ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Březen 2011

Specifikace malt pro zdivo –
Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

ČSN
EN 998-1
ed. 2

72 2401

 

Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering mortar

Spécifications des mortiers pour maçonnerie – Partie 1: Mortiers d’enduits intérieurs et extérieurs

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau – Teil 1: Putzmörtel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 998-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 998-1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-06-01 se ruší ČSN EN 998-1 (72 2401) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Oproti předcházející verzi normy jsou zařazeny hlavní technické změny související s tepelnou vodivostí, kde jsou určeny základní podmínky pro deklarovanou hodnotu, a změny související s hodnocením shody, které je uvedeno podrobněji.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1015-2 zavedena v ČSN EN 1015-2 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-9 zavedena v ČSN EN 1015-9 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

EN 1015-10 zavedena v ČSN EN 1015-10 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1015-12 zavedena v ČSN EN 1015-12 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

EN 1015-18 zavedena v ČSN EN 1015-18 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

EN 1015-19 zavedena v ČSN EN 1015-19 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

EN 1015-21 zavedena v ČSN EN 1015-21 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody pro stanovení návrhových tepelných hodnot

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 998-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Září 2010

ICS 91.100.10 Nahrazuje EN 998-1:2003

Specifikace malt pro zdivo –
Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

Specification for mortar for masonry –
Part 1: Rendering and plastering mortar 

Spécifications des mortiers pour maçonnerie –
Partie 1: Mortiers d’enduits intérieurs et extérieurs

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau –
Teil 1: Putzmörtel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-08-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 998-1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a zkratky 8

4 Materiály 10

5 Požadavky 10

5.1 Všeobecně 10

5.2 Vlastnosti zatvrdlých malt 10

5.2.1 Všeobecně 10

5.2.2 Reakce na oheň 10

5.2.3 Trvanlivost 11

5.3 Vlastnosti čerstvých malt 14

5.4 Míchání malty na staveništi 14

6 Popis a označování 14

7 Značení a označování štítkem 14

8 Hodnocení shody 14

8.1 Všeobecné požadavky 14

8.2 Počáteční zkoušky (typu) 14

8.2.1 Všeobecně 14

8.2.2 Odběr vzorků 15

8.2.3 Referenční zkouška 15

8.2.4 Opakování počáteční zkoušky 15

8.2.5 Záznam 15

8.2.6 Použití zkušebních metod 15

8.3 Řízení výroby (FPC) 15

8.3.1 Všeobecně 15

8.3.2 Postup řízení 15

8.3.3 Shoda konečného výrobku 16

8.3.4 Statistické postupy 16

8.3.5 Identifikace – označování a kontrola skladování výrobků 16

8.3.6 Neshodné výrobky 16

Příloha A (normativní) Odběr vzorků pro počáteční zkoušky a nezávislé zkoušky dodávek 17

A.1 Všeobecně 17

A.2 Postup vzorkování 17

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích 18

Bibliografie 22

Předmluva

Tento dokument (EN 998-1:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2011 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2011NP).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje normu EN 998-1:2003.

Oproti předcházející verzi normy jsou zařazeny hlavní technické změny související s tepelnou vodivostí, kde jsou určeny základní podmínky pro deklarovanou hodnotu, a změny související s hodnocením shody, které je uvedeno podrobněji.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS).

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

EN 998 Specifikace malt pro zdivo má dvě části:

– Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky,

– Část 2: Malta pro zdění.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Vlastnosti malt pro vnitřní a vnější omítky značně závisí na druhu nebo druzích použitých pojiv a jejich dávkování. Zvláštní vlastnosti mohou být získány použitými druhy kameniv, přísad a/nebo příměsí.

Malty pro vnitřní / vnější omítky se rozdělují

  1. podle záměru výroby:

  1. podle způsobu výroby:

  1. podle vlastností a/nebo použití:

Malty pro vnitřní / vnější omítky nedosahují svých vlastností, pokud po nanesení nezatvrdnou. Užitné vlastnosti malty pro vnitřní / vnější omítky závisí na druhu použitého materiálu, na tloušťce vrstev a způsobu nanesení. Kromě toho ovlivňuje malty pro vnitřní / vnější omítky povrch konstrukce.

Oblastní rozdíly ve stavební praxi, klimatické podmínky a různé složky malt pro vnitřní a vnější omítky neumožňují předepsat normalizované dávkování směsi pro předpisovou maltu, které by bylo použitelné v celé Evropě. Proto specifikace dávkování takové směsi (receptura) a oblast použití by měly vycházet z praxe a zkušeností získaných v místě použití.

1 Předmět normy

Tuto evropskou normu lze použít pro průmyslově vyráběnou maltu pro vnitřní a vnější omítky s anorganickými pojivy pro vnitřní a vnější omítání stěn, stropů, pilířů a příček. Norma obsahuje definice a jakostní požadavky na konečné výrobky.

Netýká se malt, u nichž je hlavním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého.

Pojivo ze síranu vápenatého může být použito jako doplňkové pojivo společně se vzdušným vápnem. Pokud je vzdušné vápno základním aktivním pojivem, pak se malta pro vnitřní / vnější omítky týká tato norma. Pokud je základním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého, pak se na maltu vztahuje EN 13279. Třídění provádí výrobce malty.

Speciální malty odolné na požár a zvukověizolační malty, malty pro opravy konstrukcí, úpravu povrchu staveb, jako jsou materiály pro vyrovnávání, natírání, ochranné vrstvy, organické omítky nanášené v tenkých vrstvách a prefabrikované stavební díly (např. sádrokartonové desky), nejsou předmětem této normy.

Tato norma se týká malt pro vnitřní / vnější omítky uvedených v kapitole 3 s výjimkou staveništních malt pro vnitřní / vnější omítky. Nicméně však může být tato norma nebo její část použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.