ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.50 Červen 2010

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy
pro hydroizolaci betonových mostovek
a ostatních pojížděných betonových ploch –
Definice a charakteristiky

ČSN
EN 14695

72 7605

 

Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete – Definitions and characteristics

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules – Définitions et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Abdichtungen von Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton – Definitionen und Eigenschaften

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14695:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14695:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Tato norma je součástí souboru norem určených pro hydroizolační asfaltové pásy pro hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1107-1 zavedena v ČSN EN 1107-1 (72 7631) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení rozměrové stálosti

EN 1109 zavedena v ČSN EN 1109 (72 7633) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

EN 1110 zavedena v ČSN EN 1110 (72 7634) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

EN 1296zavedena v ČSN EN 1296 (72 7648) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy pro hydroizolaci střech – Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

EN 1848-1zavedena v ČSN EN 1848-1 (72 7640) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení délky, šířky a přímosti – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1849-1zavedena v ČSN EN 1849-1 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 1850-1zavedena v ČSN EN 1850-1 (72 7642) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení zjevných vad – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

EN 12039:1999zavedena v ČSN EN 12039:2000 (72 7635) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení přilnavosti posypu

EN 12311-1zavedena v ČSN EN 12311-1 (72 7637) Hydroizolační pásy a fólie – Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Stanovení tahových vlastností

EN 13375:2004zavedena v ČSN EN 13375:2005 (72 7671) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles

EN 13416:2001zavedena v ČSN EN 13416:2002 (72 7652) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

EN 13596zavedena v ČSN EN 13596 (72 7672) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti v tahu

EN 13653zavedena v ČSN EN 13653 (72 7673) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení přilnavosti ve smyku

EN 14223zavedena v ČSN EN 14223 (72 7677) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení nasákavosti

EN 14224zavedena v ČSN EN 14224 (72 7678) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení schopnosti přemostění trhlin

EN 14691zavedena v ČSN EN 14691 (72 7674) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

EN 14692:2005zavedena v ČSN EN 14692:2006 (72 7675) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

EN 14693zavedena v ČSN EN 14693 (72 7679) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu

EN 14694zavedena v ČSN EN 14694 (72 7676) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku

EN ISO 9001zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Souvisící ČSN

ČSN 73 6242:2010Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

ČSN EN 13707 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN u PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, ve spolupráci s Ing. Zuzanou Červenkovou

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb a TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček


EVROPSKÁ NORMA EN 14695
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Leden 2010

ICS 91.100.50

Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch –
Definice a charakteristiky

Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for waterproofing
of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete –
Definitions and characteristics 

Feuilles souples d’étanchéité – Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules – Définitions
et caractéristiques

Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen
mit Trägereinlage für Abdichtungen von Betonbrücken
und andere Verkehrsflächen aus Beton – Definitionen und Eigenschaften

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-11-21.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 14695:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

1 Předmět normy 8

2 Citované normativní dokumenty 8

3 Termíny a definice 9

4 Charakteristiky výrobku 11

4.1 Všeobecně 11

4.2 Charakteristiky pásu 11

4.2.1 Zjevné vady 11

4.2.2 Rozměry, tolerance a plošná hmotnost 11

4.2.3 Počáteční množství minerální ochrany povrchu 11

4.2.4 Tahové vlastnosti 12

4.2.5 Nasákavost 12

4.2.6 Ohebnost za nízkých teplot 12

4.2.7 Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 12

4.2.8 Rozměrová stálost při zvýšených teplotách 12

4.2.9 Chování vlivem tepelného stárnutí 12

4.3 Charakteristiky pásů vztahující se k jejich funkci 12

4.3.1 Všeobecně 12

4.3.2 Přilnavost v tahu 12

4.3.3 Přilnavost ve smyku 13

4.3.4 Schopnost přemostění trhlin 13

4.3.5 Soudržnost po tepelném zatížení 13

4.3.6 Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy 13

4.3.7 Chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu 13

4.3.8 Nepropustnost (Vodotěsnost) 13

4.4 Nebezpečné látky 13

5 Hodnocení shody 13

5.1 Všeobecně 13

5.2 Počáteční zkoušky typu (ITT) 13

5.2.1 Všeobecně 13

5.2.2 Odběr vzorků 14

5.3 Řízení výroby u výrobce (FPC) 14

5.3.1 Všeobecně 14

5.3.2 Četnost zkoušek 14

6 Technický list 14

7 Označování, značení štítkem a balení 14

Příloha A (normativní) Počáteční zkoušky typu a četnost zkoušek pro řízení výroby u výrobce 15

Příloha B (normativní) Stanovení rozměrové stálosti při teplotě 160 °C 16

Příloha C (informativní) Příklad Technického listu 17

Příloha D (normativní) Stanovení počátečního množství minerální ochrany povrchu 19

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 20

Bibliografie 24

Předmluva

Tato evropská norma (EN 14695:2010) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 254 „Hydroizolační pásy a fólie“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků této normy mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze považovat za zodpovědné za identifikaci některých nebo všech těchto patentových práv.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EHS uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční charakteristiky vyztužených asfaltových pásů pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch, na jejichž betonový povrch je hydroizolační systém nataven a překryt vrstvou z asfaltových směsí. Tato norma také specifikuje zkušební metody pro stanovení charakteristik a funkčních charakteristik pásů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.