ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.040.10; 91.100.30                                                                                                            Červenec 2008

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

ČSN
EN 12737+A1

72 3054

 

Precast concrete products - Floor slats for livestock

Produits préfabriqués en béton - Caillebotis por bétail

Betonfertigteile - Spaltenböden für die Tierhaltung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12737:2004+A1:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12737:2004+A1:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12737 (72 3054) z listopadu 2005.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81113


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z října 2007. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Citované normy

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla ke kapitole 6 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                      EN 12737:2004+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                 Říjen 2007

ICS 65.040.10; 91.100.30                                                                                          Nahrazuje EN 12737:2004

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

Precast concrete products - Floor slats for livestock

 

Produits préfabriqués en béton - Caillebotis por bétail

Betonfertigteile - Spaltenböden für die Tierhaltung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-24 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-08-30.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 12737:2004+A1:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

!Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek normy EN 13369:2004 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera."

Strana

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

4.1          Požadavky na materiály................................................................................................................................................... 8

4.2          Výrobní požadavky............................................................................................................................................................ 8

4.3          Požadavky na hotový výrobek......................................................................................................................................... 8

5             Zkušební metody............................................................................................................................................................ 13

5.1          Pevnost v tlaku................................................................................................................................................................ 13

5.2          Geometrické vlastnosti.................................................................................................................................................. 13

5.3          Obsah cementu.............................................................................................................................................................. 13

5.4          Vodní součinitel.............................................................................................................................................................. 13

5.5          Nasákavost...................................................................................................................................................................... 13

6             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 13

7             Značení............................................................................................................................................................................. 14

8             Dokumentace.................................................................................................................................................................. 14

Příloha A (normativní) Dodatečné kontrolní plány pro hotové výrobky................................................................................. 15

Příloha B (normativní) Přejímací zkoušky při dodávce............................................................................................................ 16

B.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

B.2          Necertifikované výrobky................................................................................................................................................. 16

B.3          Certifikované výrobky...................................................................................................................................................... 17

Příloha Y (informativní) !Volba metody označení CE.......................................................................................................... 18

Y.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 18

Y.2          Metoda 1........................................................................................................................................................................... 18

Y.3          Metoda 2........................................................................................................................................................................... 18

Y.4          Metoda 3........................................................................................................................................................................... 18

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 89/109/EHS
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................... 19

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 19

ZA.2       Postup prokazování shody pro stájové rošty............................................................................................................. 20

ZA.2.1    Systém prokazování shody........................................................................................................................................... 20

ZA.2.2    ES certifikát shody a prohlášení o shodě.................................................................................................................. 21

ZA.3       Označení CE a značení štítkem................................................................................................................................... 21

ZA.3.1    Obecně............................................................................................................................................................................. 21

ZA.3.2    Prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností................................................................................. 22

ZA.3.3    Prohlášení vlastností výrobku...................................................................................................................................... 23

ZA.3.4    Prohlášení shody s danými návrhovými specifikacemi.......................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 12737:2004+A1:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR a byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovní skupinou CEN/TC 229 - TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvláště aby zajistila kompatibilitu s eurokódy.

Této evropské normě se musí nejpozději do dubna 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se musí zrušit nejpozději do července 2009.

Tento dokument nahrazuje EN 12737:2004.

Tento dokument obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN 2007-08-30.

Začátek a konec doplněného nebo změněného textu jsou v textu vyznačeny značkami ! ".

!vypuštěný text"

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice pro stavební výrobky (89/106/EHS).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy."

Tato norma je v souladu se směrnicí Rady 2001/88/ES z 23. října 2001 a doplňuje směrnici 91/630/EHS o minimálních požadavcích na ochranu prasat.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje požadavky na železobetonové a předpjaté betonové prefabrikáty, které se používají pro stájové rošty určené pro ustájení dobytka, a určuje hodnocení shody těchto výrobků. Tato norma nezahrnuje rošty zatěžované jinak než dobytkem a chovatelem dobytka.-- Vynechaný text --