ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.10 Září 2009

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

ČSN
EN 13888

72 2471

 

Grouts for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classification and designation

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques – Exigences, évaluation de conformité, classification et désignation

Fugenmörtel für Fliesen und Platten – Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13888:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13888:2009 Translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13888 (72 2471) z července 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V normě došlo proti předchozímu vydání ke změnám:

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 12808-1zavedena v ČSN EN 12808-1 (72 2470) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 1: Stanovení chemické odolnosti maltovin na bázi reaktivních pryskyřic

EN 12808-2zavedena v ČSN EN 12808-2 (72 2470) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 2: Stanovení odolnosti proti otěruvzdornosti

EN 12808-3zavedena v ČSN EN 12808-3 (72 2470) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

EN 12808-4zavedena v ČSN EN 12808-4 (72 2470) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení smrštění

EN 12808-5zavedena v ČSN EN 12808-5 (72 2470) Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Část 5: Stanovení nasákavosti vodou

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, IČ 00015679, pobočka Plzeň, ve spolupráci Doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc., IČ 61013501

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

EVROPSKÁ NORMA EN 13888
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2009

ICS 01.040.91; 91.100.10 Nahrazuje EN 13888:2002

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

Grouts for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classification
and designation 

Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques – Exigences, évaluation
de conformité,cĺassification et designation

Fugenmörtel für Fliesen und Platten – Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-04-17.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13888:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod.... 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

3.1 Všeobecně 7

3.2 Výrobky 7

3.3 Nástroje a pracovní metody 8

3.4 Aplikační vlastnosti 8

3.5 Konečné vlastnosti 8

3.6 Charakteristické vlastnosti 9

4 Specifikace 9

4.1 Cementové spárovací malty (CG) 9

4.2 Spárovací malty a lepidla z tvrditelných pryskyřic (RG) 10

5 Hodnocení shody 10

5.1 Podstata hodnocení 10

5.2 Kondicionování zkušebního tělesa 10

5.3 Počáteční zkoušky 10

5.4 Řízení výroby (FPC) 11

5.4.1 Všeobecně 11

5.4.2 Výroba 11

5.4.3 Hotové výrobky 12

5.4.4 Měřicí přístroje 12

5.4.5 Statistické metody 12

5.5 Záznamy, sledovatelnost a nevyhovující materiály 12

5.5.1 Záznamy 12

5.5.2 Identifikace a sledovatelnost 12

5.5.3 Nevyhovující materiál a opatření k nápravě 13

5.5.4 Vedení závodu a personální obsazení 13

6 Třídění a označování 13

7 Označování a značení štítkem 13

Bibliografie 15

Předmluva

Tento dokument (EN 13888:2009) byl připraven technickou komisí CEN/TC 67 „Keramické obkladové prvky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 13888:2002.

Hlavní změny od verze 2002 jsou:

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

U charakteristických vlastností stavebních výrobků definovaných v této normě se musí vzít v úvahu, že ve stavbách, pro které jsou tyto materiály určeny, do kterých jsou včleněny nebo zabudovány, dochází běžně k přenosu napětí, jemuž se zmíněné materiály mohou do značné míry přizpůsobit. Některé speciální charakteristické vlastnosti zohledňují typ podkladu a skutečnost, že spárovací malty a lepidla mají odolávat škodlivému působení povětrnosti, prostředí, atd.

Mnoho vlastností spárovacích malt a lepidel je určeno především druhem použitých pojiv.

Spárovací malty a lepidla se třídí do různých typů podle chemické povahy jejich pojiv.

Různé typy vykazují specifické charakteristické vlastnosti, pokud jde o zpracovatelské a uživatelské vlastnosti.

Vztah mezi charakteristickými vlastnostmi a podmínkami zpracování (za sucha nebo za vlhka, za horka, rychlé vytvrzování, atd.) není předmětem této normy.

Výrobce poskytuje informace o použití výrobku a správných podmínkách používání.

Zákazník vyhodnocuje stav pracoviště (mechanické, tepelné a chemické vlivy) a při výběru vhodného výrobku bere v úvahu všechna případná rizika.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro spárovací malty a lepidla určené k instalaci keramických obkladových prvků na stěny i podlahy pro vnitřní i venkovní použití.

Tato norma předepisuje terminologii vztahující se k výrobkům, pracovním metodám, vlastnostem při použití atd. spárovacích malt a lepidel pro keramické obkladové prvky.

Tato evropská norma specifikuje požadavky na spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky cementové i na bázi tvrditelných pryskyřic.

Tato evropská norma neobsahuje kritéria nebo doporučení pro vzhled a instalaci keramických obkladových prvků.

POZNÁMKA Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky mohou být použity i pro jiné typy obkladů (přírodní a umělý kámen, atd.), pokud nemají negativní účinek na tyto materiály.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.