ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.91; 91.100.50                                                                                                                    Březen 2005

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové
materiály -
Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý -
Část 1: Definice, požadavky

ČSN
EN 14016-1

72 2483

 

Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements

Liants pour chapes à base de magnésie - Magnésie caustique et chlorure de magnésium - Partie 1: Définitions, exigences

Bindemittel für Magnesiaestriche - Kaustische Magnesia und Magnesiumchlorid - Teil 1: Begriffe und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14016-1:2004. Evropská norma EN 14016-1:2004 má status
české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14016-1:2004. The European Standard
EN 14016-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14016-1 (72 2483) z června 2004.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         71764
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14016-1:2004 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z června 2004 převzala EN 14016-1:2004 schválením k jejímu přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 196-1 zavedena v ČSN EN 196-1 (72 2100) Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

EN 13318 zavedena v ČSN EN 13318 (72 2480) Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

EN 14016-2 zavedena v ČSN EN 14016-2 (72 2483) Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály -
Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody

EN 13501-1 zavedena jako ČSN EN 13501-1 (73 0860) Klasifikace stavebních výrobků a stavebních konstrukcí proti působení ohně - Část 1: Klasifikace na základě výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 9001 zavedena jako ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 3.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČ 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                      EN 14016-1

EUROPEAN STANDARD                                                                              Leden 2004

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.040.91; 91.100.50

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický
magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

Binders for magnesite screeds - Caustic magnesia and magnesium chloride -
Part 1: Definitions, requirements

 

Liants pour chapes à base de magnésie -

Magnésie caustique et chlorure de magnésium -

Partie 1: Définitions, exigences

Bindemittel für Magnesiaestriche - Kaustische

Magnesia und Magnesiumchlorid - Teil 1: Begriffe

und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2003-09-15.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 14016-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 6

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 6

3             Termíny a definice............................................................................................................................................................ 6

4             Požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

4.1          Chlorid hořečnatý............................................................................................................................................................. 7

4.2          Kaustický magnezit.......................................................................................................................................................... 7

4.2.1       Homogenita...................................................................................................................................................................... 7

4.2.2       Chemické složení............................................................................................................................................................ 7

4.2.3       Sypná hmotnost............................................................................................................................................................... 7

4.2.4       Jemnost mletí................................................................................................................................................................... 7

4.2.5       Tuhnutí............................................................................................................................................................................... 7

4.2.6       Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku.................................................................................................................................. 7

4.3          Reakce na oheň............................................................................................................................................................... 8

5             Zkoušení............................................................................................................................................................................ 8

6             Hodnocení shody............................................................................................................................................................. 8

6.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 8

6.2          Počáteční zkoušky (ITT).................................................................................................................................................. 8

6.3          Řízení výroby závodu (FPC)............................................................................................................................................ 8

6.4          Technické specifikace látek pro hořečnatou maltovinu............................................................................................ 9

7             Označování........................................................................................................................................................................ 9

8             Značení a označování štítkem....................................................................................................................................... 9

9             Kritéria shody a postup posuzování............................................................................................................................. 9

9.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

9.2          Statistická kritéria shody................................................................................................................................................. 9

9.2.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................ 9

9.2.2       Kontrola měřením.......................................................................................................................................................... 10

9.2.3       Kontrola porovnáváním................................................................................................................................................. 11

9.3          Nejmenší četnost zkoušení.......................................................................................................................................... 11

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................... 12

ZA.1       Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................... 12

ZA.2       Postup (postupy) prokazování shody látek pro hořečnatou maltovinu................................................................. 13

ZA.2.1    Systém (systémy) prokazování shody........................................................................................................................ 13

ZA.2.2    ES prohlášení o shodě................................................................................................................................................. 14

ZA.3       Označení shody CE a značení štítkem....................................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 16


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 14016-1:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 303 „Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2004 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2005.

Tento dokument je součástí souboru norem pro potěrové materiály a podlahové potěry ve stavebnictví.

Nenahrazuje se žádná evropská norma.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu M 132 „Podlahy“ uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Pokud jde o vztah ke směrnici (směrnicím) EU viz informativní příloha ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky pro kaustický magnezit a chlorid hořečnatý, které mají být použity pro potěrové materiály z hořečnaté maltoviny a potěry z hořečnaté maltoviny uvedené v EN 13813.-- Vynechaný text --