ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.090; 91.100.30                                                                                                                            Únor 2006

Betonové prefabrikáty -
Prefabrikované betonové garáže -
Část 1: Požadavky na železobetonové garáže
z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech
garážového boxu

ČSN
EN 13978-1

72 3059

 

Precast concrete products - Precast concrete garages - Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic
or consisting of single sections with room dimensions

Produits préfabriqués en béton - Garages préfabriqués en béton - Partie 1: Exigences pour garages en béton armé
monolithiques ou composés d’éléments individuels de la dimension d´une pièce

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus raumgroben Einzelteilen
bestehende Stahlbetongaragen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13978-1:2005. Evropská norma EN 13978-1:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13978-1:2005. The European Standard EN 13978-1:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75127
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 206-1:2000 zavedena v ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

EN 1992-1-1:2004 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 1992-1-2:2005 zavedena v ČSN EN 1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

EN 13369:2004 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN 12504-1 zavedena v ČSN EN 12504-1 (73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích -
Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EEC z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13978-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Květen 2005

ICS 91.090; 91.100.30

Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1:
Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných
dílců o rozměrech garážového boxu

Precast concrete products - Precast concrete garages - Part 1: Requirements
for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room
dimensions

 

Produits préfabriqués en béton - Garages préfabriqués en béton - Partie 1: Exigences pour garages en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels de la dimension d´une piéce

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an monolithische oder aus raumgroben Einzelteilen bestehende Stahlbetongaragen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13978-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek EN 13369 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera.

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1    Předmět normy.......................................................................................................................................................................... 8

2    Normativní odkazy..................................................................................................................................................................... 8

3    Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 8

4    Požadavky.................................................................................................................................................................................. 10

5    Zkušební metody..................................................................................................................................................................... 12

6    Hodnocení shody..................................................................................................................................................................... 12

7    Značení...................................................................................................................................................................................... 13

8    Technická dokumentace........................................................................................................................................................ 13

Příloha A (informativní) Krytí betonem....................................................................................................................................... 14

Příloha B (normativní) Kontrola hotových garáží...................................................................................................................... 15

Příloha C (informativní) Zjednodušená návrhová pravidla..................................................................................................... 16

Příloha D (normativní) Počáteční zkouška při urychlovaném tvrdnutí.................................................................................. 18

Příloha E (informativní) Požární odolnost garážových boxů podzemních garáží................................................................ 19

Příloha Y (informativní) Výběr způsobu označení CE.............................................................................................................. 23

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnic EU.......................................................................................................................................................... 24

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 32


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 13978-1:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR a byl posouzen a odsouhlasen spojenou pracovní skupinou CEN/TC 229 - TC 250, kterou ustavil Liaison Group, zvláště aby zajistila kompatibilitu s eurokódy.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

Tento dokument je částí série výrobkových norem pro betonové prefabrikáty.

Pro společná hlediska, jsou uvedeny odkazy na EN 13369:2004 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, která dále odkazuje na odpovídající požadavky EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369:2004 ve výrobkových normách vypracovaných CEN/TC 229 mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá evropská předběžná norma ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Společná ustanovení. Ve všech zemích se může předběžná norma alternativně doplnit pro národní použití, ale nesmí se na ni nahlížet jako na evropskou normu.

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech sestávají z více částí:

      prEN 1168Betonové prefabrikáty - Dutinové panely
(Precast concrete products - Hollow core slabs)

      EN 12794Betonové prefabrikáty - Základové piloty  
(Precast concrete products - Foundation piles)

      EN 12843Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy
(Precast concrete products - Masts and poles)

      prEN 13747Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy      
(Precast concrete products - Floor plates for floor systems)

      prEN 5037-1Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy        
(Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 1: Beams)

      prEN 15037-2Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Vložky     
(Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 2: Blocks)

      EN 13224Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky       
(Precast concrete products - Ribbed floor elements)

      EN 13225Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky         
(Precast concrete products - Linear structural elements)

      prEN 14992Nosné stěny a fasády 
(Loadbearing wall and facades.)

      prEN 15258Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn     
(Retaining wall elements)

      EN 13693Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky    
(Precast concrete products - Special roof elements)

      prEN 14844Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě     
(Precast concrete products - Box culverts)


Strana 6

 

      prEN 13978Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže
(Precast concrete products - Precast concrete garages)

      prEN 14991Betonové prefabrikáty - Základové prvky
(Precast concrete products - Foundation elements)

      prEN 15050Betonové prefabrikáty - Mostní prvky    
(Precast concrete products - Bridge elements)

      WI00229019Betonové prefabrikáty - Zásobníky       
(Precast concrete products - Silos)

      prEN 14843Betonové prefabrikáty - Schodiště        
(Precast concrete products - Stairs)

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Úvod

Tento dokument je Část 1 evropské normy, která se skládá ze dvou částí:

      Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu se vztahuje na prefabrikované betonové garáže vyztužené pruty nebo sítěmi;

      Část 2: Požadavky na garáže z betonu vyztuženého ocelovými vlákny se vztahuje na prefabrikované garáže vyrobené z drátkobetonu.

Část 1 obsahuje 2 normativní a 5 informativních příloh.

Příloha A (informativní) obsahuje doporučení pro krytí výztuže betonem. Příloha A se používá v případech, kdy to není v rozporu s národními předpisy.

Příloha B (normativní) obsahuje kontrolní plány pro provádění řízení výroby.

Příloha C (informativní) uvádí zjednodušená pravidla pro navrhování garáží. Tato pravidla se mohou použít tam, kde to není v rozporu s národními předpisy. Použití přílohy C (viz C.1) je omezeno pro garážové boxy podzemních garáží.

Příloha D (normativní) obsahuje počáteční zkoušky typu, které se musí provádět.

Příloha E (informativní) obsahuje informace o garážových boxech určených pro podzemní garáže, které mají zajištěnu ochranu proti parametrickému požárnímu zatížení. Vybrané požární zatížení pro parametrické požární zatížení představuje ten nejméně příznivý případ hořícího automobilu z hlediska množství uvolněné energie a doby vystavení účinkům požáru.

Pro garáže, zmíněné v Části 1, je povoleno použít menší krytí než připouští EN 13369 a EN 1992-1-1. Obecně nízké namáhání konstrukce a více než 50 let používání bez zjištění jakýchkoli škodlivých účinků umožňuje zařadit tento výrobek do zvláštní oddělené třídy.

Hodnocení shody popsané v této normě se vztahuje na dokončené garáže dodávané na trh a na výrobní operace prováděné v továrně.


Strana 8

1 Předmět normy

Tento dokument se vztahuje na prefabrikované železobetonové garáže, které se vyrábí ve výrobnách v celku jako prostorové dílce nebo jako sestava jednotlivých rovinných dílců o rozměrech garážového boxu. Předpokládá se, že tyto garáže budou postaveny na základech, které budou navrženy někým jiným a které budou v souladu s vlastnostmi prefabrikovaných dílců. Garáže mohou volně stát nebo mohou mít některé stěny zapuštěné v terénu (zásyp) nebo mohou být pod terénem nebo mohou být postaveny na parkovišti nebo v druhém podlaží prefabrikovaných garáží. Tento dokument platí také pro doplňkové jednotky, sestavy pro dvouprostorové garáže a vícenásobné garáže, stejně tak jako pro garážové boxy pro jednopatrové podzemní garáže. Nevztahuje se na prvky tvořící nosnou část horní konstrukce, pokud nejsou navržené podle EN 13369.-- Vynechaný text --