4.5 Zkoušení výrobku 10

5.4.6 Stav po kontrole a zkouškách 12

5.4.7 Záznamy o kontrole a zkouškách (záznamy výrobce) 12

5.5 Opatření v případě neshodných výrobků 13

5.6 Manipulace, skladování, balení a označování výrobků 13

5.7 Sledovatelnost výrobků 13

5.8 Výcvik pracovníků 13

6 Počáteční zkoušky typu 13

Příloha A (informativní)  Certifikace shody (není určeno pro účely označení CE) 14

A.1 Orgány účastnící se postupu hodnocení shody 14

A.2 Úkoly schváleného orgánu 14

A.2.1 Obecně 14

A.2.2 Počáteční inspekce 14

A.2.3 Počáteční zkoušky typu (ITT) 14

A.2.4 Průběžný dohled 15

A.3 Značka shody 18

A.3.1 Obecně 18

A.3.2 Certifikát shody 18

A.3.3 Zrušení certifikátu 18

Příloha B (informativní)  Certifikace shody (pro výrobky s třídami reakce na oheň podle systému 1) 20

B.1 Orgány účastnící se postupu hodnocení shody 20

B.2 Úkoly schváleného orgánu 20

B.2.1 Obecně 20

B.2.2 Počáteční inspekce ve výrobně a řízení výroby 20

Strana

B.2.3 Počáteční zkoušky typu 20

B.2.4 Průběžný dohled, posouzení a schválení řízení výroby 21

B.3 Značka shody 22

B.3.1 Obecně 22

B.3.2 Certifikát shody 22

B.3.3 Zrušení certifikátu 22

Příloha C (informativní)  Prohlášení o shodě vydané výrobcem (pro funkční požadavky podle systému 3) 23

C.1 Orgány účastnící se postupu hodnocení shody 23

C.2 Úkoly schváleného orgánu 23

C.2.1 Obecně 23

C.2.2 Počáteční zkoušky typu 23

C.3 Značka shody 24

C.3.1 Obecně 24

C.3.2 Prohlášení o shodě 24

Příloha D (informativní)  Prohlášení o shodě vydané výrobcem (pro výrobky s třídami reakce na oheň podle systému 4) 25

D.1 Značka shody 25

Příloha E (informativní)  Návod k použití přílohy (příloh) 26

E.1 Označení CE 26

E.2 Dobrovolná certifikace výrobku 26

E.3 Přehled prvků systémů hodnocení shody 27

Příloha F (informativní)  Kritéria pro posuzování neshody – Postup v případě stížnosti 28

F.1 Stížnost na deklarované charakteristiky výrobku 28

F.1.1 Obecně 28

F.1.2 Stížnost na deklarovaný tepelný odpor nebo součinitel tepelné vodivosti 28

F.1.3 Stížnost na jiné charakteristiky 29

F.2 Stížnost na šarži 29

Bibliografie 30 


Předmluva

Tento dokument (EN 13172:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 88 Tepelněizolační materiály a výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13172:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Hlavní změny oproti EN 13172:2008 jsou následující:

  1. text článku 5.4.2 byl přepracován a upraven tak, aby se jasně rozlišilo mezi kalibrací (kontrola kalibrace) a vnitřními kontrolami zařízení;

  2. text článku 5.4.5 byl upraven, aby se jasně rozlišilo mezi ITT a FPC. Také použití statistik ke snížení četnosti zkoušek v případě „bezpečných“ hodnot bylo rozšířeno na jiné charakteristiky než rozměry;

  3. tabulka A.1 byla rozdělena na dvě tabulky, na tabulku A.1 pro izolační výrobky pro budovy a tabulku A.2 pro zařízení budov a průmyslové instalace. Byly provedeny některé úpravy četnosti zkoušek charakteristik v tabulkách.

Tato evropská norma obsahuje šest informativních příloh:

Hodnocení shody je nezbytné pro výrobky, aby bylo umožněno označení CE a pro dobrovolnou certifikaci. Pokyny obsažené v příloze ZA norem výrobku stanoví, která z výše uvedených příloh se pro označení CE použije.

Příloha E uvádí, jakým způsobem použít přílohy společně s hlavní částí této normy, aby byly splněny požadavky na certifikaci a/nebo prohlášení o shodě výrobku.

Přestože přílohy jsou v této normě informativní, jejich použití výrobcem bude vyžadovat, aby převzaly normativní status. Pokud se příloha použije, je potřebné splnit požadavky tak, jak je uvedeno v textu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje postupy a kritéria hodnocení shody tepelněizolačních výrobků podle příslušné evropské specifikace výrobku.

Tato evropská norma platí pro průmyslově vyráběné výrobky pro budovy, technická zařízení budov a průmyslové instalace, pro výrobky vyráběné in situ pro použití v budovách a výrobky vyráběné in situ pro technická zařízení budov a průmyslové instalace a pro vnější tepelněizolační kompozitní systémy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.