ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                   Duben 2004

Kámen pro vodní stavby -
Část 1: Specifikace

ČSN
EN 13383-1

72 1507

 

Armourstone - Part 1: Specification

Enrochements - Partie 1: Spécifications

Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13383-1:2002. Evropská norma EN 13383-1:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13383-1:2002. The European Standard EN 13383-1:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13383-1 (72 1507) z února 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          67526
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13383-1:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13383-1 (72 1507) z února 2003 převzala EN 13383-1:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Evropské normy pro kamenivo jsou na rozdíl od původních ČSN rozděleny podle určeného použití a obsahují navíc nová ustanovení, týkající se zejména požadavků na řízení výroby, hodnocení shody atd. Tyto normy jsou normami harmonizovanými, umožňující připojení označení CE.

Vzhledem k rozdílnosti koncepce souboru EN pro kamenivo oproti stávající koncepci národních norem v ČR bylo nutné zpracovat národní přílohu, která obsahuje převodník požadavků (tříd) podle původních národních norem na požadavky podle této ČSN EN 13383-1.

Citované normy

EN 932-3 zavedena v ČSN EN 932-3 (72 1186) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 933-3 zavedena v ČSN EN 933-3 (72 1172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

EN 1097-1 zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1175) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva -
Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

EN 1367-2 zavedena v ČSN EN 1367-2 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání -
Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

EN 1744-1 zavedena v ČSN EN 1744-1 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

EN 1744-3 zavedena v ČSN EN 1744-1 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva

EN 1926 zavedena v ČSN EN 1926 (72 1142) Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v tlaku

EN 13383-2 zavedena v ČSN EN 13383-2 (72 1193) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

Souvisící ČSN

ČSN 72 1001 Pomenovanie a opis hornín v inženierskej geológii

ČSN 72 1810 Prvky z přírodního kamene pro stavební účely - Společná ustanovení

ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely - Společná ustanovení

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje doplňující ustanovení a rozsah hodnot nebo mezních hodnot vlastností podle kapitol a článků normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha s.r.o., IČ 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc., národní přílohy NA, Hydroprojekt CZ, a.s., IČ 26475081, Ing. Arnošt Hanzl

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 13383-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.15

Kámen pro vodní stavby -
Část 1: Specifikace

Armourstone -
Part 1: Specification

 

Enrochements -
Partie 1: Spécifications

Wasserbausteine -
Teil 1: Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicí centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                         Ref. č. EN 13383-1:2002 E
množství jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky na geometrické vlastnosti............................................................................................................................. 7

5          Požadavky na fyzikální vlastnosti.................................................................................................................................... 12

6          Požadavky na chemické vlastnosti................................................................................................................................. 14

7          Požadavky na trvanlivost................................................................................................................................................... 14

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 16

9          Identifikace a popis........................................................................................................................................................... 17

10        Označování a značení štítkem......................................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní)  Meze pro hrubá, lehká a těžká zrnění.............................................................................................. 18

Příloha B (informativní)  Pokyny na celistvost bloku................................................................................................................ 19

Příloha C (informativní)  Pokyny na odolnost kamene pro vodní stavby proti zmrazování a rozmrazování
a vůči krystalizaci soli........................................................................................................................................................ 20

Příloha D (normativní)  Řízení výroby.......................................................................................................................................... 22

Příloha E (informativní)  Vlastnosti a informace, které obsahují identifikaci kamene pro vodní stavby......................... 26

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy, které se týkají základních požadavků
nebo jiných ustanovení směrnic EU.............................................................................................................................. 27

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 33


Strana 5

Úvod

Tento dokument EN 13383-1 byl vypracován technickou komisí CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejímž sekretariátem je BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.

Tato norma je součásti řady norem pro kámen pro vodní stavby, její další části je:

EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.

Požadavky na kamenivo pro jiné použití budou specifikovány v následujících evropských normách:

EN 12620          Kamenivo do betonu

EN 13043          Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

EN 13055          Pórovité kamenivo pro betony, malty a injektážní malty

EN 13139          Kamenivo pro malty

EN 13242          Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

EN 13450          Kamenivo pro kolejové lože

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a směsi těchto kameniv pro použití jako kámen pro vodní stavby.

Norma slouží k hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.

POZNÁMKA 1 Požadavky v této evropské normě jsou založeny na zkušenostech s používanými druhy kamene pro vodní stavby. Pokud se použije kámen pro vodní stavby ze zdrojů, kde není tolik zkušeností, musí se postupovat opatrně, např. u recyklovaného kamene pro vodní stavby a kamene pro vodní stavby vznikajícího jako vedlejší produkt průmyslové výroby. Takový kámen pro vodní stavby, který musí vyhovovat všem požadavkům této evropské normy, může mít jiné charakteristiky, které nejsou uvedeny v Mandátu M 125 (v platném znění), které nejsou požadovány u běžně používaných druhů kamene pro vodní stavby, a proto, pokud se požadují mohou se použít k posouzení jeho vhodnosti předpisy platné v místě použití.

POZNÁMKA 2 Drobnější kamenivo než je specifikováno v této evropské normě se používá pro konstrukce vodních staveb. Pro takové kamenivo se musí použít evropské normy pro kamenivo s jiným určeným použitím.-- Vynechaný text --