ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15 Červenec 2011

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva –
Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

ČSN
EN 1097-1

72 1194

 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates – Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats – Partie 1: Détermination
de la résistance à l’usure (micro-Deval)

Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen – Teil 1: Bestimmung
des Wiederstandes gegen Verschleiß (Micro-Deval)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1097-1:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1097-1:2011. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1097-1 (72 1175) z prosince 1997.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2004. Do normy byla zařazena nová příloha A pro stanovení odolnosti proti otěru kameniva pro kolejové lože a tím došlo ke změně číslování příloh. Ke změnám došlo také v příloze C, která se zabývá alternativním úzkým rozsahem třídění.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 932-2zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-5zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva – Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 933-1zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Sítový rozbor

EN ISO 4788zavedena v ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo – Odměrné válce dělené

ISO 3290zavedena v ČSN ISO 3290-1 (02 3680) Valivá ložiska – Kuličky – Část 1: Ocelové kuličky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČ 64828042.

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 1097-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2011

ICS 91.100.15 Nahrazuje EN 1097-1:1996

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva –
Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

Tests for mechanical and physical properties of aggregates –
Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval) 

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats –
Partie 1: Détermination de la résistance à l’usure (micro-Deval)

Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen –
Teil 1: Bestimmung des Wiederstandes gegen Verschleiß (Mikro-Deval)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-12-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1097-1:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 6

5 Zkušební zařízení 7

6 Příprava dílčích navážek 8

7 Zkušební postup 8

8 Výpočet a vyjádření výsledků 9

9 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (normativní)  Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval) kameniva pro kolejové lože 10

Příloha B (informativní)  Stanovení součinitele mikro-Deval v suchém stavu 11

Příloha C (informativní)  Alternativní úzký rozsah třídění pro zkoušku mikro-Deval 12

Příloha D (informativní)  Shodnost 13

Bibliografie 14

 

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2011.

Tato evropská norma nahrazuje EN 1097-1:1996.

Tato evropská norma je součástí řady norem pro zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva. Zkušební normy pro jiné vlastnosti kameniva jsou uvedeny v jednotlivých částech následujících evropských norem:

EN 932 (všechny části) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva

EN 933 (všechny části) Zkoušení geometrických vlastností kameniva

EN 1367 (všechny části) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání

EN 1744 (všechny části) Zkoušení chemických vlastností kameniva

EN 13179 (všechny části) Zkoušení fileru pro asfaltové směsi

Ostatní části EN 1097 jsou:

Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Část 6: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru – Pyknometrická zkouška

Část 8. Stanovení hodnoty ohladitelnosti

Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty – Nordická zkouška

Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

1Předmět normy

Tato evropská norma popisuje referenční metodu, která se používá při zkouškách typu a v případě sporu, pro stanovení odolnosti proti otěru hrubého kameniva (hlavní text) a kameniva pro kolejové lože (příloha A). V jiných případech, konkrétně při řízení výroby u výrobce, smí být použity jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě. Vzorek je normálně zkoušen v mokrém stavu, ale zkouška smí být provedena také v suchém stavu. Tato evropská norma platí pro přírodní, umělé a recyklované kamenivo používané v pozemním a inženýrském stavitelství.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.