ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                 Květen 2007

Vlákna do betonu -
Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace
a shoda

ČSN
EN 14889-2

72 3434

 

Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity

Fibres pour béton - Partie 2: Fibres polymère - Définitions, spécifications et conformité

Fasern für Beton - Teil 2: Polymerfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14489-2:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of European Standard EN 14489-2:2006. It has been translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78508


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN1002-1 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za okolní teploty

EN 12350-3 zavedena v ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

EN 13392 zavedena v ČSN EN 13392 (80 0210) Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti

prEN 14845-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 14845-2 nezavedena, bude převzata příslušná EN

EN ISO 2062 zavedena v ČSN EN ISO 2062 (80 0700) Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu

ISO 11357-3 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystalization   
(Plasty - Diferenční snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Zjišťování teploty a entalpie tavení a krystalizace)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Praha, IČ 00015679, pobočka Brno - Ing. Anna Nohelová

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 14889-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Srpen 2006

ICS 91.100.30

Vlákna do betonu -
Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

Fibres for concrete -
Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity

 

Fibres pour béton -
Partie 2: Fibres polymère - Définitions,
spécifications et conformité

Fasern für Beton -
Teil 2: Polymerfasern - Begriffe, Festlegungen
und Konformität

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                      Ref. č. 14889-2:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 6

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4             Značky (symboly).............................................................................................................................................................. 8

5             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5.1          Klasifikace vláken............................................................................................................................................................ 8

5.2          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 8

5.2.1       Druh polymeru.................................................................................................................................................................. 8

5.2.2       Tvar..................................................................................................................................................................................... 8

5.2.3       Sdružovaná polymerová vlákna..................................................................................................................................... 8

5.2.4       Povrchová úprava nebo povlak...................................................................................................................................... 8

5.3          Rozměry a přípustné odchylky....................................................................................................................................... 9

5.3.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

5.3.2       Stanovení délky................................................................................................................................................................. 9

5.3.3       Stanovení (ekvivalentního) průměru............................................................................................................................. 9

5.3.4       Lineární hustota.............................................................................................................................................................. 10

5.3.5       Tvar vláken....................................................................................................................................................................... 10

5.4          Tažné vlastnosti.............................................................................................................................................................. 10

5.4.1       Síla vztažená k lineární hustotě u vláken třídy I......................................................................................................... 10

5.4.2       Pevnost v tahu vláken třídy II......................................................................................................................................... 10

5.5          Modul pružnosti............................................................................................................................................................... 10

5.6          Bod tavení a bod vznícení.............................................................................................................................................. 10

5.7          Vliv na konzistenci betonu............................................................................................................................................. 10

5.8          Vliv na pevnost betonu................................................................................................................................................... 10

5.9          Výroba betonové směsi................................................................................................................................................. 11

5.10        Uvolňování nebezpečných látek................................................................................................................................... 11

6             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 11

6.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

6.2          Počáteční zkouška typu................................................................................................................................................. 11

6.2.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 11

6.2.2       Odebírání vzorků............................................................................................................................................................. 11

6.3          Řízení výroby u výrobce (FPC)...................................................................................................................................... 12

6.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

6.3.2       Zkušební zařízení a pomůcky....................................................................................................................................... 12

6.3.3       Výchozí materiály............................................................................................................................................................ 12

6.3.4       Proces návrhu................................................................................................................................................................. 12

6.3.5       Zkoušení a hodnocení výrobku.................................................................................................................................... 13

6.3.6       Sledovatelnost................................................................................................................................................................ 13

6.3.7       Nápravná opatření pro neshodné výrobky................................................................................................................. 13

Příloha A (normativní)  Podmínky pro změnu mezi navrženými systémy kontroly
(zpřísněná, běžná nebo zjednodušená kontrola)..................................................................................................... 14

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU
o stavebních výrobcích (89/106/EHS)......................................................................................................................... 15

ZA.1       Předmět a odpovídající vlastnosti............................................................................................................................... 15

ZA.2       Postup(y) prokazování shody výrobků......................................................................................................................... 16

ZA.2.1    Systémy prokazování shody......................................................................................................................................... 16

ZA.2.2    ES certifikát a prohlášení o shodě.............................................................................................................................. 17

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 18

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 20


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14889-2:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Byl vyvinut pracovní skupinou 11 „Vlákna do betonu“ jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato norma se skládá ze dvou částí:

Část 1 zabývající se ocelovými vlákny pro beton;

Část 2 zabývající se polymerovými vlákny.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Této evropské normě je nutno udělit statut národní normy.

Tento dokument nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

V této normě nebyly zpracovávány všechny vlastnosti vláken, které mohou být směrodatné pro parametry vláknobetonu se statickou funkcí nebo bez statické funkce, jako například účinky ranného stárnutí, tečení, chemické poškození. Důvodem k tomu jsou potíže související se stanovením smysluplných a reprodukovatelně normovaných zkušebních postupů.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato Část 2 EN 14889 specifikuje požadavky na polymerová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce.

POZNÁMKA Použití vláken se statickou funkcí je tam, kde přidávání vláken je určeno ke zvýšení únosnosti betonového dílce. Tato norma platí pro vlákna určená k použití ve všech druzích betonu a malt včetně stříkaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikáty, monolitického betonu (in situ, v místě aplikace) a betonu pro opravy.-- Vynechaný text --