ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Listopad 2010

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Část 5: Přísady do stříkaného betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN
EN 934-5

72 2326

 

Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 5: Admixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labeling

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 5: Adjuvants pour bétons projetés – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – Teil 5: Zusatzmittel für Spritzbeton – Definitionen, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung und Beschriftung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 934-5:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 934-5:2007 Translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 934-5 (72 2326) z října 2009.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 934-5:2007 do soustavy norem ČSN.

Zatímco ČSN EN 934-5 (72 2326) z října 2009 převzala EN 934-5:2007 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 196-1zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 196-3zavedena v ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 197-1zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 480-1zavedena v ČSN EN 480-1 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

EN 480-2zavedena v ČSN EN 480-2 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 2: Stanovení doby tuhnutí

EN 480-6zavedena v ČSN EN 480-6 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 6: Infračervená analýza

EN 480-8zavedena v ČSN EN 480-8 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 8: Stanovení obsahu sušiny

EN 480-10zavedena v ČSN EN 480-10 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

EN 480-12zavedena v ČSN EN 480-12 (72 2325) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Zkušební metody – Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

EN 934-6zavedena v ČSN EN 934-6 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody, hodnocení shody, značení a označování štítky

EN 1542:1999 zavedena v ČSN EN 1542 (72 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

EN 12350-2zavedena v ČSN EN 12350-2 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím

EN 12350-5zavedena v ČSN EN 12350-5 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím

EN 12390-3zavedena v ČSN EN 12390-3 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

EN ISO 1158zavedena v ČSN EN ISO 1158 (64 0323) Plasty – Homopolymery a kopolymery vinylchloridu – Stanovení obsahu chloru

ISO 758zavedena v ČSN ISO 758 (65 0339) Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití – Stanovení hustoty při teplotě 20 °C

ISO 4316zavedena v ČSN 68 1151 Metody zkoušení tenzidů a detergentů – Povrchově aktivní látky – Stanovení pH vodných roztoků – Potenciometrická metoda

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČ 015679, pobočka Brno – Ing. Jan Novák

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

Evropská norma EN 934-5
European standard
Norme européenne
Europäische Norm
Říjen 2007

ICS 91.100.10

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Část 5: Přísady do stříkaného betonu – Definice, požadavky, shoda,

označování a značení štítkem

Admixtures for concrete, mortar and grout –
Part 5: Admixtures for sprayed concrete – Definitions, requirements, conformity, marking and labelling 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis –
Partie 5: Adjuvants pour bétons projetés – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpressmörtel –
Teil 5: Zusatzmittel für Spritzbeton – Definitionen, Anforderungen, Konformität, Kennzeichnung
und Beschriftung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-08-13.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u kteréhokoliv člena CEN.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2007 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 934-5:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní odkazy 6

3 Termíny a definice 7

3.1 Všeobecné definice 7

3.2 Specifické definice 7

4 Požadavky 8

4.1 Všeobecné požadavky 8

4.2 Specifické požadavky 8

5 Oběr vzorků 10

6 Kontrola shody 10

7 Hodnocení shody 11

8 Označování a značení štítkem 11

8.1 Všeobecně 11

8.2 Označování přísad 11

8.3 Dodatečné informace 11

Příloha A  (informativní)  Obsah a uvolňování nebezpečných látek 13

Příloha B  (normativní)  Referenční beton pro zkoušení přísady udržující konzistenci 13

B.1 Všeobecně 13

B.2 Obsah cementu 13

B.3 Kamenivo 13

B.4 Konzistence 13

B.5 Pevnost v tlaku 13

B.6 Protokol o zkoušce 14

Příloha C  (normativní)  Stanovení soudržnosti 15

C.1 Všeobecně 15

C.2 Příprava kontrolní a zkušební záměsi 15

C.3 Zpracování betonu a uložení zkušebních těles 15

C.4 Zkoušení 15

C.5 Protokol ozkoušce 15

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 17

ZA.1 Předmět a příslušné vlastnosti 17

ZA.2 Postup prokazování shody pro přísady do stříkaného betonu 18

ZA.2.1 Systém prokazování shody 18

ZA.2.2 ES certifikace a prohlášení o shodě 19

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 19

Bibliografie 22

Předmluva

Tento dokument (EN 934-5:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a souvisící výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2009.

Upozorňuje se na možnosti, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je součástí řady EN 934: „Přísady do betonu, malty a injektážní malty“, která dále obsahuje následující části:

Tato evropská norma se používá s normami řady EN 480, které obsahují zkušební metody pro přísady.

Se zřetelem na ustanovení v EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda lze ve stříkaném betonu uvažovat také s použitím přísad zahrnutých v EN 934-2.

Předchozí návrh EN 934-5 byl podroben formálnímu hlasování v roce 2004 a byl schválen většinou členů CEN v r. 2005. Současně s tímto hlasováním však někteří členové vyjádřili několik technických připomínek, proto příslušnou subkomisí CEN/TC 104 SC3 bylo odsouhlaseno, že tyto připomínky budou vzaty v úvahu formou změny. Nicméně, aby se zabránilo nutnosti používat v praxi dva odlišné dokumenty, CEN/TC 104 se rozhodla nepublikovat odsouhlasený dokument, nýbrž předložit další sjednocenou verzi zahrnující pozměněné sporné body UAP, která by měla být publikována s konečnou platností.

Změny ke konečnému návrhu prEN 934-5:2004-11 jsou následující:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje a stanovuje požadavky a kritéria shody pro přísady konkrétně určené pro použití ve stříkaném betonu.

Norma se vztahuje na tyto typy přísad:

Předpisy řídící praktické použití těchto přísad při výrobě stříkaného betonu nejsou součástí této normy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.