ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.60                                                                                                                               Listopad 2005

Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace
budov - Lehčené tepelně izolační výrobky
vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA) -
Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky
před zabudováním

ČSN
EN 14063-1

72 7220

 

Thermal insulation materials and products - In situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part 1:
Specification for the loose-fill products before installation

Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Isolation thermique formée en place à base de granulats légers d’argile
expansée (LWA) - Partie 1:Spécification des produits en vrac avant la mise en oeuvre

Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Blähton -
Leichtzuschlagsstoffen (LWA) - Teil 1: Spezifikation für die Schüttdämmstoffe vor dem Einbau

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14063-1:2004. Evropská norma EN 14063-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14063-1:2004. The European Standard
EN 14063-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14063-1 (72 7220) z února 2005.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         74145
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14063-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 14063-1 (72 7220) z února 2005 převzala EN 14063-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 932-1:1996 zavedena v ČSN EN 932-1:1997 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

EN 932-2 zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2:
Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1:
Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

EN 1097-3 zavedena v ČSN EN 1097-3 (72 1194) Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

EN 1097-5 zavedena v ČSN EN 1097-5 (72 1194) Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 3: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

EN 1097-10 zavedena v ČSN EN 1097-10 (72 1194) Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 3: Stanovení výšky vzlínavosti vody

EN 12667:2001 zavedena v ČSN EN 12667:2001 (73 0569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

EN 13055-1:2002 zavedena v ČSN EN 13055-1:2004 (72 1505) Pórovité kamenivo - Část 1:
Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty

EN 13055-2 zavedena v ČSN EN 13055-1 (72 1505) Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace

EN 13172 zavedena v ČSN EN 13172 (72 7211) Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13820 zavedena v ČSN EN 13820 (72 7064) Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví -
Stanovení obsahu organických látek

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Rozhodnutí Komise 96/603/ES z 1996-10-04, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A, „bez příspěvku k požáru“ stanovených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích

Rozhodnutí Komise 2000/147/ES z 2000-02-08, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň

Rozhodnutí Komise 99/91/ES z 1999-01-25 o postupu prokazování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o tepelně izolační výrobky

Rozhodnutí Komise 2001/596/EHS z 2001-01-08, kterým se mění rozhodnutí 95/467/ES, 96/578/ES, 96/580/ES, 97/176/ES,97/462/ES, 97/556/ES, 97/740/ES, 97/808/ES, 98/213/ES, 98/214/ES, 98/279/ES, 98/436/ES, 98/437/ES, 98/599/ES, 98/600/ES, 98/601/ES, 1999/89/ES, 1999/90/ES,1999/91/ES, 1999/454/ES, 1999/469/ES, 1999/470/ES, 1999/471/ES, 1999/472/ES, 2000/245/ES, 2000/273/ES a 2000/447/ES o postupu prokazování shody některých stavebních výroků podle článku 20 směrnice Rady 89/106/EHS

Rozhodnutí Komise č.93/68/ES o způsobu označování stavebních výrobků značkou CE


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o., IČ 25052063,      
Ing. Helena Kašparová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 120 Tepelně izolační materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 14063-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Srpen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.60

Tepelně izolační materiály a výrobky pro izolace budov - Lehčené tepelně
izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu (LWA ) - Část 1:
Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

Thermal insulation materials and products - In situ formed expanded clay
lightweight aggregate products (LWA) - Part 1: Specification for the loose-fill
products before installation

 

Produits isolants thermiques pour le bâtiment -
Isolation thermique formée en place
à base de
granulats légers d’argile expansée (LWA) -
Partie 1: Spécification des produits en vrac avant
la mise en oeuvre

Wärmedämmstoffe für Gebäude - An der
Verwendungsstelle hergestellte W
ärmedämmung
aus Bl
ähton - Leichtzuschlagsstoffen (LWA) -
Teil 1: Spezifikation f
ür die Schüttdämmstoffe
vor dem Einbau

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN        Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky          Ref. č. EN 14063-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 88 „Tepelně izolační materiály a výrobky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2006.

Tato norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnic EU.

Nedílnou součástí této normy je informativní příloha ZA, která uvádí vztah ke směrnicím EU.

Tato norma se skládá ze dvou částí. První část, která je harmonizovanou částí podle požadavků mandátu, CPD a je podkladem pro označování značkou CE, zahrnuje výrobky uváděné na trh. Druhá část, která není harmonizována, obsahuje specifikace pro zabudované výrobky.

Tato evropská norma je jednou z řady norem izolačních výrobků pro izolace budov vyráběných in-situ z minerálních vláken, expandovaného jílu, expandovaného perlitu, expandovaného vermikulitu, polyuretanu/ polyisokyanurátu, celulosy a močovinoformaldehydové pryskyřice, ale tuto normu lze použít i v dalších oblastech podle potřeby.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 7

Obsah

Strana

Úvod.. ................................................................................................................................................................................................ 4

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny, definice, značky, jednotky a zkratky.................................................................................................................. 9

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 12

6          Kód značení........................................................................................................................................................................ 13

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 13

8          Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti..................................................... 15

A.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 15

A.2       Vstupní údaje..................................................................................................................................................................... 15

A.3       Deklarované hodnoty........................................................................................................................................................ 15

A.4       Nepřímé výsledky zkoušek tepelné vodivosti............................................................................................................... 16

Příloha B (normativní) Příprava zkušebních vzorků pro měření l......................................................................................... 17

B.1       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 17

B.2       Dělení vzorků...................................................................................................................................................................... 17

B.3       Kondicionování vzorků...................................................................................................................................................... 17

B.4       Zkušební vzorky.................................................................................................................................................................. 17

B.5       Měření l............................................................................................................................................................................... 17

B.6       Opatření po měření l........................................................................................................................................................ 17

B.7       Výpočet l............................................................................................................................................................................. 17

Příloha C (normativní) Řízení výroby ve výrobně....................................................................................................................... 19

Příloha D (informativní) Příklad stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti pro výrobek nebo
skupinu výrobků................................................................................................................................................................. 20

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení Směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 21

ZA.1    Rozsah použití a odpovídající vlastnosti....................................................................................................................... 21

ZA.2    Postupy pro posuzování shody lehčených výrobků z volně sypaného expandovaného jílu ............................... 22

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 27


Strana 8

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na lehčené výrobky z expandovaného jílu pro in-situ zabudování do střech, stropů, podlah a suterénních podlah.

Tato norma je specifikací pro izolační výrobky před zabudováním do stavby.

Tato norma také popisuje vlastnosti výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, značení a označování štítkem.

Tato norma nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo k prokázání jeho vhodnosti pro použití v konkrétní aplikaci. Úrovně požadované pro dané použití jsou uvedeny v souvisejících předpisech nebo normách, které nejsou s touto normou v rozporu.

Tato norma nestanovuje požadavky na vlastnosti pro akustickou izolaci při použití pro vzduchovou neprůzvučnost a pro zvukovou pohltivost.-- Vynechaný text --