ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                 Květen 2007

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny -
Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 13815

72 2498

 

Fibrous gypsum plaster cast - Definitions, requirements and test methods

Formteile aus faserverstärktem Gips - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Produits en staff - Définitions, prescriptions et méthodes d’essai

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13815:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13815:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78419


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 635-3 zavedena v ČSN EN 635-3 (49 2405) Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu -
Část 3: Jehličnaté dřeviny

EN 1611-1 zavedena v ČSN EN 1611-1 (49 0019) Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1:
Evropské smrky, jedle, borovice, douglasky a modříny

EN 10327 zavedena v ČSN EN 10327 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

EN 10244-2 zavedena v ČSN EN 10244-2 (42 6612) Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 2: Povlaky ze zinku nebo slitin zinku

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti -
Tabulkové návrhové hodnoty

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 20140-9 zavedena v ČSN EN 20140-9 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnosti pro stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou

EN 13279-1 zavedena v ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky -
Část 1: Definice a požadavky

EN 13658-1 zavedena v ČSN EN 13658-1 (72 3614) Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební
metody - Část 1: Vnitřní omítky

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce -
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

ISO 7892 nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.1, 6.15.5, 7.2.1.2, 8.1 a obrázku ZA.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,          
Ing. Martina Minaříková, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 13815
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Listopad 2006

ICS 91.100.10

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

Fibrous gypsum plaster cast - Definitions, requirements and test methods

 

Produits en staff - Définitions, prescriptions
et méthodes d’essai

Formteile aus faserverstärktem Gips -
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-06-19.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 13815:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3     Termíny, definice, symboly a zkratky................................................................................................................................ 9

3.1       Všeobecné termíny a definice.......................................................................................................................................... 9

3.2       Technické termíny a definice........................................................................................................................................... 10

3.3       Symboly a zkratky............................................................................................................................................................... 11

4          Klasifikace.......................................................................................................................................................................... 13

4.1       Výrobní skupiny.................................................................................................................................................................. 13

4.2       Oblasti použití výrobků...................................................................................................................................................... 13

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 14

5.1       Chování při požáru............................................................................................................................................................ 14

5.2       Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 14

5.3       Odolnost proti rázu............................................................................................................................................................ 14

5.4       Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 14

5.5       Energetická náročnost a zadržování tepla.................................................................................................................... 14

5.6       Složky................................................................................................................................................................................... 15

5.7       Vzhledy................................................................................................................................................................................. 17

5.8       Tloušťka první vrstvy (základní vláknitá malta pro vnitřní omítky).............................................................................. 18

5.9       Manipulační podpěra........................................................................................................................................................ 19

5.10     Odolnost proti nárazu tvrdou ocelovou kuličkou a soudržnost................................................................................. 19

5.11     Obsah vlhkosti................................................................................................................................................................... 19

5.12     pH......................................................................................................................................................................................... 19

5.13     Tvrdost povrchu.................................................................................................................................................................. 19

5.14     Výrobky pro vnitřní architektonické účely nebo technické účely - Dodatkové požadavky...................................... 19

5.15     Prvky - Dodatkové požadavky........................................................................................................................................... 20

6          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 21

6.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 21

6.2       Ošetřování vzorků.............................................................................................................................................................. 21

6.3       Posouzení definice lícové plochy po vyjmutí z forem.................................................................................................. 21

6.4       Posouzení tloušťky první vrstvy....................................................................................................................................... 22

6.5       Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdou ocelovou kuličkou a stanovení soudržnosti.......................................... 23

6.6       Stanovení obsahu vlhkosti............................................................................................................................................... 24

6.7       Měření pH............................................................................................................................................................................ 25

6.8       Měření tvrdosti povrchu..................................................................................................................................................... 25

6.9       Stanovení tloušťky výrobků pro vnitřní architektonické účely nebo technické účely.............................................. 26

6.10     Stanovení délky prvku....................................................................................................................................................... 27

6.11     Stanovení šířky prvku........................................................................................................................................................ 27

6.12     Stanovení tloušťky prvku.................................................................................................................................................. 28

6.13     Stanovení pravoúhlosti rohu prvku................................................................................................................................. 29


Strana 5

Strana

6.14     Stanovení rovinnosti lícové plochy prvku....................................................................................................................... 29

6.15     Stanovení hmotnosti prvku a stanovení hmotnosti na jednotku plochy.................................................................. 32

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 32

7.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 32

7.2       Druhy zkoušení.................................................................................................................................................................. 32

7.3       Řízení výroby (FPC)........................................................................................................................................................... 34

7.4       Jednotlivě (a ne sériově) vyráběné výrobky................................................................................................................... 34

8          Označování výrobků........................................................................................................................................................... 35

8.1       Označování výrobků pro vnitřní architektonické účely nebo technické účely.......................................................... 35

8.2       Označování prvků............................................................................................................................................................... 35

9          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 35

Příloha A (informativní)  Postup odběru vzorků pro zkoušky (zkoušení).............................................................................. 36

Příloha B (normativní)  Návrhové hodnoty tepelné vodivosti sádrových malt pro vnitřní omítky...................................... 37

Příloha C (normativní)  Řízení výroby (FPC).............................................................................................................................. 38

Příloha D (informativní)  Předmět této evropské normy vztahující se k výrobním skupinám litých sádrových
výrobků a k jejich následným použitím.......................................................................................................................... 41

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 42

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 42

Výrobek: Lité sádrové výrobky...................................................................................................................................................... 42

Určená použití: viz kapitola 1........................................................................................................................................................ 42

ZA.2    Systém prokazování shody a prohlášení o shodě litých sádrových výrobků.......................................................... 43

ZA.3    Označení shody CE a označení štítkem........................................................................................................................ 46

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 47


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 13815:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Tato evropská norma sestává z těchto příloh:

      Příloha A (informativní) týkající se odběru vzorků pro zkoušky;

      Příloha B (normativní) týkající se tepelné vodivosti sádrových malt pro vnitřní omítky;

      Příloha C (normativní) týkající se řízení výroby;

      Příloha D (informativní) představující předmět této evropské normy vztahující se k výrobním skupinám litých sádrových výrobků vyztužených vlákny a k jejich následným použitím;

      Příloha ZA (informativní) poskytující informace pro předpisové označování shody.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tato evropská norma se týká sádrových výrobků vyztužených vlákny, získaných litím tenké vyztužené malty a následně použité v systémech pro sádrové omítky vyztužené vlákny.

Systémy pro sádrové omítky vyztužené vlákny se připravují spojením těchto výrobků a následným upevněním nebo přišroubováním k podkladu. Poté jsou zatmeleny a vyspárovány tak, aby byl vytvořen souvislý povrch bez viditelných spár.

Systémy pro sádrové omítky vyztužené vlákny lze použít pro konečnou úpravu s přímou povrchovou úpravou (např. malbou).

Schéma vyjadřuje začlenění do skupiny sádrových výrobků.Schéma 1 - Skupina sádrových výrobků


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - profily, neohebné desky a kazety - zhotovené různými postupy v závodech nebo dílnách.

Tato evropská norma se týká:

      běžně vyráběných sériových výrobků;

      sériově vyráběných výrobků s různými vlastnostmi;

      jednotlivě (a ne sériově) vyráběných výrobků, pokud vyžadují označení CE.

Klasifikace týkající se litých výrobků vyztužených vlákny jsou uvedeny v kapitole 4.1 a příloze D.

Tato evropská norma se týká následujících požadavků: reakce na oheň, tepelné odolnosti a odolnosti proti nárazu tvrdou ocelovou kuličkou.

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou sestaveny z litých sádrových výrobků vyztužených vlákny: požární odolnost, odolnost proti rázu, vzduchová neprůzvučnost a zvuková pohltivost, stanovené příslušnými evropskými zkušebními metodami. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny na sestaveném systému, představující konečné podmínky použití.

Tato evropská norma popisuje referenční zkoušky pro technické specifikace.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění litých sádrových výrobků vyztužených vlákny ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody.

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.

Tato evropská norma se netýká:

i)     Sádrových desek vyztužených vlákny (viz prEN 15283);

ii)    Sádrových prvků pro zavěšené podhledy (viz EN 14246);

iii)   Plných výrobků;

iv)   Sádrových předtvarovaných lišt;

v)    Výrobků tvořících štukovanou vnitřní omítku, dekorativních prvků ze sádrokartonu, dekorativních prvků z pryskyřice;

vi)   Forem, šablon a maket vyrobených ze sádrových výroků vyztužených vlákny;

vii)   Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny, které svou povahou nejsou určeny pro upevnění v určité poloze;

viii)  Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny pro kulisy (divadlo, kino, TV);

ix)   Litých sádrových výrobků vyztužených vlákny a dekorativní povrchy, které jsou určeny pro přímé použití na již existující příčky, zdi a stropy, pro vysloveně dekorativní účely.-- Vynechaný text --