ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.25                                                                                                                                   Duben 2003

Cihelné výrobky pro vodorovné
konstrukce - Hurdisky

ČSN 72 2642

 

Clay products for horizontal structures - Large hollow flat tiles

Produits céramiques pour structures horizontales - Dalles ceramiques creuses

Grobkeramische Erzeugnisse für horizontale Konstruktionen - Hourdisplatten

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66612
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Značky................................................................................................................................................................................... 7

5          Tvar, rozměry a povrch hurdisek....................................................................................................................................... 8

6          Hmotnost hurdisek........................................................................................................................................................... 10

7          Nasákavost za varu........................................................................................................................................................... 12

8          Nevratná vlhkostní roztažnost.......................................................................................................................................... 12

9          Cicváry................................................................................................................................................................................. 12

10        Výkvěty.................................................................................................................................................................................. 12

11        Přípustná poškození hurdisek........................................................................................................................................ 13

12        Hygienická a zdravotní nezávadnost.............................................................................................................................. 13

13        Únosnost v ohybu.............................................................................................................................................................. 13

13.1    Podstata zkoušky............................................................................................................................................................... 13

13.2    Zkušební zařízení............................................................................................................................................................... 13

13.3    Kondicionování vzorků...................................................................................................................................................... 14

13.4    Zkušební postup................................................................................................................................................................ 14

13.5    Vyhodnocení výsledků zkoušek...................................................................................................................................... 14

13.6    Četnosti zkoušek............................................................................................................................................................... 15

14        Označování výrobků........................................................................................................................................................... 15

Příloha A (normativní) Nevratná vlhkostní roztažnost.............................................................................................................. 16

Příloha B (normativní) Cicváry..................................................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Výkvěty...................................................................................................................................................... 21

 


Strana 3

Předmluva

Tato norma navazuje na dřívější normu ČSN 72 2642, jejíž platnost byla z důvodu zastaralosti ukončena ke dni 2001-10-31. Při zpracování této normy se využilo všech poznatků, které byly získány v posledních letech v České republice a v zahraničí a týkají se metod zkoušení vlastností hurdisek. Tato norma předpokládá, že hurdisky vyhovující této normě jsou určeny pro stropy, které jsou navrženy a provedeny podle ČSN 73 1105.

Související ČSN

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky - Společná ustanovení

Citované právní předpisy

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Souvisící právní předpisy

Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vypracování normy

Zpracovatel: ČVUT Kloknerův ústav, IČO 61384101, Ing. Dimitrij Pume, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma platí pro cihelné prvky hurdisky, které jsou určeny pro vodorovné konstrukce. Norma určuje požadavky na vlastnosti hurdisek, metody jejich zkoušení a zásady jejich označování. Pro navrhování a provádění hurdiskových stropů platí ČSN 73 1105.-- Vynechaný text --