ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                   Duben 2004

Kamenivo pro kolejové lože

ČSN
EN 13450

72 1506

 

Aggregates for railway ballast

Granulats pour ballasts de voies ferrées

Gesteinskörnungen für Gleisschotter

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13450:2002. Evropská norma EN 13450:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13450:2002. The European Standard EN 13450:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13450 (72 1506) ze srpna 2003.

S účinností od 2004-06-01 se touto normou, spolu s ČSN EN 13043 (72 1501) z dubna 2004, ČSN EN 12620 (72 1502) z dubna 2004, ČSN EN 13139 (72 1503) z dubna 2004, ČSN EN 13242 (72 1504) z dubna 2004 a ČSN EN 13055-1 (72 1505) z dubna 2004, ruší ČSN 72 1510 z 1987-05-11, ČSN 72 1511 z 1990-10-26 a ČSN 72 1512 z 1990-10-26, které do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          68527
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13450:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13450 (72 1506) ze srpna 2003 převzala EN 13450:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Evropské normy pro kamenivo jsou na rozdíl od původních ČSN rozděleny podle určeného použití a obsahují navíc nová ustanovení týkající se zejména požadavků na řízení výroby, hodnocení shody atd. Tyto normy jsou normami harmonizovanými, umožňujícími připojení označení CE.

Vzhledem k rozdílnosti koncepce souboru EN pro kamenivo oproti stávající koncepci národních norem v ČR bylo nutné zpracovat národní přílohu, která obsahuje převodník požadavků (tříd) podle původních národních norem na požadavky podle této ČSN EN 13450.

Citované normy

EN 932-1 zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

EN 932-2 zavedena v ČSN EN 932-2 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

EN 932-3 zavedena v ČSN EN 932-3 (72 1186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

EN 933-3 zavedena v ČSN EN 933-3 (72 1172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

EN 933-4 zavedena v ČSN EN 933-4 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

EN 1097-1 zavedena v ČSN EN 1097-1 (72 1175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

EN 1097-2 zavedena v ČSN EN 1097-2 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

EN 1097-6 zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

EN 1367-1 zavedena v ČSN EN 1367-1 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání -
Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

EN 1367-2 zavedena v ČSN EN 1367-2 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání -
Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

EN 1367-3 zavedena v ČSN EN 1367-3 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání -
Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla ke kapitole 1 doplněna informativní národní poznámka.


Strana 3

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností podle kapitol a článků normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha s.r.o., IČ 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc., národní přílohy NA, České dráhy, a.s., IČ 70994226, Ing. Jan Čihák

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13450
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Prosinec 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.15

Kamenivo pro kolejové lože

Aggregates for railway ballast

 

Granulats pour ballasts de voies ferrées

Gesteinskörnungen für Gleisschotter

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-11-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicí centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky             Ref. č. EN 13450:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 9

4          Odběr vzorků........................................................................................................................................................................ 9

5          Výroba.................................................................................................................................................................................. 10

6          Požadavky na geometrické vlastnosti............................................................................................................................ 10

7          Požadavky na fyzikální vlastnosti.................................................................................................................................... 12

8          Škodlivé složky................................................................................................................................................................... 14

9          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 14

10        Identifikace a popis........................................................................................................................................................... 14

11        Označování a značení šítkem.......................................................................................................................................... 15

Příloha A (informativní)  Odběr vzorků kameniva pro kolejové lože na staveništi buď ze železničního vagónu
nebo z koleje...................................................................................................................................................................... 16

Příloha B (informativní)  Pokyny pro vyhodnocení výsledků při odběru vzorků kameniva pro kolejové lože
z železničního vagónu nebo z koleje.............................................................................................................................. 18

Příloha C (normativní)  Podmínky použití zkušebního postupu uvedeného v EN 1097-2 ke stanovení součinitele
Los Angeles kameniva pro kolejové lože (viz 7.2)....................................................................................................... 19

Příloha D (normativní)  Podmínky použití zkušebního postupu uvedeného v EN 1097-2 ke stanovení hodnoty
drtitelnosti rázu kameniva pro kolejové lože (viz 7.2).................................................................................................. 20

Příloha E (normativní)  Podmínky použití zkušebního postupu uvedeného v EN 1097-1 ke stanovení odolnosti
proti otěru (mikro-Deval) kameniva pro kolejové lože (viz 7.3).................................................................................. 21

Příloha F (normativní)  Podmínky použití zkušebního postupu uvedeného v EN 1367-1 ke stanovení odolnosti
proti zmrazování a rozmrazování kameniva pro kolejové lože (viz 7.4) ................................................................... 22

Příloha G (normativní)  Podmínky použití zkušebního postupu uvedeného v EN 1367-2 ke stanovení odolnosti
kameniva pro kolejové lože zkouškou síranem hořečnatým (viz 7.4)...................................................................... 23

Příloha H (informativní)  Pokyny k odolnosti kameniva pro kolejové lože proti zmrazování a rozmrazování................. 24

Příloha I (normativní)  Řízení výroby............................................................................................................................................ 26

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, které se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 30


Strana 7

Úvod

Tento dokument EN 13450:2002 byl vypracován technickou komisi CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejíž sekretariátem zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.

Požadavky na kamenivo pro jiné použití budou specifikovány v následujících evropských normách:

EN 12620          Kamenivo do betonu

EN 13043          Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

EN 13055-1       Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo pro betony, malty a injektážní malty

prEN 13055-2    Pórovité kamenivo - Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace s vyloučením betonu, malty a injektážní malty

EN 13139          Kamenivo pro malty

EN 13242          Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

EN 13383-1       Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

Přílohy A, B a H jsou informativní a přílohy C, D, E, F, G a I jsou normativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 8

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního nebo umělého materiálu nebo recyklací drceného nestmeleného kameniva pro použití na stavbu železniční tratě NP. Pro účely této normy je toto kamenivo nazýváno jako kamenivo pro kolejové lože.

Je uvedeno hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.

POZNÁMKA Požadavky v této evropské normě jsou založeny na zkušenostech s používanými druhy kameniva. Má-li se použít kamenivo ze zdrojů, kde není tolik zkušeností, musí se postupovat opatrně, např. u recyklovaného kameniva a kameniva vznikajícího jako vedlejší produkt průmyslové výroby. Takovéto kamenivo, které musí vyhovovat všem požadavkům této evropské normy, může mít jiné charakteristiky, které nejsou uvedeny v Mandátu M 125 (v platném znění), které nejsou požadovány u běžně používaných druhů kameniva, a proto, pokud se požadují, mohou se použít k posouzení jeho vhodnosti předpisy platné v místě použití.-- Vynechaný text --