ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 81.080                                                                                                                                  Červenec 1999

Žárovzdorné výrobky izolační -
Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

ČSN
EN 1094-2

72 6080

                                                                                                 mod ISO 2245:1990

Insulating refractory products - Part 2: Classification of shaped products

Produits réfractaires isolantes - Partie 2: Classification des produits façonnés

Feuerfeste Erzeugnisse für Isolationszwecke - Teil 2: Klassifizierung geformter Erzeugnisse

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1094-2:1998. Evropská norma EN 1094-2:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1094-2:1998. The European Standard EN 1094-2:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 2245 (72 6012) z prosince 1993 a ČSN 72 6002 z února 1993.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          56364
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma není zcela shodná s původní normou ČSN ISO 2245. Odlišnosti mezi oběma normami jsou blíže specifikované v předmluvě. Oproti ČSN 72 6002 již v normě není třídění žárovzdorných výrobků podle chemicko-mineralogického složení a ani podle účelu použití.

Citované normy

EN 1094-1 zavedena v ČSN EN 1094-1 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků (72 6080)

ENV 1094-3 dosud nezavedena

EN 1094-4 zavedena v ČSN EN 1094-4 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 4: Stanovení objemové hmotnosti a skutečné pórovitosti tvarových výrobků (72 6080)

EN 1094-5 zavedena v ČSN EN 1094-5 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena u tvarových výrobků (72 6080)

EN 1094-6 zavedena v ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (72 6080)

ENV 1094-7 zavedena v ČSN P ENV 1094-7 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 7: Metody zkoušení keramických vláknitých výrobků (72 6080)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, IČO 015679, pobočka Plzeň - Ing. Jaroslav Kotora

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 1094-2

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Říjen 1998

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 81.080

Deskriptory: refractory materials, shaped refractories, shaped insulating refractory products, classifications, dimensional stability, designation

Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků
(modifikovaná ISO 2245:1990)

Insulating refractory products - Part 2: Classification of shaped products
(ISO 2245:1990 modified)

 

Produits réfractaires isolantes - Partie 2:
Classification des produits façonnés
(ISO 2245:1990 modifiée)

Feuerfeste Erzeugnisse für Isolationszwecke -
Teil 2: Klassifizierung geformter Erzeugnisse
(ISO 2245:1990 modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1998-10-01. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústřed-ním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Obsah

                                                                                                                                                                                                            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1 Předmět normy............................................................................................................................................................................. 7

2 Normativní odkazy........................................................................................................................................................................ 7

3 Definice.......................................................................................................................................................................................... 7

4 Klasifikace..................................................................................................................................................................................... 7

5 Označování.................................................................................................................................................................................... 7


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována v technické komisi CEN/TC 187 „Žárovzdorné materiály a výrob-ky", jejím sekretariátem byl pověřen BSI.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1999 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 1999.

Opírá se o normu ISO 2245 „Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Klasifikace“, vydanou mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

EN 1094 „Žárovzdorné výrobky izolační“ se skládá ze 7 částí:

Část 1: Terminologie keramických vláknitých výrobků

Část 2: Klasifikace tvarových výrobků

Část 3: Klasifikace keramických vláknitých výrobků (ENV)

Část 4: Stanovení objemové hmotnosti

Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena tvarových výrobků

Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků

Část 7: Metody zkoušení keramických vláknitých výrobků (ENV)

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Poznámka o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 2245:1990 byl organizací CEN schválen jako evropská norma se společně dohodnutými změnami:

1 Předmět normy

-      první věta se mění takto:

„Tato evropská norma definuje klasifikaci žárovzdorných výrobků tvarových izolačních na základě stanovení trvalých délkových změn v žáru a obsahuje druhotné třídění na základě objemové hmotnosti s ohledem na žárovzdorné výrobky s vyšší pórovitostí (třída L).“

-      vypouští se slova „hlavně“ z poslední věty prvního odstavce;

-      vypouští se druhý odstavec.-- Vynechaný text --