ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.15                                                                                                                                   Duben 2004

Kamenivo pro malty

ČSN
EN 13139

72 1503

 

Aggregates for mortar

Granulats pour mortiers

Gesteinskörnungen für Mörtel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13139:2002. Evropská norma EN 13139:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13139:2002. The European Standard EN 13139:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13139 (72 1503) z února 2003.

S účinností od 2004-06-01 se touto normou, spolu s ČSN EN 13043 (72 1501) z dubna 2004, ČSN EN 12620 (72 1502) z dubna 2004, ČSN EN 13242 (72 1504) z dubna 2004, ČSN EN 13055-1 (72 1505) z dubna 2004 a ČSN EN 13450 (72 1506) z dubna 2004, ruší ČSN 72 1510 z 1987-05-11, ČSN 72 1511 z 1990-10-26 a ČSN 72 1512 z 1990-10-26, které do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          67525
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13139:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13139 (72 1514) z února 2003 převzala EN 13139:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Evropské normy pro kamenivo jsou na rozdíl od původních ČSN rozděleny podle konkrétního použití a obsahují navíc nová ustanovení, týkající se zejména požadavků na řízení výroby, hodnocení shody atd. Tyto normy jsou normami harmonizovanými, umožňující připojení označení CE.

Citované normy

EN 932-1 zavedena v ČSN EN 932-1 (72 1185) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

EN 932-5 zavedena v ČSN EN 932-5 (72 1192) Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

EN 933-1 zavedena v ČSN EN 933-1 (72 1183) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

EN 933-3 zavedena v ČSN EN 933-3 (72 1172) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

EN 933-7 zavedena v ČSN EN 933-7 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

EN 933-8 zavedena v ČSN EN 933-8 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

EN 933-9 zavedena v ČSN EN 933-9 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

EN 933-10 zavedena v ČSN EN 933-10 (72 1193) Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost filerů (prosévání proudem vzduchu)

EN 1097-6 zavedena v ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

EN 1367-1 zavedena v ČSN EN 1367-1 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

EN 1367-2 zavedena v ČSN EN 1367-2 (72 1195) Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

EN 1744-1 zavedena v ČSN EN 1744-1 (72 1196) Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS z 1988-12-21, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se stavebních výrobků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky s označením CE v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: STAVCERT Praha s.r.o., IČ 64940616, Ing. Václav Gorgol, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 99 Kámen a kamenivo

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13139

EUROPEAN STANDARD                                                                                          Květen 2002

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.15

Kamenivo pro malty

Aggregates for mortar

 

Granulats pour mortiers

 

Gesteinskörnungen für Mörtel

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-03-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicí centrum, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                             Ref. č. EN 13139:2002 E
množství jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

           Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Odběry vzorků....................................................................................................................................................................... 8

5          Požadavky na geometrické vlastnosti............................................................................................................................. 8

6          Požadavky na fyzikální vlastnosti.................................................................................................................................... 11

7          Požadavky na chemické vlastnosti................................................................................................................................. 11

8          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 13

9          Identifikace a popis........................................................................................................................................................... 14

10        Značení a označování....................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Pokyny na popis hrubosti/jemnosti kameniva pro malty............................................................. 15

Příloha B (normativní) Zmenšené tolerance pro typickou zrnitost drobného kameniva deklarovanou výrobcem...... 16

Příloha C (normativní) Posuzování jemných částic - Pokyny pro používání hodnot ekvivalentu písku (EN 933-8)
a methylenové modře (EN 933-9).................................................................................................................................. 17

Příloha D (informativní) Pokyny o vlivu některých chemických látek v kamenivu použitého pro maltu........................... 18

Příloha E (normativní) Řízení výroby........................................................................................................................................... 19

Příloha F (informativní) Specifické informace, které mohou být vyžadovány při identifikaci kameniva pro
konkrétní použití................................................................................................................................................................. 23

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, které se týkají základních požadavků nebo jiných
ustanovení směrnic EU.................................................................................................................................................... 24

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 34


Strana 5

Úvod

Tento dokument EN 13139 byl vypracován technickou komisi CEN/TC 154 „Kamenivo“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2004.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků Směrnice EU 89/106/EHS.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součásti této normy.

Požadavky na kamenivo pro jiné použití budou specifikovány v následujících evropských normách:

EN 12620         Kamenivo do betonu

EN 13043          Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

EN 13055         Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty

EN 13242          Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

EN 13383-1       Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

EN 13450         Kamenivo pro kolejové lože

Přílohy B, C a E jsou normativní, přílohy A, D a F jsou informativní.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti kameniva a fileru jako kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu a smícháním těchto kameniv pro použití v maltě, např.

a) malta pro zdění,

b) podlahová/potěrová malta,

c) malta pro vnitřní omítky,

d) malta pro vnější omítky,

e) zvláštní podkladní materiály,

f)   sanační malty,

g) injektážní malty,

pro budovy, pozemní komunikace a inženýrské stavby.

Tato norma se nezabývá filerem, který se používá jako doplňující nebo inertní složka cementu fileru jako kamenivo aktivní příměs, ale jen jako inertní filer jako kamenivo pro maty nebo jako kameniva pro povrchové vrstvy průmyslových podlah.

Je uvedeno k hodnocení shody výrobků s touto evropskou normou.

POZNÁMKA 1 Požadavky v této evropské normě jsou založeny na zkušenostech s používanými druhy kameniva. Pokud se použije kamenivo ze zdrojů, kde není tolik zkušeností, musí se postupovat opatrně, např. u recyklovaného kameniva a kameniva vznikajícího jako vedlejší produkt průmyslové výroby. Takovéto kamenivo, které musí vyhovovat všem požadavkům této evropské normy, může mít jiné charakteristiky, které nejsou uvedeny v Mandátu M 125 (v platném znění), které nejsou požadovány u běžně používaných druhů kameniva, a proto, pokud se požadují mohou se použít k posouzení jeho vhodnosti předpisy platné v místě použití.

POZNÁMKA 2 Vlastnosti pórovitého kameniva jsou specifikovány v prEN 13055-1.-- Vynechaný text --