ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.140.65; 91.100.10                                                                                                                     Leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky
a zkušební metody -
Část 1: Vnitřní omítání

ČSN
EN 13658-1

72 3614

 

Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Internal plastering

Lattis et cornières métalliques - Définitions, prescriptions et méthodes d’essai - Partie 1: Enduits intérieurs

Putzträger und Putzprofile aus Metall - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Innenputze

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13658-1:2005. Evropská norma EN 13658-1:2005 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13658-1:2005. The European Standard
EN 13658-1:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75085
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 485-2 zavedena v ČSN EN 485-2 (42 4081) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

EN 485-3 zavedena v ČSN EN 485-3 (42 47332) Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro výrobky válcované za tepla

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení

EN 988 zavedena v ČSN EN 988 (42 1570) Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

EN 1364-1 zavedena v ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny

EN 1364-2 zavedena v ČSN EN 1364-2 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

EN 1365-1 zavedena v ČSN EN 1365-1 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny

EN 1365-3 zavedena v ČSN EN 1365-3 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky

EN 1365-4 zavedena v ČSN EN 1365-4 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy

EN 10088-1 zavedena v ČSN EN 10088-1 (42 0927) Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí

EN 10088-2 zavedena v ČSN EN 10088-2 (42 0928) Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

EN 10143 zavedena v ČSN EN 10143 (42 0036) Ocelové plechy a pásy kontinuálně žárově pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10169-1 zavedena v ČSN EN 10169-1 (42 0923) Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 1: Všeobecně (definice, materiály, úchylky, zkušební metody)

EN 10218-2 zavedena v ČSN EN 10218-2 (42 2018) Ocelový drát a výrobky z drátu - Všeobecně - Část 2: Rozměry drátu, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10244-1 zavedena v ČSN EN 10244-1 (42 6611) Ocelové dráty a výrobky z drátu - Kovové neželezné povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 10258 zavedena v ČSN EN 10258 (42 0039) Úzké pásy a pruhy z korozivzdorných ocelí válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

EN 10264-4 zavedena v ČSN EN 10264-4 (42 1093) Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 4: Dráty z korozivzdorných ocelí

EN 10327 zavedena v ČSN EN 10327 (42 0909) Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pokovené - Technické dodací podmínky

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2 zavedena v ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13914-2 zavedena v ČSN EN 13914-2 (72 3614) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.


Strana 3

Upozornění na národní poznámku

Do této normy byla k článkům 3.1.11 a 3.1.12 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, normalizační sekce, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13658-1

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Květen 2005

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 77.140.65; 91.100.10

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody -
Část 1: Vnitřní omítání

Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 1:
Internal plastering

 

Lattis et cornières métalliques - Définitions,
prescriptions et méthodes d’essai - Partie 1:
Enduits intérieurs

Putzträger und Putzprofile aus Metall - Begriffe,
Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1:
Innenputze

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-24.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13658-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

3.1       Kovové pletivo .................................................................................................................................................................... 11

3.2       Kovové lišty a jejich použití .............................................................................................................................................. 13

3.3       Kovové lišty pro architektonické účely ........................................................................................................................... 13

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 13

4.1       Chování při požáru............................................................................................................................................................ 13

4.1.1    Reakce na oheň ............................................................................................................................................................... 13

4.1.2    Požární odolnost ............................................................................................................................................................... 13

4.2       Požadavky na pletivo......................................................................................................................................................... 14

4.2.1    Materiály ............................................................................................................................................................................. 14

4.2.2    Popis ................................................................................................................................................................................... 14

4.2.3    Rozměry ............................................................................................................................................................................. 15

4.3       Požadavky na lišty.............................................................................................................................................................. 15

4.3.1    Materiály ............................................................................................................................................................................. 15

4.3.2    Popis ................................................................................................................................................................................... 15

4.3.3    Rozměry ............................................................................................................................................................................. 15

4.4       Uvolňování nebezpečných látek...................................................................................................................................... 16

5          Zkušební metody a vzorkování........................................................................................................................................ 16

5.1       Měření rozměrů pletiva..................................................................................................................................................... 16

5.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

5.1.2    Tloušťka a průměr............................................................................................................................................................ 16

5.1.3    Délka a šířka...................................................................................................................................................................... 16

5.1.4    Tloušťka vrstvy povlaku pletiva a lišt.............................................................................................................................. 17

5.2       Měření rozměrů lišt............................................................................................................................................................ 18

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

5.2.2    Tloušťka a průměr ........................................................................................................................................................... 18

5.2.3    Délka.................................................................................................................................................................................... 18

5.2.4    Přímost................................................................................................................................................................................ 18

5.2.5    Rozměry profilů.................................................................................................................................................................. 18

5.2.6    Tloušťka povlaku............................................................................................................................................................... 19

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 19

6.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 19

6.2       Druhy zkoušení.................................................................................................................................................................. 19

6.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

6.2.2    Počáteční zkoušky (typu).................................................................................................................................................. 19

6.2.3    Další zkoušky (typu).......................................................................................................................................................... 19


Strana 7

Strana

6.3       Řízení výroby (FCP)........................................................................................................................................................... 20

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

6.3.2    Pracovníci............................................................................................................................................................................ 20

6.3.3    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 20

6.3.4    Vstupní materiály a složky................................................................................................................................................ 20

6.3.5    Postup výroby a hodnocení.............................................................................................................................................. 20

6.3.6    Identifikace a označování výrobků.................................................................................................................................. 20

6.3.7    Neshodné výrobky............................................................................................................................................................. 20

6.3.8    Opatření k nápravě............................................................................................................................................................ 21

6.3.9    Alternativní zkoušky........................................................................................................................................................... 21

7          Označování......................................................................................................................................................................... 21

7.1       Pletivo.................................................................................................................................................................................. 21

7.2       Lišty...................................................................................................................................................................................... 21

8          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 22

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 33

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 33

ZA.2    Prokazování shody a prohlášení o shodě kovového pletiva a lišt............................................................................ 33

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 35

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 37


Strana 8

Předmluva

Tento dokument (EN 13658-1:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2007.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou evropskou normu.

Tato evropská norma pro kovové pletivo a lišty sestává ze dvou částí:

      Část 1: Vnitřní omítání

      Část 2: Vnější omítání

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizačorganizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

Úvod

Schéma 1 vyjadřuje soubor sádrových výrobků a norem.

image004.gif

Schéma 1 - Skupina sádrových výrobků


Strana 10

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky a zkušební metody pro kovové pletivo a lišty určené pro vnitřní omítky.

Tato evropská norma zahrnuje kovové pletivo, které se používá pro upevnění ke konstrukcím nebo k podkladům a umožňuje nanesení malty na podklad. Pro podporu obkladů stěn, příček a sloupů se kovové pletivo používá ve svislé poloze a pro podporu obkladů stropů a trámů se používá ve vodorovné poloze. Tento způsob umožňuje vytvořit protipožární omítací systém.

Tato evropská norma zahrnuje kovové lišty, které se používají ke zvýšení ochrany rohů a také pro konečný vzhled vnitřní úpravy. Zahrnuje rovněž kovové lišty určené k použití jako spárové a dilatační lišty. Zabývá se rovněž ochranou proti ohni.-- Vynechaný text --