ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                              Červenec 2005

Teracové dlaždice -
Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

ČSN
EN 13748-1

72 3209

 

Terrazzo tiles - Part 1: Terrazzo tiles for internal use

Carreaux de mosaique de marbre - Partie 1: Carreaux de mosaique de marbre à usage interieur

Terrazzoplatten - Teil 1: Terrazzoplatten für die Verwendung im Innenbereich

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13748-1:2004 včetně její opravy EN 13748-1:2004/AC:2005. Evropská norma EN 13748-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13748-1:2004 including its Corrigendum EN 13748-1:2004/AC:2005. The European Standard EN 13748-1:2004 has the status of a Czech standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13748-1 (72 3040) ze září 2004.

Touto normou spolu s ČSN EN 13748-2 (72 3209) z července 2005 se nahrazuje ČSN 72 3210 z 1973-06-27.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72927
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Do textu je již zapracována oprava EN 13748-1:2004/AC:2005 z května 2005.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13748-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ze září 2004 převzala EN 13748-1:2004 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 (72 2101) Cement - Část 1: Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 450 zavedena v ČSN EN 450 (72 2064) Popílek do betonu - Definice, požadavky a kontrola jakosti

EN 934-2 zavedena v ČSN EN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2:
Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

prEN 10083-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

EN 12620 zavedena v ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

EN ISO 4288 zavedena v ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle
Brinella - Část 1: Zkušební metoda

ISO 48 zavedena v ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 4662 nezavedena, vydána jako ČSN 62 1480 Pryž - Stanovení odrazové pružnosti pryže

ISO 7619 zavedena v ČSN ISO 7619 (62 1432) Pryž - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu kapesních tvrdoměrů

ISO 8486-1 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 96/603//ES ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A „Bez příspěvku k požáru“ stanovených rozhodnutím Komise 94/611/ES.

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Upozornění na národní poznámku

Do textu normy byla k článku 4.2.5 vložena informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČ 63080478; Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13748-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30

Teracové dlaždice -
Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

Terrazzo tiles -
Part 1: Terrazzo tiles for internal use

 

Carreaux de mosaique de marbre -
Partie 1: Carreaux de mosaique de marbre
à usage interieur

Terrazzoplatten -
Teil 1: Terrazzoplatten für die Verwendung
im Innenbereich

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-12-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13748-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 7

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 7

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Požadavky............................................................................................................................................................................. 9

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 9

4.1.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.1.2    Cement................................................................................................................................................................................. 9

4.1.3    Kamenivo.............................................................................................................................................................................. 9

4.1.4    Záměsová voda................................................................................................................................................................... 9

4.1.5    Přísady.................................................................................................................................................................................. 9

4.1.6    Příměsi (včetně minerálních plniv, barev a polymerů)................................................................................................. 9

4.2       Požadavky na konečný výrobek......................................................................................................................................... 9

4.2.1    Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

4.2.2    Požadavky na tvar................................................................................................................................................................ 9

4.2.3    Vlastnosti a vzhled horní plochy...................................................................................................................................... 10

4.2.4    Mechanická pevnost......................................................................................................................................................... 10

4.2.5    Odolnost proti skluzu........................................................................................................................................................ 11

4.2.6    Nasákavost......................................................................................................................................................................... 11

4.2.7    Reakce na oheň................................................................................................................................................................ 11

4.2.8    Tepelná vodivost................................................................................................................................................................ 11

5          Fyzikální zkušební postupy.............................................................................................................................................. 11

5.1       Zkušební plán a kritéria shody........................................................................................................................................ 11

5.2       Rozměrové odchylky......................................................................................................................................................... 12

5.2.1    Měřicí přístroje.................................................................................................................................................................... 12

5.2.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

5.3       Přímost hran....................................................................................................................................................................... 12

5.3.1    Měřicí přístroj...................................................................................................................................................................... 12

5.3.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

5.4       Rovinnost horní plochy..................................................................................................................................................... 12

5.4.1    Měřicí přístroj...................................................................................................................................................................... 12

5.4.2    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 12

5.5       Pevnost v ohybu a lomové zatížení................................................................................................................................. 13

5.5.1    Zkušební přístroj................................................................................................................................................................ 13

5.5.2    Příprava............................................................................................................................................................................... 13

5.5.3    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 13

5.5.4    Zkouška nepravoúhlých dlaždic...................................................................................................................................... 14

5.5.5    Výpočet výsledků zkoušky................................................................................................................................................ 14

5.5.6    Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 14

5.6       Odolnost proti obrusu....................................................................................................................................................... 14

5.6.1    Zkouška obrusnosti širokým kolem.............................................................................................................................. 14


Strana 5

Strana

5.6.2    Metoda podle Böhma....................................................................................................................................................... 19

5.7       Odolnost proti skluzu: Metoda stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu na neleštěném vzorku (USRV)....... 22

5.7.1    Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 22

5.7.2    Zkušební přístroj................................................................................................................................................................ 22

5.7.3    Kalibrace............................................................................................................................................................................. 25

5.7.4    Vzorkování........................................................................................................................................................................... 25

5.7.5    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 25

5.7.6    Výpočet hodnot odolnosti proti skluzu na nevyleštěném vzorku USRV................................................................... 25

5.7.7    Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 25

5.8       Nasákavost......................................................................................................................................................................... 25

5.8.1    Cíl......................................................................................................................................................................................... 25

5.8.2    Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 26

5.8.3    Vzorkování........................................................................................................................................................................... 26

5.8.4    Zkušební přístroje a materiály........................................................................................................................................ 26

5.8.5    Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 26

5.8.6    Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 26

5.8.7    Výpočet výsledků................................................................................................................................................................ 26

5.8.8    Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 27

6          Hodnocení shody a kritéria shody.................................................................................................................................. 27

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

6.2       Zkouška typu dlaždic......................................................................................................................................................... 27

6.2.1    Stáří dlaždic v době zkoušky typu.................................................................................................................................... 27

6.2.2    Počáteční zkouška............................................................................................................................................................ 27

6.2.3    Opakování počáteční zkoušky......................................................................................................................................... 28

6.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 28

7          Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 28

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích...................................................................................................................................................... 29

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 29

ZA.2    Postup hodnocení shody................................................................................................................................................. 30

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem.......................................................................................................................... 30


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 13748-1:2004) byl zpracován technickou komisí CEN/TC 229 „Betonové prefabrikáty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

EN 13748 sestává z následujících částí s hlavním názvem „Teracové dlaždice“.

Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje materiály, vlastnosti a zkušební metody pro nevyztužené cementem pojené teracové dlaždice, které se vyrábí průmyslově a jsou určené k přímé pokládce.

Tyto dlaždice jsou určeny pro vnitřní použití.-- Vynechaný text --