ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Leden 2010

Přísady do betonu, malty a injektážní malty –
Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

ČSN
EN 934-4

72 2326

 

Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons – Definitions, Requirements, conformity, marking and labeling

Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 4: Adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte - Définitions, Exigences, conformité, marquage et étiquetage

Zusatzmittel für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel – Teil 4: Zusatzmittel für Einpressmörtel für Spannglieder – Definitonen, Anforderungen, Konformität, Kennzeichung und Beschriftung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 934-4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 934-4:2009 Translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 934-4 (72 2326) z března 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla doplněna o přílohu B, která obsahuje přístrojové vybavení, zkušební postup a vyhodnocení pro zkoušku odlučování vody a změny objemu. Tabulka 1 obsažená v předchozí normě, byla přesunuta do
EN 934-1:2008. V příloze ZA byl v některých částech upraven nebo doplněn text, pozměněny tabulky ZA.1 a 3 a mírně upraven příklad označení CE.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 196-2zavedena v ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Chemický rozbor cementu

EN 196-6zavedena v ČSN EN 196-6 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Stanovení jemnosti mletí

EN 197-1zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
cementů pro obecné použití

EN 445zavedena v ČSN EN 445 (73 2408) Injektážní malta pro předpínací kabely – Zkušební metody

EN 934-1 zavedena v ČSN EN 934-1 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 1: Společné požadavky

EN 934-6:2001zavedena v ČSN EN 934-6 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty – Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

EN 1008zavedena ČSN EN 1008 (73 2028) Záměsová voda do betonu – Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015679, pobočka Brno – Ing. Jan Novák

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.