ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 93.080.20                                                                                                                               Prosinec 2004

Betonové dlažební desky -
Požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 1339

72 3039

 

Concrete paving flags - Requirements and test methods

Dalles de  trottoir en béton - Presciptions et méthodes d´essai

Platten aus Beton - Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1339:2003. Evropská norma EN 1339:2003 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1339:2003. The European Standard
EN 1339:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1339 (72 3039) z listopadu 2003 a částečně ČSN 72 3210 z 1973-06-27.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70209
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1339:2003 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z listopadu 2003 převzala EN 1339:2003 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Na rozdíl od ČSN 72 3210 Betonové prefabrikáty - Betonové dlaždice, tato norma ČSN EN 1339 nově stanovuje zkušební metody např. stanovení nasákavosti, stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení, atd.

Citované normy

EN 10083-2 zavedena v ČSN EN 10083-2+A1 (42 0932) Oceli k zušlechťování - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované jakostní oceli

EN 13369 zavedena v ČSN EN 13369 (72 3001) Společná pravidla pro betonové prefabrikáty

EN ISO 4288 zavedena v ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

EN ISO 6506-1 zavedena v ČSN EN ISO 6506-1 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 1: Zkušební metoda

EN ISO 6506-2 zavedena v ČSN EN ISO 6506-2 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních zařízení

EN ISO 6506-3 zavedena v ČSN EN ISO 6506-3 (42 0359) Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ISO 48 zavedena v ČSN EN ISO 48 (62 1433) Pryž z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků - Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)

ISO 4662 dosud nezavedena

ISO 7619 zavedena v ČSN EN ISO 7619 (62 1432) Pryž - Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu kapesních tvrdoměrů

ISO 7873 zavedena v ČSN EN ISO 7873 (01 0273) Regulační diagramy pro aritmetický průměr s výstražnými mezemi

ISO 7966 zavedena v ČSN EN ISO 7966 (401 0274) Přejímací regulační diagramy

ISO 8486-1 dosud nezavedena

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE v platném znění.

Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikací

Upozornění na národní poznámku

Do textu normy byla k článku 5.3.5.1 doplněna informativní národní poznámka.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo vlastností podle kapitol a článků normy.


Strana 3

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s., IČ: 63080478, Ing. Václav Vimmr, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 1339

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2003

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 93.080.20

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

Concrete paving flags - Requirements and test methods

 

Dalles de  trottoir en béton -
Presciptions et méthodes d´essai

Platten aus Beton -
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-10-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicí centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2003 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN 1339:2003 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 9

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................. 10

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................. 10

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 11

4          Požadavky na materiály.................................................................................................................................................... 12

4.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 12

4.2       Azbest.................................................................................................................................................................................. 12

5          Požadavky na výrobky........................................................................................................................................................ 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Tvar a rozměry.................................................................................................................................................................... 13

5.2.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2.2    Výrobní rozměry.................................................................................................................................................................. 13

5.2.3    Distanční nálitky, stažení nebo drážkování a profilování bočních povrchů............................................................. 13

5.2.4    Dovolené odchylky............................................................................................................................................................. 13

5.3       Fyzikální a mechanické vlastnosti.................................................................................................................................. 14

5.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 14

5.3.2    Odolnost proti povětrnostním vlivům............................................................................................................................. 14

5.3.3    Pevnost v ohybu................................................................................................................................................................. 15

5.3.4    Odolnost proti obrusu....................................................................................................................................................... 15

5.3.5    Odolnost proti smyku/skluzu........................................................................................................................................... 16

5.3.6    Lomové zatížení................................................................................................................................................................. 16

5.3.7    Tepelná vodivost................................................................................................................................................................ 17

5.4       Vizuální hlediska................................................................................................................................................................ 17

5.4.1    Vzhled.................................................................................................................................................................................. 17

5.4.2    Struktura.............................................................................................................................................................................. 17

5.4.3    Barva.................................................................................................................................................................................... 17

6          Kritéria hodnocení shody................................................................................................................................................. 18

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 18

6.1.1    Prokazování shody............................................................................................................................................................ 18

6.1.2    Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 18

6.2       Zkoušky typu výrobku........................................................................................................................................................ 18

6.2.1    Počáteční zkoušky typu..................................................................................................................................................... 18

6.2.2    Další zkoušky typu............................................................................................................................................................. 18

6.2.3    Odběr vzorků, zkoušení a kritéria shody........................................................................................................................ 19

6.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 19

6.3.1    Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 19

6.3.2    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 20

6.3.3    Suroviny a ostatní vstupní materiály............................................................................................................................... 20

6.3.4    Postup výroby..................................................................................................................................................................... 20

6.3.5    Zkoušky výrobků................................................................................................................................................................. 20

6.3.6    Označování, skladování a dodávky výrobků.................................................................................................................. 20

6.3.7    Neshodné výrobky............................................................................................................................................................. 20


Strana 7

           Strana

6.3.8    Kritéria shody výrobků....................................................................................................................................................... 20

7          Označování......................................................................................................................................................................... 22

8          Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 22

Příloha A (informativní) Kontrolní schéma................................................................................................................................ 23

A.1       Kontrola zařízení................................................................................................................................................................ 23

A.2       Kontrola materiálu............................................................................................................................................................. 24

A.3       Kontrola výrobního postupu............................................................................................................................................. 25

A.4       Kontrola výrobků................................................................................................................................................................ 25

A.5       Rozhodovací pravidla........................................................................................................................................................ 26

Příloha B (normativní)  Postup při přejímacích zkouškách zboží při dodávce ................................................................... 27

B.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 27

B.2       Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 27

B.3       Kritéria shody..................................................................................................................................................................... 28

Příloha C (normativní) Měření rozměrů jednotlivé desky........................................................................................................ 29

C.1       Příprava............................................................................................................................................................................... 29

C.2       Celkové rozměry................................................................................................................................................................ 29

C.3       Tloušťka.............................................................................................................................................................................. 29

C.4       Rovinnost a zakřivení........................................................................................................................................................ 29

C.5       Zkosení................................................................................................................................................................................ 29

C.6       Tloušťka lícové vrstvy........................................................................................................................................................ 29

C.7       Příklady měřícího zařízení................................................................................................................................................ 30

C.8       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 31

Příloha D (normativní) Stanovení odolnosti proti zmrazování/rozmrazování při použití rozmrazovacích solí ............... 32

D.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 32

D.2       Zkušební vzorek............................................................................................................................................................... .. 32

D.3       Materiály.............................................................................................................................................................................. 32

D.4       Přístroje............................................................................................................................................................................... 32

D.5       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 33

D.6       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 34

D.7       Výpočet výsledků zkoušky................................................................................................................................................ 36

D.8       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 36

Příloha E (normativní) Stanovení celkové nasákavosti........................................................................................................... 37

E.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 37

E.2       Zkušební vzorek................................................................................................................................................................. 37

E.3       Materiály.............................................................................................................................................................................. 37

E.4       Přístroj................................................................................................................................................................................. 37

E.5       Příprava zkušebních vzorků............................................................................................................................................. 37

E.6       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 37

E.7       Výpočet výsledků zkoušky................................................................................................................................................ 37

E.8       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 37

Příloha F (normativní) Měření pevnosti v ohybu a lomového zatížení................................................................................... 38

F.1       Přístroj................................................................................................................................................................................. 38

F.2       Příprava............................................................................................................................................................................... 38


Strana 8

           Strana

F.3       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 39

F.4       Výsledky zkoušky............................................................................................................................................................... 39

F.5       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 39

Příloha G (normativní) Měření odolnosti proti obrusu............................................................................................................. 40

G.1       Podstata zkoušky obrusnosti širokým kolem.............................................................................................................. 40

G.2       Brusný materiál.................................................................................................................................................................. 40

G.3       Přístroj................................................................................................................................................................................. 40

G.4       Kalibrace............................................................................................................................................................................. 43

G.5       Příprava vzorku................................................................................................................................................................... 44

G.6       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 44

G.7       Měření rýhy.......................................................................................................................................................................... 44

G.8       Výpočet výsledků zkoušky................................................................................................................................................ 45

G.9       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 45

Příloha H (normativní) Měření obrusnosti metodou podle Böhma...................................................................................... 46

H.1       Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 46

H.2       Brusný materiál.................................................................................................................................................................. 46

H.3       Přístroj................................................................................................................................................................................. 46

H.4       Příprava vzorků................................................................................................................................................................... 47

H.5       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 47

H.6       Výpočet výsledků................................................................................................................................................................ 48

H.7       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 48

Příloha I (normativní) Metoda stanovení hodnoty odolnosti proti skluzu na nevyleštěném vzorku (USRV).................. 49

I.1        Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 49

I.2        Přístroj................................................................................................................................................................................. 49

I.3        Kalibrace............................................................................................................................................................................. 52

I.4        Odběr vzorků....................................................................................................................................................................... 52

I.5        Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 52

I.6        Výpočet výsledků zkoušky................................................................................................................................................ 52

I.7        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 52

Příloha J (normativní) Ověřování vizuální hledisek.................................................................................................................. 53

J.1       Příprava............................................................................................................................................................................... 53

J.2       Postup zkoušky.................................................................................................................................................................. 53

Příloha K (informativní) Příklad použití metody pro kontrolu shody pevnosti v ohybu nebo lomového zatížení
podle odlišnosti (6.3.8.3.B)............................................................................................................................................. 54

K.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 54

K.2       Základní vzorec.................................................................................................................................................................. 54

K.3       Součinitelé převzetí........................................................................................................................................................... 54

K.4       Standardní odchylka s...................................................................................................................................................... 54

K.5       Použití rozhodovacích pravidel........................................................................................................................................ 54

K.6       Výsledky............................................................................................................................................................................... 56

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení směrnice EU
o stavebních výrobcích (89/106/EHS) ........................................................................................................................... 56

ZA.1    Předmět a příslušné charakteristiky.............................................................................................................................. 57

ZA.2    Systém prokazování shody.............................................................................................................................................. 58

ZA.3    Označení shody CE a značení štítkem......................................................................................................................... . 65


Strana 9

Předmluva

Tento dokument (EN 1339:2003) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 178 „Dlažební prvky a obruníky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě Mandátu M/119 a M/121 uděleného CEN Evropskou komisí (ES) a Sdružením volného obchodu a podporuje hlavní požadavky směrnice EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tato evropská norma nenahrazuje žádnou již existující evropskou normu.

Přílohy B, C, D, E, F, G, H, I a J jsou normativní, přílohy A, K a ZA jsou informativní.


Strana 10

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky na materiály, vlastnosti a zkušební metody pro cementem pojené betonové dlažební desky a doplňková příslušenství.

Platí pro prefabrikované betonové desky a doplňková příslušenství, které se používají pro zpevněné dopravní plochy a střešní krytiny.

V případě, že se pravidelně používají pneumatiky s hroty, jsou někdy nutné další požadavky.

Tato norma se nezabývá hmatovou ani zrakovou rozlišitelností desek, ani vodopropustnými deskami.

Tato norma slouží ke značení výrobků a pro hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.-- Vynechaný text --