ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                            Květen 2008

Metody zkoušení cementu -
Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN
EN 196-7

72 2100

 

Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

Méthodes d’essais des ciments - Partie 7: Méthodes de prélèvement et d’échantillonage du ciment

Prüfverfahren für Zement - Teil 7: Verfahren für die Probenahme und Probenauswahl von Zement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 196-7:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 196-7:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 196-7 (72 2100) ze srpna 1993.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81049


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou:

a)    kapitola „Historie vzniku“ je odstraněna;

b)    kapitola „Účel a oblast použití“ se nyní nazývá „Předmět normy“;

c)    z kapitoly 2 byly odstraněny normativní odkazy, které nejsou uvedeny v textu;

d)    odkaz v u 3.8 související s certifikačními omezeními je odstraněn, neboť je nyní začleněn v EN 197-2 a v příloze ZA EN 197-1:2000;

e)    odkaz v 4.2 (dříve 4.1) související s dalším zařízením je odstraněn, neboť je nyní začleněn v EN 197-2 a v pokynu PD CR 14245;

f)      odkaz na odpovědnost, související s odběrem vzorků, (dříve 4.3) byl odstraněn, neboť je nyní začleněn
v EN 197-2;

g)    odkaz v kapitole 5 související s odběrem vzorků během čeření cementu je odstraněn, neboť v dnešní době pracuje mnoho nových zařízení pro odběr vzorků uspokojivě i za těchto podmínek;

h)    odkaz v kapitole 6 (dříve 6.7) související s odběrem vzorků z balících zařízení je odstraněn, neboť je v rozporu s požadavky uvedenými v mnoha specifikacích pro odběr vzorků z balených výrobků.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,
Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 196-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                Prosinec 2007

ICS 91.100.10                                                                                                        Nahrazuje EN 196-7:1989

Metody zkoušení cementu -
Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

Methods of testing cement -
Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

 

Ci Méthodes d’essai des ciments -
Partie 7: Méthodes de prél
èvement
et d’échantillonage du ciment

Prüfverfahren für Zement -
Teil 7: Verfahren f
ür die Probenahme
und Probenauswahl von Zement

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                            Ref. č. EN 196-7:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5          Zařízení pro odběr vzorků................................................................................................................................................... 7

6          Způsoby odběru vzorků...................................................................................................................................................... 8

7          Četnost odběru vzorků a volba druhu vzorku................................................................................................................. 8

8          Velikost a úprava vzorků..................................................................................................................................................... 8

9          Balení a skladování........................................................................................................................................................... 10

10        Protokol o odběru vzorků.................................................................................................................................................. 11

Příloha A (informativní)  Příklady zařízení obvykle používaných pro odběr vzorků.............................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 17


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 51 „Cement a stavební vápna“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2008.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nesmí být činěn zodpovědným za uvedení některého nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 196-7:1989, která se ruší.

Text tohoto znění normy byl upraven s přihlédnutím k vývoji evropské normy pro cement, zkušební metody a specifikace pro hodnocení shody. Při této revizi nebyly ve znění normy EN 196-7:1989 provedeny technické změny.

Hlavní ediční změny jsou uvedeny dále:

a)    kapitola „Historie vzniku“ je odstraněna;

b)    kapitola „Účel a oblast použití“ se nyní nazývá „Předmět normy“;

c)    z kapitoly 2 byly odstraněny normativní odkazy, které nejsou uvedeny v textu;

d)    odkaz v u 3.8 související s certifikačními omezeními je odstraněn, neboť je nyní začleněn v EN 197-2 a v příloze ZA EN 197-1:2000;

e)    odkaz v 4.2 (dříve 4.1) související s dalším zařízením je odstraněn, neboť je nyní začleněn v EN 197-2 a v pokynu PD CR 14245;

f)      odkaz na odpovědnost, související s odběrem vzorků, (dříve 4.3) byl odstraněn, neboť je nyní začleněn
v EN 197-2;

g)    odkaz v kapitole 5 související s odběrem vzorků během čeření cementu je odstraněn, neboť v dnešní době pracuje mnoho nových zařízení pro odběr vzorků uspokojivě i za těchto podmínek;

h)    odkaz v kapitole 6 (dříve 6.7) související s odběrem vzorků z balících zařízení je odstraněn, neboť je v rozporu s požadavky uvedenými v mnoha specifikacích pro odběr vzorků z balených výrobků.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje pouze zařízení, postupy a ustanovení, která jsou vhodná pro odběr reprezentativních vzorků cementu z dávky pro zkoušky za účelem posouzení jakosti výrobků před, v průběhu nebo po jeho expedici.

Ustanovení této normy platí pouze pro vzorky cementu:

a)    požadované pro hodnocení shody cementu s normou v kterékoli době, nebo

b)    požadované pro přezkoušení shody dodaného množství nebo dávky s normou, ustanoveními ve smlouvě nebo s požadavky objednávky.

Normu lze použít pro odběr vzorků všech druhů cementů uvedených v evropských normách pro cementy:

a)    v silech;

b)    v pytlích, kontejnerech, vacích nebo jiných obalech;

c)    volně ložené v automobilových nebo železničních cisternových vozech, lodích apod.

POZNÁMKA Po dohodě mezi stranami mohou být požadavky této normy použity také ke kontrole přejímek pro všechna hydraulická pojiva, která nejsou předmětem norem.-- Vynechaný text --