ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                               Listopad 2003

Potěrové materiály a podlahové
potěry - Potěrové materiály -
Vlastnosti a požadavky

ČSN
EN 13813

72 2481

 

Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements

Matériaux de chapes et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences

Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen - Eigenschaften und Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13813:2002. Evropská norma EN 13813:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13813:2002. The European Standard EN 13813:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13813 (72 2481) z července 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          68238
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13813:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN z července 2003 převzala EN 13813:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem

Citované normy

EN 1062-3 zavedena jako ČSN EN 1062-3 (67 2020) Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kapalné fázi

EN 1081 zavedena jako ČSN EN 1081 (91 7866) Pružné podlahové krytiny - Zjišťování elektrického odporu

EN 1504-2 dosud nezavedena

EN 12086 zavedena jako ČSN EN 12086 (72 7055) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti pro vodní páru

prEN 12354-6 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12524 zavedena jako ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Hygrotermální vlastnosti -
Tabulkové návrhové hodnoty

EN 12664 zavedena jako ČSN EN 12664 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků -
Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

prEN 12697-20 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12697-21 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 12706 zavedena jako ČSN EN 12706 (66 8631) Lepidla - Zkušební metody pro hydraulicky tuhnoucí podlahové stěrkové hmoty - Stanovení charakteristik rozlití

EN 13318 zavedena jako ČSN EN 13318 (72 2480) Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

prEN 13454-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

EN 13501-1 zavedena jako ČSN EN 13501-1 (73 0860) Klasifikace stavebních výrobků a stavebních konstrukcí proti působení ohně - Část 1: Klasifikace na základě výsledků zkoušek reakce na oheň

prEN 13529 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 13892-1 nezavedena, nahrazena EN 13892-1:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-1 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

prEN 13892-2 nezavedena, nahrazena EN 13892-2:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-2 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

prEN 13892-3 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 13892-4 nezavedena, nahrazena EN 13892-4:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-4 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

prEN 13892-5 nezavedena, nahrazena EN 13892-5:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-5 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

prEN 13892-6 nezavedena, nahrazena EN 13892-6:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-6 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

prEN 13892-7 nezavedena, nahrazena EN 13892-7:2002 zavedenou v ČSN EN 13892-7 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

prEN 13892-8 nezavedena, nahrazena EN 13892-8 zavedenou v ČSN EN 13892-8 (72 2482) Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

EN ISO 140-6 zavedena jako ČSN ISO 140-6 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 6: Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí (ISO 140-6:1998)


Strana 3

EN ISO 178 zavedena jako ČSN ISO 178 (64 0607) Plasty - stanovení ohybových vlastností (ISO 178:2001)

EN ISO 354 zavedena jako ČSN ISO (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti (ISO 354:1985)

EN ISO 354/A1 zavedena jako ČSN ISO 354 (73 0535) Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti - Změna 1: Zkušební sestava pro zkoušky zvukové pohltivosti (ISO 354:1985/AMD1:1997)

EN ISO 6272 zavedena jako ČSN EN ISO 6272 (67 3018) Nátěrové hmoty - Zkouška padajícím závažím (ISO 6272:1993)

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS 1988-12-21 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce Brno, Ing. Vladivoj Tomek

Technická normalizační komise: TNK 39, Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13813
EUROPEAN STANDARD                                                                                                                        Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.10

Potěrové materiály a podlahové potěry -
Vlastnosti potěrových materiálů a požadavky

Screed material and floor screeds -
Screed materials - Properties and requirements

 

Matériaux de chapes et chapes -
Matériaux de chapes - Propriétés et exigences

Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche -
Estrichmörtel und Estrichmassen - Eigenschaften
und Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-09-14.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                               Ref. č. EN 13813:2002 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 6

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................... 9

1             Předmět normy................................................................................................................................................................. 9

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 9

3             Pojmy a definice, značky a zkratky............................................................................................................................... 11

3.1          Pojmy a definice............................................................................................................................................................. 11

3.2          Značky a zkratky.............................................................................................................................................................. 11

4             Materiály........................................................................................................................................................................... 11

5             Třídění a požadavky........................................................................................................................................................ 12

5.1          Všeobecně....................................................................................................................................................................... 12

5.2          Vlastnosti a třídění.......................................................................................................................................................... 12

5.2.1       Pevnost v tlaku................................................................................................................................................................ 12

5.2.2       Pevnost v tahu za ohybu ............................................................................................................................................... 13

5.2.3       Odolnost proti obrusu ................................................................................................................................................... 13

5.2.4       Tvrdost povrchu............................................................................................................................................................... 14

5.2.5       Odolnost proti vtlačování............................................................................................................................................... 14

5.2.6       Odolnost proti obrusu valivým zatížením pro potěrové materiály určené k položení podlahového krytu....... 15

5.2.7       Doba zpracovatelnosti................................................................................................................................................... 15

5.2.8       Smrštění a rozpínání...................................................................................................................................................... 15

5.2.9       Konzistence..................................................................................................................................................................... 15

5.2.10    Hodnota pH..................................................................................................................................................................... 15

5.2.11    Modul pružnosti v tahu za ohybu.................................................................................................................................. 15

5.2.12    Přídržnost......................................................................................................................................................................... 16

5.2.13    Odolnost proti rázu......................................................................................................................................................... 16

5.3          Zvláštní vlastnosti........................................................................................................................................................... 16

5.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 16

5.3.2       Elektrický odpor............................................................................................................................................................... 16

5.3.3       Odolnost proti chemickému vlivu................................................................................................................................ 16

5.3.4       Reakce na oheň............................................................................................................................................................. 16

5.3.5       Uvolňování korozivních látek nebo korozivnost potěrových materiálů.................................................................. 16

5.3.6       Propustnost vodní páry.................................................................................................................................................. 16

5.3.7       Tepelný odpor................................................................................................................................................................. 16

5.3.8       Propustnost vody............................................................................................................................................................ 17

5.3.9       Zvuková izolace .............................................................................................................................................................. 17

5.3.10    Zvuková pohltivost.......................................................................................................................................................... 17

5.3.11    Jiné vlastnosti................................................................................................................................................................. 17

6             Hodnocení shody........................................................................................................................................................... 17

6.1          Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 17

6.2          Počáteční zkoušky.......................................................................................................................................................... 17

6.3          Řízení výroby.................................................................................................................................................................... 17

6.3.1       Všeobecně....................................................................................................................................................................... 17


Strana 7

Strana

6.3.2       Řízení výroby.................................................................................................................................................................... 18

6.3.3       Potěrový materiál............................................................................................................................................................ 18

6.3.4       Identifikace....................................................................................................................................................................... 18

6.3.5       Značení štítky................................................................................................................................................................... 18

6.3.6       Záznamy........................................................................................................................................................................... 18

7             Označení.......................................................................................................................................................................... 19

8             Označování, značení štítkem a balení........................................................................................................................ 19

9             Kritéria shody a postup hodnocení............................................................................................................................. 20

9.1          Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 20

9.2          Kritéria shody pro fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti a postup hodnocení...................................... 20

9.2.1       Všeobecné požadavky................................................................................................................................................... 20

9.2.2       Statistická kritéria shody............................................................................................................................................... 20

9.2.3       Kritéria shody jednotlivých výsledků............................................................................................................................ 21

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, která se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnice EU o stavebních výrobcích..................................................................................................... 22

ZA.1       Předmět a příslušné vlastnosti.................................................................................................................................... 22

ZA.2       Postupy pro prokazování shody podlahových potěrových materiálů..................................................................... 24

ZA.2.1    Systém (systémy) prokazování shody........................................................................................................................ 24

ZA.2.2    ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě............................................................................................................ 26

ZA.3       Označení shody CE........................................................................................................................................................ 26

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 28


Strana 8

Předmluva

Tento dokument EN 13813:2002 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 303 „Podlahové potěry a podlahy prováděné na stavbách“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2003.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 9

Úvod

Vlastnosti, požadované pro potěry vycházejí z účelu jejich použití.

Jsou posuzovány ze dvou hledisek: vlastnosti čerstvých, nezatvrdlých potěrových materiálů a vlastnosti zatvrdlých potěrových materiálů.

Potřebné dosahované vlastnosti závisí zejména na druhu nebo druzích použitého pojiva případně na jejich obsahu. Zvláštní vlastnosti mohou být dosaženy druhem kameniv, přísadami a/nebo příměsemi.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na potěrové materiály určené k použití ve vnitřních stavebních podlahových konstrukcích.

Ve snaze zpracovat normu výrobku se z praktického hlediska zabývá tato norma jen vlastnostmi výrobku a nikoliv způsoby jejich výroby s výjimkou případů, kdy je to nutné z hlediska popisu vlastností výrobku.

Norma určuje pro čerstvé potěrové materiály vlastnosti týkající se doby zpracovatelnosti, konzistence, hodnoty pH a pro zatvrdlé potěrové materiály pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu, odolnosti proti obrusu, tvrdosti povrchu, odolnosti proti opotřebení valivým zatížením, smrštění a rozpínání, modulu pružnosti v tahu za ohybu, přídržnosti, odolnosti v rázu, reakce na oheň, zvukových vlastností, tepelného odporu a odolnosti proti chemickému vlivu .

To umožňuje provádět hodnocení shody výrobku podle této evropské normy.

Jsou zahrnuty požadavky na označování výrobků, na něž se tato evropská norma vztahuje.

Tato norma se týká potěrových materiálů tak jak jsou definovány v EN 13318.

Tato norma se netýká strukturovaných potěrů např. těch, které odolávají zatížení v důsledku struktury povrchu.

POZNÁMKA Tato norma může být použita v souvislosti se způsobem použití a národními specifikacemi pro potěrové materiály vyráběné na stavbě a použité stejným uživatelem.-- Vynechaný text --