ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.180                                                                                                                                     Červen 2002

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice -
Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 12860

72 2490

 

Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods

Liants-colles à base de plâtre pour carreaux de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes ďessai

Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12860:2001 včetně její opravy EN 12860:2001/AC:2002. Evropská norma EN 12860:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12860:2001 including its Corrigendum EN 12860:2001/AC:2002. The European Standard EN 12860:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64439
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Do textu je již zapracována oprava EN 12860:2001/AC:2002 z února 2002.

Citované normy

prEN 13501-1 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 13279-2 nezavedena, po schválení tohoto návrhu normy bude převzata příslušná EN

prEN 12859 nezavedena, vydána jako EN 12859 zavedena v ČSN EN 12859 (72 2310) Sádrové tvárnice -
Definice, požadavky a zkušební metody

EN ISO 140-3 zavedena v ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

EN ISO 717-1 zavedena v ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN 12524 zavedena v ČSN EN 12524 (73 0576) Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti -
Tabulkové návrhové hodnoty

EN ISO 10456 zavedena v ČSN EN ISO 10456 (73 0574) Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 6946 zavedena v ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje terminologický slovník vybraných termínů.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o., IČO: 49618377, normalizační sekce, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 12860
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Červen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.180

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky
a zkušební metody

Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements
and test methods

 

Liants-colles à base de plâtre pour carreaux
de plâtre - Définitions, spécifications
et méthodes ďessai

Gipskleber für Gips-Wandbauplatten - Definitionen,
Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-04-16.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Řídicím centru CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum (CEN): rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.      Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                            Ref. č. EN 12860:2001 E
  množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Obsah................................................................................................................................................................................................ 4

Přemluva........................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Názvosloví, definice............................................................................................................................................................ 7

4          Značky a zkratky................................................................................................................................................................... 7

5          Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5.1       Chování při požáru.............................................................................................................................................................. 7

5.2       Vzduchová neprůzvučnost................................................................................................................................................. 8

5.3       Tepelné vlastnosti............................................................................................................................................................... 8

5.4       Uvolňování nebezpečných látek....................................................................................................................................... 8

5.5       Maximální velikost částic................................................................................................................................................... 8

5.6       Obsah oxidu sírového (SO3).............................................................................................................................................. 8

5.7       Počátek tuhnutí.................................................................................................................................................................... 8

5.8       Přídržnost.............................................................................................................................................................................. 9

5.9       pH........................................................................................................................................................................................... 9

6          Zkušební metody................................................................................................................................................................. 9

6.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 9

6.2       Stanovení velikosti částic................................................................................................................................................... 9

6.3       Stanovení obsahu oxidu sírového (poměr voda/pojivo)............................................................................................... 9

6.4       Stanovení vodního součinitele.......................................................................................................................................... 9

6.5       Příprava lepidla pro zkoušení........................................................................................................................................... 9

6.6       Stanovení počátku tuhnutí................................................................................................................................................. 9

6.7       Stanovení přídržnosti.......................................................................................................................................................... 9

6.8       Měření pH............................................................................................................................................................................ 11

6.9       Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 11

7          Hodnocení shody.............................................................................................................................................................. 11

7.1       Všeobecné požadavky...................................................................................................................................................... 11

7.2       Počáteční zkoušky............................................................................................................................................................. 11

7.3       Řízení výroby....................................................................................................................................................................... 12

8          Značení, označování štítkem a balení........................................................................................................................... 12

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy ve vazbě na směrnici EU o stavebních výrobcích........... 13


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 241 „Sádra a výrobky ze sádry“ jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2003.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Obrázek 1 vyjadřuje soubor připravovaných norem pro sádrové výrobky a začlenění této normy do tohoto souboru.

image004.gif

---  výrobky, pro něž není k dispozici EN

  výrobky, pro něž jsou k dispozici EN

  výrobky uvedené v této EN

Obrázek 1 - Skupina sádrových pojiv a sádrových výrobků

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla používaná pro zděné konstrukce ze sádrových tvárnic a ostatních sádrových prvků. Zahrnuje následující vlastnosti vztahující se k základním požadavkům:

      reakce na oheň;

      uvolňování nebezpečných látek;

měřených podle příslušných evropských zkušebních metod.

Tyto definice pro technické specifikace vycházejí z příslušných zkoušek.

Tato evropská norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu:

      vzduchová neprůzvučnost;

      přídržnost;

      tepelný odpor vypočtený z hodnot tepelné vodivosti z tabulky 1 ( viz 5.3.2 ).-- Vynechaný text --