ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Březen 2000

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

ČSN
EN 1169

72 3411

 

Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement

Produits préfabriqués en béton - Règles générales de contrôle de production des composites ciment - verre

Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Allgemeine Regeln für werkseigene Produktionskontrolle von Glasfaserbeton

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1169:1999. Evropská norma EN 1169:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1169:1999. The European Standard EN 1169:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          58225
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 197-1 zavedena v ČSN P ENV 197-1 (72 2101) Cement - Složení, jakostní požadavky a kritéria pro stanovení shody - Část 1: Cementy pro obecné použití

EN 450 zavedena v ČSN EN 450 (72 2064) Popílek do betonu. Definice, požadavky a kontrola jakosti

EN 1170-1 zavedena v ČSN EN 1170-1 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti, „Zkouška tekutosti“

EN 1170-2 zavedena v ČSN EN 1170-2 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB „Zkouška vymýváním“

EN 1170-3 zavedena v ČSN EN 1170-3 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky -Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB

EN 1170-4 zavedena v ČSN EN 1170-4 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu - „Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu“

EN 1170-5 zavedena v ČSN EN 1170-5 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu „Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu“

EN 1170-6 zavedena v ČSN EN 1170-6 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu

EN 1170-7 zavedena v ČSN EN 1170-7 (72 3410) Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

ENV 1170-8 zavedena v ČSN P ENV 1170-8 (72 3410) Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech

EN 45001 zavedena v ČSN EN 45 001(01 5253) Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří

EN ISO 9001 zavedena v ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu

EN ISO 9002 zavedena v ČSN EN ISO 9002 (01 0322) Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci a servisu

Souvisící ČSN

ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

ČSN EN 492 (72 3401) Vláknocementové střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody  

ČSN EN 494 (72 3402) Vláknocementové vlnité střešní desky a tvarovky. Technické požadavky a zkušební metody

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ - K, a. s.; IČO: 63080478; Ing. Vladimír Viták

Technická normalizační komise: TNK 119 Betonové výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 1169

EUROPEAN STANDARD                                                                                             Říjen 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.100.30

Deskriptory: composite materials, cements, glass, production control, raw materials, quality assurance

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecné pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

Precast concrete products - General rules for factory production control of glass-fibre reinforced cement

Produits préfabriqués en béton - Règles générales
de contrôle de production des composites ciment -
verre

Vorgefertigte Betonerzeugnisse - Allgemeine Regeln für werkseigene Produktionskontrolle von Glasfaserbeton

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-12-04. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                         Ref. č. EN 1169:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

 


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1             Předmět normy ................................................................................................................................................................ 5

2             Normativní odkazy............................................................................................................................................................ 5

3             Definice a zkratka............................................................................................................................................................. 6

3.1          Definice.............................................................................................................................................................................. 6

3.1.1       Příměs................................................................................................................................................................................ 6

3.1.2       Přísada............................................................................................................................................................................... 6

3.1.3       AV vlákno (alkalivzdorné)................................................................................................................................................ 6

3.1.4       E vlákno  (eutalové).......................................................................................................................................................... 6

3.1.5       Základní pramenec.......................................................................................................................................................... 6

3.1.6       Sklovláknobeton............................................................................................................................................................... 6

3.1.7       Matrice................................................................................................................................................................................ 6

3.1.8       Postup stříkání.................................................................................................................................................................. 6

3.1.9       Postup předem připravené směsi matrice skleněných vláken............................................................................... 6

3.1.10    Příručka jakosti................................................................................................................................................................. 6

3.1.11    Plán jakosti........................................................................................................................................................................ 6

3.1.12    Kontrolní plán.................................................................................................................................................................... 6

3.2          Zkratka................................................................................................................................................................................ 6

4             Kontrola surovin............................................................................................................................................................... 7

4.1          Všeobecně........................................................................................................................................................................ 7

4.2          Přejímací kontroly............................................................................................................................................................. 7

4.3          Skladování surovin........................................................................................................................................................... 7

5             Kontrola postupu míchání.............................................................................................................................................. 8

6             Kontroly ztvrdlého a čerstvého SVB............................................................................................................................... 8

Příloha A (normativní) Pokyny pro podnikové zabezpečování jakosti.................................................................................. 11

Příloha B (informativní)  Bibliografie.......................................................................................................................................... 12


Strana 5

Předmluva

Tato Evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 229 „Prefabrikované betonové výrobky“, jejímž sekretariátem je pověřen AFNOR.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 2000 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do dubna 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí pokyny pro výrobky ze sklovláknobetonu vyrobené v závodech.

Definuje všeobecná pravidla  pro výrobní kontrolu materiálu SVB.

Stanovuje společnou část „výroba“ kontrolního plánu, pro kterou jsou dány pokyny v příloze A.

Nestanovuje:

      postup kontroly shody pro hotové výrobky, pro které má být uveden odkaz na specifikace v evropských výrobkových normách nebo, pokud žádná neexistuje, také na technické požadavky vymezené a dohodnuté mezi výrobcem a zákazníkem;

      prostředky a metody kontroly celého výrobního postupu (formy, ošetřování, skladování, apod.).-- Vynechaný text --