ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Červen 2012

Betonové prefabrikáty – Prostorové prvky
pro inženýrské sítě

ČSN
EN 14844+A2

72 3061

 

Precast concrete products – Box culverts

Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés

Betonfertigteile – Hohlkastenelemente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14844:2006+A2:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14844:2006+A2:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje ČSN EN 14844+A1 (72 3061) ze září 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2013-09-01 používat dosud platná ČSN EN 14844+A1 (72 3061) ze září 2009, v souladu s předmluvou k EN 14844+A2:2011.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2008 a změnu A2 z října 2011. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! " #$. Vypuštěný text je zobrazen takto
!vypuštěný text“", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 206-1 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1992-2zavedena v ČSN EN 1992-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Betonové mosty – Navrhování a podrobná pravidla

EN 13369zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 14844:2006+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Listopad 2011

ICS 91.100.30 Nahrazuje EN 14844:2006+A1:2008

Betonové prefabrikáty – Prostorové prvky pro inženýrské sítě

Precast concrete products – Box culverts 

Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés

Betonfertigteile – Hohlkastenelemente

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-04-17 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2008-08-22 a změnu 2, která byla schválena 2011-10-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14844:2006+A2:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

!Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek normy EN 13369:2004 nepoužívá nebo je zahrnut do obecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera."

Strana

Předmluva 6

Úvod 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice, značky a zkratky 9

3.1 Termíny a definice 9

3.2 Značky a zkratky 9

4 Požadavky 10

4.1 Požadavky na materiál 10

4.1.1 Obecně 10

4.2 Výrobní požadavky 10

4.2.1 Výroba betonu 10

4.2.2 Ztvrdlý beton 10

4.2.3 Výztuž 10

4.3 Požadavky na hotový výrobek 11

4.3.1 Geometrické vlastnosti 11

4.3.2 Vlastnosti povrchu 12

4.3.3 Mechanická únosnost 12

4.3.7 Trvanlivost 12

4.3.8 Ostatní požadavky 13

5 Zkušební metody 13

5.1 Zkoušení betonu 13

5.2 Měření rozměrů a povrchových charakteristik 13

5.3 Hmotnost výrobků 13

6 Hodnocení shody 13

6.2.2 Počáteční zkouška typu 14

7 Značení 14

8 Technická dokumentace 14

Příloha A (informativní)  Doplňující údaje pro návrh prostorových prvků pro inženýrské sítě 15

A.1 Charakteristické vodorovné zatížení 15

A.2 Vyztužení při vnitřním povrchu stěn 15

A.3 Stabilita 15

A.4 Vodorovná povrchová zatížení 15

A.5 Průhyb stropní desky 15

A.6 Rozdílné sedání 15

Příloha B (normativní)  Ověření výpočtem podporovaným mechanickými zkouškami 16

B.1 Úvod 16

B.2 Omezení v použití zkoušky 16

B.3 Uspořádání zkoušky 16

B.4 Kritéria zkoušky 16

Strana

B.5 Definice rozměrových parametrů 17

B.6 Definice hlavních řezů 17

B.7 Určení parametrů zkoušky (wp, wa, F) 17

B.8 Zkušební metoda 18

B.9 Vyjádření výsledků zkoušky 19

Příloha C (informativní) Montáž 20

C.1 Výrobky / Prvky 20

C.2 Příprava staveniště 20

C.3 Podklad 20

C.4 Kladení 20

C.5 Zasypání výkopu 20

Příloha ZA (informativní) ! Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/106/EEC
o stavebních výrobcích 22

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 22

ZA.2 Postup (postupy) prokazování shody pro prostorové prvky pro inženýrské sítě 23

ZA.2.1 Systém prokazování shody 23

ZA.2.2 ES certifikát shody a prohlášení o shodě 25

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 26

ZA.3.1 Obecně 26

ZA.3.2 Prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností (metoda 1) 27

ZA.3.3 Prohlášení vlastností výrobku (metoda 2) 29

ZA.3.4 Prohlášení shody s návrhovými specifikacemi stanovenými objednatelem (metoda 3a) 31

ZA.3.5 Prohlášení shody s návrhovou specifikací poskytnutou výrobcem podle podmínek objednávky (metoda 3b) " 32

Bibliografie 34

 


Předmluva

Tento dokument (EN 14844:2006+A2:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 229 Betonové prefabrikáty, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR !a byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovní skupinou CEN/TC 229 – TC 250, kterou ustavila Liaison Group, zvláště aby zajistila kompatibilitu s Eurokódy."

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že na některé z prvků, které uvádí tento dokument, se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za určení některých nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2008-08-22 a změnu A2 schválenou 2011-10-22.

Tento dokument nahrazuje #EN 14844:2006+A1:2008$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! " # $.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Tato evropská norma je součástí souboru norem pro betonové prefabrikáty.

Pro společné požadavky jsou uvedeny odkazy na EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, která dále odkazuje na odpovídající požadavky EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369:2004 v normách výrobků, vypracovaných CEN/TC 229, mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

#Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá EN 13670 Provádění betonových konstrukcí.$

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech
sestávají z více částí:

Tato norma v příloze ZA určuje metody označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných EN Eurokódů (EN 1992). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku používají pro navrhování z hlediska mechanické odolnosti jiná ustanovení než EN Eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.4.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která tvoří nedílnou součástí této evropské normy.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Směrnice o stavebních výrobcích stanovuje základní požadavky, které je zapotřebí zohlednit v závislosti na použití konkrétního výrobku. Pro prostorové prvky pro inženýrské sítě mandát stanoví, že mají být zohledněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. S ohledem na tyto požadavky norma odkazuje převážně na ustanovení EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Mandát také vyžaduje zohlednění trvanlivosti se zřetelem na mrazuvzdornost a korozi. Toto je také řešeno ve výše uvedených Eurokódech.

#vypuštěný text$

1Předmět normy

Tato norma se zabývá jak velkými (nosnými) tak malými (nenosnými nebo částečně nosnými) prostorovými prvky pro inženýrské sítě pravoúhlého průřezu vytvořenými jako jeden celek a navrženými jako průběžný prvek se spárami řešenými tak, aby se mezi jednotlivé prvky mohl aplikovat těsnicí materiál. Prostorové prvky pro inženýrské sítě se mohou použít pro vytváření podzemních prostor určených pro dopravu a uložení materiálů, např. vedení odpadní vody, kabelovody a podchody.

#Pro účely této evropské normy se prostorové prvky pro inženýrské sítě s vnitřními průřezovými rozměry (W a H na obrázku 1) menšími nebo rovnými 1 250 mm považují za malé (nenosné nebo částečně nosné). Všechny ostatní prvky se definují jako velké.$ Prvky se obecně vyrábějí ve výrobnách z obyčejného nebo lehkého betonu a obvykle jako železobetonové. Tato norma se nevztahuje na prvky vyrobené z autoklávovaného pórobetonu ani na prefabrikované vyztužené prostorové prvky pro inženýrské sítě z lehkého mezerovitého betonu.

Každý prvek je z konstrukčního hlediska úplný. Prvky se spojují, aby tak vytvořily konečnou konstrukci požadované délky (včetně spár) a objemu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.