ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70 Květen 2012

Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry

ČSN
EN 33

72 4844

WC pans and WC suites – Connecting dimensions

Cuvettes de WC à alimentation indépendante et cuvettes de WC à réservoir attenant – Cotes de raccordement

WC Becken und WC Anlagen – Anschlussmabe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 33:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 33:2011. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 33 (72 4844) ze září 2003, ČSN EN 34 (72 4845) z prosince 1993, ČSN EN 37 (72 4848) z října 1999 a ČSN EN 38 (72 4849) z prosince 1993.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., IČ 47910381, Ing. Marie Jurajdová

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 33
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2011

ICS 91.140.70 Nahrazuje EN 33:2003, EN 34:1992, EN 37:1998, EN 38:1992

Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry

WC pans and WC suites – Connecting dimensions

Cuvettes de WC à alimentation indépendante
et cuvettes de WC à réservoir attenant –
Cotes de raccordement

WC Becken und WC Anlagen – Anschlussmabe

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 33:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Připojovací rozměry 6

2.1 Přítoková hrdla záchodových mís se samostatným přívodem vody 6

2.2 Odpadová hrdla záchodových mís a záchodových souprav 8

3 Rozměry pro připevnění závěsných záchodových mís a záchodových souprav 12

4 Rozměry pro připevnění sedátka 12

Předmluva

Tento dokument (EN 33:2011) vypracovala technická komise CEN/TC 163 Sanitární potřeby, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit zodpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 33:2003, EN 34:1992, EN 37:1998, EN 38:1992.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje připojovací rozměry záchodových mís a záchodových souprav bez ohledu na materiály použité k jejich výrobě.

Tato norma neplatí pro odsávací (podtlakové) záchodové mísy a soupravy.

POZNÁMKA 1Jsou povoleny jiné připojovací rozměry, např. u zvláštních záchodových mís, jestliže výrobce dodává nebo doporučuje vhodné montážní příslušenství.

POZNÁMKA 2 Schematické znázornění tvaru předmětů na obrázcích slouží pouze jako názorný příklad; v žádném případě nepředepisuje konečný tvar předmětu, jehož volba se ponechává na výrobci.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.