ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                   Říjen 2008

Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky
(pro vnitřní a venkovní použití)

ČSN
EN 15285

72 1880

 

Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)

Pierre reconstituée - Dalles modulaires pour revêtements de sol (intérieurs et extérieurs)

Künstlich hergestellter Stein - Fliesen für Fussbodenbeläge und Stufenbeläge (innen und aussen)

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15285:2008 včetně opravy EN 15285:2008/AC:2008-06.
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15285:2008 including its corrigendum EN 15285:2008/AC:2008-06. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82097


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních odkazech

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena v ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 14231 zavedena v ČSN EN 14231 (72 1140) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

EN 14617-1 zavedena v ČSN EN 14617-1 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou

EN 14617-2 zavedena v ČSN EN 14617-2 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

EN 14617-4 zavedena v ČSN EN 14617-4 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu

EN 14617-5 zavedena v ČSN EN 14617-5 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

EN 14617-6 zavedena v ČSN EN 14617-6 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody -- Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

EN 14617-9 zavedena v ČSN EN 14617-9 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu

EN 14617-10 zavedena v ČSN EN 14617-10 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti

EN 14617-11 zavedena v ČSN EN 14617-11 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

EN 14617-12 Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

EN 14617-13 zavedena v ČSN EN 14617-13 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu

EN 14617-16 zavedena v ČSN EN 14617-16 (72 1450) Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

EN 14618:2005 zavedena v ČSN EN 14618 (72 1449) Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 67278426, Dr. Richard Přikryl

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 15285

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM                                                                                                Únor 2008

ICS 91.100.15

Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)

Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal and external)

 

Pierre reconstituée - Dalles modulaires pour
rev
êtements de sol (intérieurs et extérieurs)

Künstlich hergestellter Stein - Fliesen für
Fussbodenbeläge und Stufenbeläge
(innen und aussen)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-01-05.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 15285:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní odkazy............................................................................................................................................. . 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

4.1       Požadavky na geometrické vlastnosti............................................................................................................................. 7

4.1.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

4.1.2    Rozměry................................................................................................................................................................................ 7

4.1.3    Velikost a tvar....................................................................................................................................................................... 7

4.1.4    Konečná úprava povrchu................................................................................................................................................... 8

4.1.4.1 Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.1.4.2 Povrch po jeho konečné úpravě...................................................................................................................................... 8

4.2.      Požadavky na podlahové a schodišťové desky z umělého kamene......................................................................... 8

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2.2    Objemová hmotnost a nasákavost vodou...................................................................................................................... 8

4.2.3    Pevnost za ohybu................................................................................................................................................................ 9

4.2.4    Odolnost proti obrusu........................................................................................................................................................ 9

4.2.5    Chemická odolnost............................................................................................................................................................ 9

4.2.6    Vzhled.................................................................................................................................................................................... 9

4.2.7    Referenční vzorek, vizuální posouzení a kritéria přípustnosti..................................................................................... 9

4.2.8    Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 10

4.2.9    Kluznost............................................................................................................................................................................... 10

4.2.10 Tepelná vodivost................................................................................................................................................................ 10

4.2.11 Odolnost proti tepelnému šoku...................................................................................................................................... 11

4.2.12 Taktilita/pohledovost......................................................................................................................................................... 11

4.2.13 Součinitel lineární tepelné roztažnosti........................................................................................................................... 11

4.2.14 Elektrický odpor.................................................................................................................................................................. 11

4.2.15 Odolnost proti nárazu....................................................................................................................................................... 11

4.2.16 Mrazuvzdornost.................................................................................................................................................................. 11

4.2.17 Rozměrová stálost............................................................................................................................................................ 11

5          Označování a balení.......................................................................................................................................................... 11

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 12

6.1       Obecná pravidla................................................................................................................................................................. 12

6.2       Počáteční zkoušky typu..................................................................................................................................................... 12

6.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 13

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

6.3.2    Požadavky řízení výroby..................................................................................................................................................... 13

6.3.3    Popis záznamů.................................................................................................................................................................. 13

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, které se vztahují k ustanovením směrnice EU
pro stavební výrobky.......................................................................................................................................................... 15

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 15

ZA.2    Postupy prokazování shody desek z umělého kamene............................................................................................. 17

ZA.2.1 Systémy prokazování shody............................................................................................................................................ 17

ZA.2.2 ES certifikát shody a ES prohlášení shody................................................................................................................... 19

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 20

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 25


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 15285:2008) byl zpracován technickou komisí CEN/TC 246 „Přírodní kámen“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, budou zrušeny nejpozději do listopadu 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části tohoto dokumentu podléhají ochraně patentových práv. CEN (nebo CENELEC) neponese zodpovědnost za jejich zajištění.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu, uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) Evropského společenství.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma je jednou za řady norem, obsahujících požadavky na výrobky z umělého kamene.
Tyto normy jsou následující:

prEN 15286 Umělý kámen - Desky a tenké desky pro obklady stěn (vnitřní a venkovní)

prEN 15388 Umělý kámen - Formátované výrobky pro sanitární a kuchyňské desky

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky a příslušné zkušební metody pro desky z umělého kamene upevněné maltou nebo lepidly, které jsou určeny pro podlahy a schodiště v interiérech i exteriérech. Rovněž určuje hodnocení shody a označování výrobků v souladu s touto evropskou normou.

Tato evropská norma se nevztahuje teracové dlaždice podle EN 13748-1 a EN 13748-2 (viz Bibliografie).-- Vynechaný text --