ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                Květen 2007

Vlákna do betonu -
Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace
a shoda

ČSN
EN 14889-1

72 3434

 

Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity

Fibres pour béton - Partie 1: Fibres d’acier - Définitions, spécifications et conformité

Fasern für Beton - Stahlfasern - Begriffe, Festlegungen und Konformität

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14889-1:2006. Evropská norma EN 14889-1:2006 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14889-1:2006. The European Standard EN 14889-1:2006 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78507


Strana 2

Národní předmluva

Tato ČSN je překladem anglické verze evropské normy EN 14889-1.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10002-1 zavedena v ČSN EN 10002 (42 0310) Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1:
Zkušební metoda za okolní teploty

EN 10218-1 zavedena v ČSN EN 10218-1 (42 0418) Ocelový drát a výrobky z drátu. Všeobecně. Část 1:
Zkušební metody

EN 12350-3 zavedena v ČSN EN 12350-3 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe

prEN 14845-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 14845-2 nezavedena, bude převzata příslušná EN

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Praha, IČ 00015679, pobočka Brno - Ing. Anna Nohelová

Technická normalizační komise: TNK 36 Betonové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14889-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Srpen 2006

ICS 91.100.30

Vlákna do betonu -
Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

Fibres for concrete -
Part 1: Steel fibres - Definitions, specifications and conformity

 

Fibres pour béton -
Partie 1: Fibres d‘acier - Définitions,
spécifications et conformité

Fasern für Beton - Stahlfasern - Begriffe,
Festlegungen und Konformität

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-26.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14889-1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky (symboly)................................................................................................................................................................. 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

5.2       Rozměry a přípustné odchylky.......................................................................................................................................... 8

5.3       Pevnost v tahu vláken......................................................................................................................................................... 9

5.4       Modul pružnosti................................................................................................................................................................... 9

5.5       Tvárnost vláken.................................................................................................................................................................... 9

5.6       Výroba čerstvého betonu................................................................................................................................................... 9

5.7       Vliv na konzistenci betonu................................................................................................................................................. 9

5.8       Vliv na pevnost betonu...................................................................................................................................................... 10

5.9       Uvolňování nebezpečných látek...................................................................................................................................... 10

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 10

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

6.2       Počáteční zkouška typu.................................................................................................................................................... 10

6.3       Řízení výroby u výrobce (FPC)......................................................................................................................................... 11

Příloha A (normativní) Podmínky pro změnu mezi navrženými systémy kontroly
(zpřísněná, běžná nebo zjednodušená kontrola)........................................................................................................ 13

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU
o stavebních výrobcích (89/106/EHS)............................................................................................................................ 14

ZA.1    Předmět a odpovídající vlastnosti.................................................................................................................................. 14

ZA.2    Postup(y) prokazování shody výrobků............................................................................................................................ 15

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 17

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 19


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14889-1:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 104 „Beton a související výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Byl vyvinut pracovní skupinou 11 „Vlákna do betonu“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tato norma se skládá ze dvou částí:

Část 1 zabývající se ocelovými vlákny pro beton;

Část 2 zabývající se polymerovými vlákny.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Této evropské normě je nutno udělit statut národní normy.

Tento dokument nenahrazuje žádnou existující evropskou normu.

V této normě nebyly zpracovávány všechny vlastnosti vláken, které mohou být směrodatné pro parametry vláknobetonu se statickou funkcí nebo bez statické funkce, jako například účinky ranného stárnutí, tečení, chemické poškození. Důvodem k tomu jsou potíže související se stanovením smysluplných a reprodukovatelně normovaných zkušebních postupů.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato Část 1 EN 14889 specifikuje požadavky na ocelová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce.

POZNÁMKA Použití vláken se statickou funkcí je tam, kde přidávání vláken je určeno ke zvýšení únosnosti betonového dílce. Tato norma platí pro vlákna určená k použití ve všech druzích betonu a malt včetně stříkaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikáty, monolitického betonu (in situ, v místě aplikace) a betonu pro opravy.-- Vynechaný text --