ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10 Prosinec 2009

Specifikace vnějších a vnitřních omítek
s organickými pojivy

ČSN
EN 15824

72 2402

 

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders

Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs

Spezifikationen für Aussen- und Innenputze mit organischen Bindemitteln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15824:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15824:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 1015-2 zavedena v ČSN EN 1015-2 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

EN 1062-3 zavedena v ČSN EN 1062-3 (67 2020) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony – Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi

EN 1542 (všechny části) zavedeny v ČSN EN 1542 (73 2115) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13687-3 zavedena v ČSN EN 13687-3 (73 2127) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Zkušební metody – Stanovení tepelné slučitelnosti – Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku

EN 13820 zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví – Stanovení obsahu organických látek

EN ISO 7783-2 zavedena v ČSN EN ISO 7783-2 (67 3093) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton – Část 2: Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru (permeability)

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky (ISO 9001:2000) –
zrušena, nahrazena ČSN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

EN ISO 15528 zavedena v ČSN EN ISO 15528 (67 3007) Nátěrové hmoty a jejich suroviny – Vzorkování

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 15824
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červenec 2009

ICS 91.100.10

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders 

Spécifications pour enduits de maçonnerie
organiques extérieurs et intérieurs

Spezifikationen für Aussen- und Innenputze
mit organischen Bindemitteln

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-12-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15824:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Požadavky 8

4.1 Všeobecně 8

4.2 Propustnost pro vodní páru 8

4.3 Permeabilita vody v kapalné fázi 8

4.4 Soudržnost 9

4.5 Trvanlivost 9

4.6 Tepelná vodivost 9

4.7 Reakce na oheň 9

4.8 Souhrn požadavků 9

5 Popis a označování 9

5.1 Popis 9

5.2 Označování 10

6 Značení a označování štítkem 10

7 Hodnocení shody 10

7.1 Všeobecné požadavky 10

7.2 Počáteční zkoušky (typu) 10

7.3 Řízení výroby (FPC) 11

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích 13

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 13

ZA.2 Systém prokazování shody a prohlášení o shodě vnějších a vnitřních omítek 14

ZA.2.1 Systémy prokazování shody 14

ZA.2.2 EC certifikát a prohlášení o shodě 15

ZA.3 Označení shody CE a značení štítkem 17

Bibliografie 19

Předmluva

Tento dokument (EN 15824:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 125 „Zdivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Technické připomínkování (CEN Enquiry) tohoto uvedeného normalizačního úkolu bylo zahájeno pod označením prEN 998-3:2006. Na základě připomínek bylo označení konečného návrhu normy změněno.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Úvod

Vlastnosti vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy závisí na druhu nebo druzích použitých pojiv případně na jejich množství.

Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy jsou definovány podle:

Jedná se o průmyslově vyráběné výrobky dodávané v tekutém nebo pastovitém stavu, připravené k přímému použití, nebo v sypkém stavu.

Vnější a vnitřní omítky nedosahují svých konečných vlastností, pokud po nanesení dostatečně nevyschnou a nezatvrdnou. Užitná hodnota vnější a vnitřní omítky je závislá na vlastnostech použitých surovin, na tloušťce vrstev a na způsobu provedení. Kromě toho vytváří vnější a vnitřní omítky konečný povrch stavby před případnou celkovou konečnou úpravou.

Výrobce volí vhodné vlastnosti a charakteristiky konečného použití i vzhled a měl by poskytnout informace týkající se použití malt pro vnější a vnitřní omítky a příslušných podmínek pro jejich použití.

1 Předmět normy

Tato Evropská norma se týká průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, používaných pro vnější a vnitřní omítkové systémy na stěnách, stropech, sloupech a příčkách. Tato Evropská norma může být rovněž použita pro vnější a vnitřní omítky obsahující silikáty, silany nebo siloxany a křemičitá pojiva.

Tato norma zahrnuje definice a konečné jakostní požadavky. K přesnějšímu označení různých druhů vnějších a vnitřních omítek zahrnuje příslušné kategorie vlastností.

Tato Evropská norma se netýká nátěrových hmot a nátěrových systémů podle EN 1062-1 a EN 13300.

Tato Evropská norma se netýká navrhování a provádění vnějších a vnitřních omítek. Nicméně může být tato Evropská norma použita k definování vnějších a vnitřních omítek v souvislosti s uplatněním kódů národních předpisů pro provádění prací.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.