ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                              Prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva -
Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného
kameniva na počátek tuhnutí cementu

ČSN
EN 1744-6

72 1196

 

Tests for chemical properties of aggregates - Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract
on the initial setting time of cement

Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 6: Détermination de l’influence d’un extrait
de granulat recyclé sur le temps de prise initial du ciment

Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 6: Bestimmung des Einflusses von Auszügen
rezyklierter Gesteinskörnungen auf den Erstarrungsbeginn von Zement

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1744-6:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1744-6:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77415


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 196-3 zavedena v ČSN EN 196-3 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 932-1 zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

EN 932-2 zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha, spol. s r.o., IČ 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 1744-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                             Říjen 2006

ICS 91.100.15

Zkoušení chemických vlastností kameniva -
Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva
na počátek tuhnutí cementu

Tests for chemical properties of aggregates -
Part 6: Determination of the influence of recycled aggregate extract
on the initial setting time of cement

 

Essais pour déterminer les propriétés chimiques
des granulats -
Partie 6: Détermination de l’influence d’un extrait
de granulat recyclé sur le temps de prise initial
du ciment

Prüfverfahren für chemische Eigenschaften
von Gesteinsk
örnungen -
Teil 6: Bestimmung des Einflusses von Auszügen
rezyklierter Gesteinskörnung
auf den Erstarrungsbeginn von Zement

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-08-28.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2006 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                 Ref. č. EN 1744-6:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 6

5          Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 6

6          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

7          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 7

8          Příprava zkušební navážky................................................................................................................................................. 7

9          Zkušební postup................................................................................................................................................................. 7

9.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

9.2       Příprava výluhu z kameniva............................................................................................................................................... 7

9.3       Stanovení normální konzistence...................................................................................................................................... 7

9.4       Stanovení počátku tuhnutí................................................................................................................................................. 7

10        Výpočet a vyjádření výsledků............................................................................................................................................. 7

11        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 5

Úvod

Tato evropská norma (EN 1744-6:2006) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejímž sekretariátem je BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.

Tato evropská norma je jednou z řady zkušebních norem pro zkoušení chemických vlastností kameniva. Zkušební normy pro jiné vlastnosti kameniva jsou uvedeny v jednotlivých částech následujících evropských norem

EN 932      Zkoušení všeobecných vlastností kameniva

EN 933      Zkoušení geometrických vlastností kameniva

EN 1097    Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva

EN 1367    Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání

EN 13179  Zkoušení filerů pro asfaltové směsi

Ostatní části EN 1744 jsou nebo budou:

Část 1:      Chemický rozbor

Část 2:      Stanovení odolnosti kameniva proti alkalické reakci

Část 3:      Příprava výluhů loužením kameniva

Část 4:      Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi

Část 5:      Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje postup pro stanovení vlivu vodou rozpustných složek z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu.

POZNÁMKA Postup je uveden v EN 1744-1:1998, článek 15.3 pro použití s přírodním kamenivem; tento postup je vhodný pro kvantifikaci organického znečištění. Není vhodný pro recyklované kamenivo, neboť toto může také obsahovat anorganické znečištění.-- Vynechaný text --