ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30 Duben 2009

Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice
z obyčejného a lehkého betonu –
Vlastnosti výrobku

ČSN
EN 15435

72 3065

 

Precast concrete products – Normal weight and lightweight concrete shuttering blocks – Product properties and performance

Betonfertigteile – Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton – Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale

Produits préfabriqués en béton – Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers – Propriétés et performances
des produits

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15435:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15435:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 772-11zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 772-14zavedena v ČSN EN 772-14 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

EN 772-16zavedena v ČSN EN 772-16 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 772-20zavedena v ČSN EN 772-20 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch zdicích prvků

EN 1745zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot

EN 12390-5:2000zavedena v ČSN EN 12390-5:2001 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

EN 12664zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13369:2004zavedena v ČSN EN 13369:2005 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN 13501-1zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb –
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 12572zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků –
Stanovení prostupu vodní páry

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ – K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Tomáš Fejgl

EVROPSKÁ NORMA EN 15435
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Duben 2008

ICS 91.100.30

Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu –
Vlastnosti výrobku

Precast concrete products – Normal weight and lightweight concrete shuttering
blocks – Product properties and performance 

Produits préfabriqués en béton – Blocs de coffrage
en béton de granulats courants et légers –
Propriétés et performances des produits

Betonfertigteile – Schalungssteine aus Normal-
und Leichtbeton – Produkteigenschaften
und Leistungsmerkmale

Tato evropská norma byla schválena CEN 18. března 2008.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 15435:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Obsah

Strana

Předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny, definice a značky 8

3.1 Termíny a definice 8

3.2 Značky 9

4 Požadavky 10

4.1 Všeobecně 10

4.2 Suroviny a beton 10

4.3 Nebezpečné látky 10

4.4 Geometrické vlastnosti 11

4.5 Objemová hmotnost 11

4.6 Vlhkostní přetvoření 11

4.7 Reakce na oheň 11

4.8 Propustnost vodní páry 12

4.9 Mechanická pevnost 12

4.10 Akustické vlastnosti 12

4.11 Tepelné vlastnosti 12

4.12 Nasákavost vlivem kapilarity 13

4.13 Trvanlivost 13

5 Zkušební metody 13

5.1 Geometrické vlastnosti 13

5.2 Objemová hmotnost 15

5.3 Mechanická pevnost 16

6 Třídění 16

7 Značení 16

8 Hodnocení shody 16

8.1 Všeobecně 16

8.2 Počáteční zkoušky typu 17

8.3 Systém řízení výroby 17

Příloha A  (normativní)  Stanovení pevnosti žebra v tahu 18

A.1 Podstata zkoušky 18

A.2 Zkušební zařízení 18

A.3 Postup zkoušky 18

A.4 Stanovení pevnosti žeber v tahu 20

A.5 Protokol o zkoušce 21

Příloha B  (normativní)  Stanovení pevnosti bočnice v ohybu 22

B.1 Podstata zkoušky 22

B.2 Zkušební zařízení 22

B.3 Postup zkoušky 22

B.4 Stanovení pevnosti bočnic v ohybu 22

B.5 Protokol o zkoušce 25

Strana

Příloha C (normativní)  Odběr vzorků pro počáteční zkoušky typu 26

C.1 Všeobecně 26

C.2 Postup odběru vzorků 26

C.3 Místo a datum kontroly a přejímací zkoušky 27

Příloha D (normativní)  Kritéria shody pro počáteční zkoušky typu a pro nezávislé přejímací zkoušky série 28

Příloha E (informativní)  Příklad kontrolních plánů 29

E.1 Kontrola zařízení 29

E.2 Kontrola materiálů 30

E.3 Kontrola výrobního postupu 30

E.4 Kontrola výrobku 31

E.5 Rozhodovací pravidla 32

Příloha F (informativní)  Tlak betonové výplně při zalévání 33

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o  stavebních výrobcích 34

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 34

ZA.2 Postup prokazování shody bednicích tvárnic 35

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 36

Bibliografie 38

Předmluva

Tento dokument (EN 15435:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že na některé z prvků, které uvádí tento dokument, se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za určení některých nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice EU pro stavební výrobky (89/106/EC).

Vztah ke směrnici/směrnicím EU uvádí informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí této evropské normy.

Norma také bere v úvahu EN 13369 „Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje vlastnosti a zkušební metody pro prefabrikované nenosné betonové dutinové bednicí tvárnice vyráběné s použitím obyčejného nebo lehkého kameniva nebo jejich kombinace. Bednicí tvárnice mohou mít vertikální nebo horizontální zámky a z výrobny zabudovanou tepelnou izolaci. Bednicí tvárnice jsou určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Konstrukční vlastnosti betonových bednicích tvárnic závisí na jejich betonové nebo maltové výplni, tvárnice nejsou určeny k použití bez výplně.

Tato norma nezahrnuje zdicí prvky, pro které je určena EN 771-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.