ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10, 91.060.30                                                                                                                Listopad 2006

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy -
Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14246

72 3615

 

Gypsum elements for suspended ceilings- Definitions, requirements and test methods

Eléments en plâtre pour plafonds suspendus - Définitions, exigences et méthodes d´essai

Gipselemente für Unterdecken (abgehängte Decken) - Begriffe, Anforderungen, Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14246:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14246:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                          77109
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 354 zavedena v ČSN EN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 9001:2000 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byly k článkům 1, 6.9.2 a obrázku ZA.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, normalizační sekce,    
Ing. Martina Minaříková, PhD.

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                 EN 14246
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
                                                                                             Červen 2006

ICS 91.100.10, 91.060.30

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky
a zkušební metody

Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements
and test methods

 

Eléments en plâtre pour plafonds suspendus -
Définitions, spécifications et méthodes

Gipselemente für Unterdecken (abgehängte
Decken)- Begriffe, Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-05-10.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 14246:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 8

4          Druhy sádrových prvků pro zavěšené podhledy............................................................................................................ 9

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2       Sádrové zavěšené prvky..................................................................................................................................................... 9

4.3       Sádrové kazety................................................................................................................................................................... 11

5          Požadavky........................................................................................................................................................................... 12

5.1       Chování při požáru............................................................................................................................................................ 12

5.2       Propustnost vodní páry (vyjádřena jako difúzní odpor proti prostupu vodní páry)................................................. 12

5.3       Pevnost v tahu za ohybu (vyjádřena jako zatížení v tahu za ohybu).......................................................................... 12

5.4       Akustické vlastnosti........................................................................................................................................................... 13

5.5       Tepelné vlastnosti - Tepelná odolnost (vyjádřená jako tepelná vodivost).............................................................. 13

5.6       Nebezpečné látky.............................................................................................................................................................. 13

5.7       Vzhled povrchu................................................................................................................................................................... 13

5.8       Rozměry a tolerance......................................................................................................................................................... 13

5.9       Pravoúhlost......................................................................................................................................................................... 14

5.10     Rovinnost (ne pro kazety s dekorativním povrchem).................................................................................................. 14

5.11     Hmotnost na jednotku povrchu a tolerance................................................................................................................. 14

5.12     Obsah vlhkosti................................................................................................................................................................... 14

5.13     pH......................................................................................................................................................................................... 14

6          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 14

6.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 14

6.2       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 15

6.3       Stanovení pevnosti v tahu za ohybu............................................................................................................................... 15

6.4       Posouzení vzhledu povrchu............................................................................................................................................. 16

6.5       Měření rozměrů.................................................................................................................................................................. 16

6.6       Stanovení pravoúhlosti..................................................................................................................................................... 18

6.7       Stanovení rovinnosti (ne pro sádrové prvky s dekorativním povrchem).................................................................. 19

6.8       Stanovení hmotnosti na jednotku povrchu................................................................................................................... 19

6.9       Stanovení obsahu vlhkosti............................................................................................................................................... 20

6.10     Měření pH............................................................................................................................................................................ 20

6.11     Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 21

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 21

7.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 21

7.2       Druhy zkoušení.................................................................................................................................................................. 21

7.3       Řízení výroby (FPC)........................................................................................................................................................... 22

8          Označování......................................................................................................................................................................... 23

9          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 23


Strana 5

Strana

Příloha A (informativní) Postup odběru vzorků pro zkoušky................................................................................................... 24

A.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 24

A.2       Postup odběru vzorků....................................................................................................................................................... 24

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích..................... 25

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 25

ZA.2    Prokazování shody a prohlášení o shodě prvků pro zavěšené podhledy............................................................... 26

ZA.3    Označení shody CE a označení štítkem........................................................................................................................ 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 30


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 14246:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2008.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy sestávají ze sádrové malty a jsou používány pro vnitřní zavěšené podhledy jako prvky zavěšené nebo kazety.

Schéma 1 vyjadřuje soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a další pomocné výrobky a začlenění této normy do tohoto souboru.

image004.gif

Schéma 1 - Skupina sádrových výrobků


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné sádrové prvky NP1), jejichž hlavní určená použití jsou v konstrukcích zavěšených podhledů k základním stropům.

To se týká následujících požadavků: reakce na oheň, pevnost v tahu za ohybu (vyjádřená jako zatížení v tahu za ohybu), propustnost vodní páry, a tepelná odolnost (vyjádřená jako tepelná vodivost).

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou smontovány ze sádrových prvků pro zavěšené podhledy: požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost a zvuková pohltivost, stanovené příslušnými evropskými zkušebními metodami. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny na sestaveném systému, představující konečné podmínky použití.

Tato evropská norma popisuje referenční zkoušky pro technické specifikace.

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody.

Tato evropská norma nezahrnuje kovové stropní mříže nebo sádrokartonové výrobky.

Tato evropská norma se netýká vyztužených střešních podpěrných trámových konstrukcí.-- Vynechaný text --