ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30; 29.240.20                                                                                                                  Listopad 2005

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

ČSN
EN 12843

72 3055

 

Precast concrete products - Masts and poles

Produits préfabriqués en béton - Mâts et poteaux

Betonfertigteile - Maste

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12843:2004. Evropská norma EN 12843:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12843:2004. The European Standard
EN 12843:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12843 z prosince 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73515
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12843:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z prosince 2004 převzala EN 12843:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 1992-1-1 zavedena v ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí -
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

EN 12390-5 zavedena v ČSN EN 12390-5 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost
zkušebních vzorků v ohybu

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k obrázku 2 v článku 5.5.2.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a.s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 12843
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30; 29.240.20

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

Precast concrete products - Masts and poles

 

Produits préfabriqués en béton - Mâts et poteaux

Betonfertigteile - Maste

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-06-24.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                   Ref. č. EN 12843:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Číslování jednotlivých článků přesně odpovídá normě EN 13369, Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, vždy alespoň u prvních tří číslic. Pokud se určitý článek normy EN 13369 nepoužívá nebo je zahrnut do všeobecnějších odkazů této normy, je jeho číslo vynecháno a v číslování tak může vzniknout mezera.

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

4.1       Požadavky na materiály.................................................................................................................................................... 10

4.1.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 10

4.1.2    Zabudované prvky a spojovací prostředky.................................................................................................................... 10

4.2       Výrobní požadavky............................................................................................................................................................. 10

4.3       Požadavky na hotový výrobek........................................................................................................................................... 10

4.3.1    Geometrické vlastnosti..................................................................................................................................................... 10

4.3.2    Charakteristiky povrchu.................................................................................................................................................... 11

4.3.3    Mechanická únosnost...................................................................................................................................................... 11

4.3.4    Požární odolnost a reakce na oheň............................................................................................................................... 11

4.3.7    Trvanlivost........................................................................................................................................................................... 11

4.3.8    Konstrukční zásady........................................................................................................................................................... 12

4.3.9    Uzemnění............................................................................................................................................................................ 12

5          Zkušební metody............................................................................................................................................................... 12

5.1       Zkoušky betonu.................................................................................................................................................................. 12

5.2       Měření rozměrů a charakteristik povrchu...................................................................................................................... 12

5.2.1    Vzhled úpravy povrchu...................................................................................................................................................... 12

5.2.2    Měření rozměrů.................................................................................................................................................................. 13

5.4       Krytí betonem..................................................................................................................................................................... 13

5.5       Mechanická únosnost, ověření zkoušením.................................................................................................................. 13

5.5.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.5.2    Zkouška ohybem............................................................................................................................................................... 13

5.5.3    Zkouška únosnosti........................................................................................................................................................... 14

5.5.4    Zkouška kroucením.......................................................................................................................................................... 15

6          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 15

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 15

6.2       Zkoušky typu....................................................................................................................................................................... 15

6.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 15

7          Značení a označování štítkem......................................................................................................................................... 16

8          Technická dokumentace.................................................................................................................................................. 16

8.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 16

8.2       Manipulace, skladování a doprava................................................................................................................................. 16

8.3       Identifikace.......................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Strana

Příloha A (normativní)  Kontrolní plán........................................................................................................................................ 17

Příloha B (normativní)  Krytí betonem........................................................................................................................................ 18

Příloha Y (informativní)  Výběr způsobu označení CE............................................................................................................. 19

Y.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

Y.2       Metoda 1.............................................................................................................................................................................. 19

Y.3       Metoda 2.............................................................................................................................................................................. 19

Y.4       Metoda 3.............................................................................................................................................................................. 19

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU........................ 20

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 20

ZA.2    Postup prokazování shody sloupů a stožárů............................................................................................................... 21

ZA.2.1 Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 21

ZA.2.2 ES certifikát shody a prohlášení o shodě..................................................................................................................... 22

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 22

ZA.3.1 Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 22

ZA.3.2 Prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností.................................................................................... 23

ZA.3.3 Prohlášení vlastností výrobku......................................................................................................................................... 25

ZA.3.4 Prohlášení shody s danými návrhovými specifikacemi............................................................................................. 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma (EN 12843:2004) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR a byla ověřena a odsouhlasena spojenou pracovní skupinou jmenovanou Liaison Group CEN/TC 229 - CEN/TC 250, zvlášť z hlediska shody s Eurokódy.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2006.

Tato evropská norma (EN 12843:2004) byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice evropské unie (EU) pro stavební výrobky (89/106/EHS).

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je částí série výrobkových norem pro betonové prefabrikáty.

Pro společná hlediska, která se týkají všech betonových prefabrikátů, jsou odkazy na EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. To platí také na požadavky EN 206-1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Odkazy na EN 13369 ve výrobkových normách CEN/TC 229 mají přispět k jednotnosti a brání opakování podobných požadavků.

Hlediska navrhování jsou řešena společným odkazem na Eurokódy. Montáží některých betonových prefabrikátů pro nosné konstrukce se zabývá evropská předběžná norma ENV 13670-1 „Provádění nosných konstrukcí z betonu - Všeobecná ustanovení“. Ve všech zemích se může předběžná norma alternativně doplnit pro národní použití, ale nesmí se na ni nahlížet jako na evropskou normu.

Program norem pro nosné betonové prefabrikáty obsahuje následující normy, které v některých případech sestávají z více částí:

      EN 1168 Betonové prefabrikáty - Dutinové stropní panely
(Precast concrete products - Hollow core slabs)

      prEN 12794 Betonové prefabrikáty -Základové piloty
(Precast concrete products - Foundation piles)

      EN 12843 Betonové prefabrikáty - Sloupy a stožáry
(Precast concrete products - Masts and poles)

      EN 13224 Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky
(Precast concrete products - Ribbed floor elements)

      EN 13225 Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky
(Precast concrete products - Linear structural elements)

      EN 13693 Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky
(Precast concrete products - Special roof elements)

      prEN 13747 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro stropní systémy
(Precast concrete products - Floor plates for floor systems)

      prEN 13978 Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže
(Precast concrete products - Precast concrete garages)

      prEN 14843 Betonové prefabrikáty - Schodiště
(Precast concrete products - Stairs)

      prEN 14844 Betonové prefabrikáty - Skříňové prvky pro infrastrukturu
(Precast concrete products - Box culverts)

      prEN 14991 Betonové prefabrikáty - Základové prvky
(Precast concrete products - Foundation elements)

      prEN 14992 Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky - Vlastnosti výrobků
(Precast concrete products - Wall elements - Products properties and performances)

      prEN 15037 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek
(Precast concrete products - Beams for beam-and-block floor systems)


Strana 7

Tato norma v příloze ZA určuje metody použití označování CE výrobků, které se navrhují podle příslušných EN eurokódů (EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2). Pokud se naproti tomu v místě použití výrobku používají pro navrhování z hlediska mechanické a/nebo požární odolnosti jiná ustanovení než EN eurokódy, jsou podmínky pro připojení označení CE k výrobku popsány v ZA.3.4.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

Úvod

Výrobky zahrnuté do této normy jsou stavební prvky navržené především pro přenášení účinků odpovídajících jejich specifickému použití.

Je to v souladu s odpovídajícími všeobecnými požadavky (EN 1992-1-1 a EN 1992-1-2, EN 13369, EN 206-1, prEN 50423:2004).

Kde je to vhodné, uvádí norma požadavky na krytí výztuže betonem, které odpovídají podmínkám prostředí a stupňům vlivu prostředí.

Pro účinky na konstrukce lze obecně použít normu EN 1991-1-1, Eurokód 1, Zatížení konstrukcí, ale specifické užití některých staveb vyžaduje dodatečné informace (např. větrné turbíny, nadzemní elektrická vedení, nadzemní elektrická vedení pro železnice, tramvaje apod.).

Tato norma obsahuje v 4.3.3 a 4.3.8 zvláštní ustanovení, ze kterých vyplývá použití pravidel stanovených v EN 1992-1-1. Použití těchto ustanovení se shoduje s návrhem nosné konstrukce podle EN 1992-1-1.


Strana 9

1 Předmět normy

Tato norma uvádí požadavky na prefabrikované betonové sloupy (také obecně označované jako stožáry) (buď z jednoho kusu nebo sestavené z jednotlivých prvků) železobetonové a/nebo předpjaté jako konstrukční prvky. Mohou být duté nebo plné a mohou obsahovat dodatečné prvky (např. příčné trámy, plošiny atd.), zabudované a spojovací prostředky. Dodatečné prvky mohou být připojeny k sloupovým prvkům.

Konstrukce zhotovené z těchto prvků v jednoduchém nebo složeném tvaru lze použít pro:

      nadzemní elektrická vedení;

      telekomunikační vedení;

      nadzemní elektrická vedení pro železnice, tramvaje apod.;

      podpory pro osvětlení;

      podpory pro instalaci veřejného rozhlasu;

      antény a telekomunikační sloupy;

      podpory pro větrné turbíny;

      a podobné instalace.

Tato norma nezahrnuje sloupy světelného signalizačního zařízení určeného pro řízení veřejné dopravy.-- Vynechaný text --