ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.040.91 01.040.91; 91.100.10 Březen 2010

Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 520+A1

72 3611

 

Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods

Plaques plâtre – Définitions, spécifications et méthodes d’essai

Gipsplatten – Definitionen, Anforderungen, Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 520:2004+A1:2009 . Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 520:2004+A1:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 520 (72 3611) z května 2005.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2009. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 336 zavedena v ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky

EN 338 zavedena v ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti

EN 1995-1-1 zavedena v ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 12114 zavedena v ČSN EN 12114 (73 0572) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků – Laboratorní zkušební metoda

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 13963 zavedena v ČSN EN 13963 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 14195 zavedena v ČSN EN 14195 (72 3612) Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 14566 zavedena v ČSN EN 14566 (72 3616) Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 536 zavedena v ČSN EN ISO 536 (50 0304) Papír a deska – Stanovení plošné hmotnosti

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

EN ISO 20535 zavedena v ČSN EN ISO

EN ISO 20535 zavedena v ČSN ISO 535 (50 0335) Papír a lepenka. Stanovení absorpce vody podle Cobba

ISO 7892 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ: 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


EVROPSKÁ NORMA EN 520:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Srpen 2009

ICS 01.040.91; 91.100.10 Nahrazuje EN 520:2004

Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

Gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test methods 

Plaques de plâtre – Définitions, spécifications
et méthodes d’essai

Gipsplatten – Definitionen, Anforderungen, Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-08-16 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2009-07-20.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 520:2004+A1:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 7

Úvod 8

1 Předmět normy 10

2 Citované normativní dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Požadavky 14

5 Zkušební metody 18

6 Hodnocení shody 32

7 Označování sádrokartonových desek 34

8 Značení, označování štítkem a balení 35

Příloha A (informativní)  Postup vzorkování pro zkoušky 36

A.1 Všeobecně 36

A.2 Postup vzorkování 36

A.2.1 Nahodilé vzorkování 36

A.2.2 Reprezentativní vzorkování 36

Příloha B (normativní)  !Podmínky pro zatřídění sádrokartonových desek podle reakce na oheň bez zkoušení 37

B.0 Úvod 37

B.1 Konečné použití 37

B.1.1 Všeobecně 37

B.1.2 (Postup 1) Mechanické upevnění k nosné konstrukci 37

B.1.3 (Postup 2) Mechanické upevnění k pevnému dřevěnému podkladu 38

B.1.4 (Postup 3) Mechanické upevnění nebo vazba k pevnému podkladu (suchý obkladový systém) 38

Příloha C (normativní)  Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 (SBI zkouška) 39

C.0 Úvod 39

C.1 Všeobecná použití 39

C.2 Omezená použití podle vyplňování spojů 41

C.3 Omezená použití pro dřevěné podklady " 41

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních
výrobcích 42

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 42

ZA.2 Prokazování shody a prohlášení o shodě sádrokartonových desek 43

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 47

Bibliografie 49

 


Předmluva

Tento dokument (EN 520:2004+A1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn zodpovědným za uvedení některého nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN 2009-07-20.

Tento dokument nahrazuje EN 520:2004.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Úvod

Sádrokartonové desky se skládají ze sádrového jádra, ke kterému je pevně připojen silný trvanlivý papír (karton) tvořící ploché pravoúhlé stěny desky. !Vlastnosti sádrokartonových desek jsou dány částečně zamýšlenými použitími, např. když se požaduje ochrana proti ohni a zvuková a tepelná izolace."

Sádrokartonové desky mohou být upevněny různými způsoby, např. hřebíky, samořeznými šrouby nebo lepeny sádrovými či jinými spojovacími materiály.

Sádrokartonové desky jsou rozděleny podle použití v souladu s druhem, velikostí desky a profilem hrany. Desky se mohou použít např. na konečné suché obložení zdí, na pevné a zavěšené stropy, na příčky, nebo na stavební obložení sloupů a trámů. Další použití může být na podklad podlahových potěrů a obkladů.

Schémata 1 a 2 vyjadřují soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a další pomocné výrobky a začlenění této normy do tohoto souboru.

!

[image]

"

Obrázek 1 – Skupina sádrových výrobků


!

[image]

"

Obrázek 2 – Skupina upravených výrobků ze sádrokartonových desek a pomocných výrobků


1Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrokartonové desky, které jsou použity při stavebních konstrukcích, včetně sádrokartonových desek určených k použití následných výrobních postupů sloužících k jejich úpravě. Zahrnuty jsou též desky navržené k použití při jiných plošných dekoracích nebo pro nanesení sádrových omítek.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, propustnost vodní páry, pevnost v tahu za ohybu, odolnost proti rázu a tepelná odolnost.

Následující vlastnosti jsou vlastnosti celého sestaveného systému zahrnujícího sádrokartonové desky: pevnost ve smyku, odolnost proti ohni, odolnost proti rázu !, "  vzduchová neprůzvučnost a zvuková pohltivost. Tyto vlastnosti se stanoví příslušnými evropskými zkušebními metodami. Je-li požadováno, zkoušky mohou být provedeny na sestaveném systému za podmínek, které odpovídají určenému použití.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody.

To zajišťuje hodnocení shody výrobku s touto evropskou normou.

Tato evropská norma se netýká upravených výrobků ze sádrokartonových desek (např. kompozitní izolační panely, desky s tenkou laminátovou vrstvou, atd.).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.