ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.40                                                                                                                                  Březen 2020

Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN
EN 12467+A2

72 3403

 

Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods

Plaques planes en fibres-ciment – Spécifications du produit et méthodes d’essai

Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12467:2012+A2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 12467:2012+A2:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12467+A2 (72 3403) z července 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 12467:2012+A2:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12467+A2 (72 3403) z července 2019 převzala EN 12467:2012+A2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Technické změny v EN 12467:2012 proti EN 12467:2004 jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 197-1 zavedena v ČSN EN 197-1 ed. 2 (72 2101) Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů
a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda

ISO 2602 zavedena v ČSN ISO 2602 (01 0231) Statistická interpretace výsledků zkoušek – Odhad průměru – Konfidenční interval

ISO 2859-1 zavedena v ČSN ISO 2859-1 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ISO 3951-1 zavedena v ČSN ISO 3951-1 (01 0258) Statistické přejímky měřením – Část 1: Stanovení přejímacích plánů AQL jedním výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii pro jediný znak kvality a jediné AQL

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN 492+A2 (72 3401) Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 494+A1 (72 3402) Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody

ČSN EN 14964 (74 7718) Pevné podklady pro skládané střešní krytiny – Definice a charakteristiky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Komise 98/437/ES ze dne 30. června 1998, o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů, v platném znění.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V článku 5.5 byla provedena úprava původního překladu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k heslu 3.3 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s. r. o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník         
(Zpracovatel původní normy: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČO 27636801, Ing. Daniela Danešová,    
Ing. Zdeněk Plecháč)

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN 12467:2012+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                     Duben 2018

ICS 91.100.40                                                                                              Nahrazuje EN 12467:2012+A1:2016

Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody

Fibre-cement flat sheets – Product specification and test methods

Plaques planes en fibres-ciment – Spécifications
du produit et méthodes d’essai

Faserzement-Tafeln – Produktspezifikation
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-11-24 a obsahuje změnu 2, která byla schválena CEN dne 2017-11-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky    Ref. č. EN 12467:2012+A2:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

4......... Značky a zkratky............................................................................................................................................................................ 12

5......... Požadavky na výrobek................................................................................................................................................................. 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.1.1... Složení............................................................................................................................................................................................. 12

5.1.2... Vzhled a povrchová úprava......................................................................................................................................................... 13

5.2...... Zatřídění.......................................................................................................................................................................................... 13

5.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.2.2... Kategorie A..................................................................................................................................................................................... 13

5.2.3... Kategorie B..................................................................................................................................................................................... 13

5.2.4... Kategorie C..................................................................................................................................................................................... 13

5.2.5... Kategorie D..................................................................................................................................................................................... 13

5.2.6... Skupiny podle velikosti................................................................................................................................................................. 13

5.3...... Rozměry a mezní odchylky......................................................................................................................................................... 13

5.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

5.3.2... Jmenovitá délka a šířka............................................................................................................................................................... 14

5.3.3... Tloušťka.......................................................................................................................................................................................... 14

5.3.4... Mezní odchylky jmenovitých rozměrů....................................................................................................................................... 14

5.3.5... Mezní odchylky tvaru.................................................................................................................................................................... 15

5.4...... Fyzikální požadavky a charakteristiky....................................................................................................................................... 15

5.4.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 15

5.4.2... Objemová hmotnost..................................................................................................................................................................... 15

5.4.3... Změna rozměru vlivem vlhkosti................................................................................................................................................. 15

5.4.4... Mechanické vlastnosti – Pevnost v tahu za ohybu (MOR) – Modul pružnosti (MOE)....................................................... 15

5.4.5... Nepropustnost pro vodu pro kategorie A, B a D...................................................................................................................... 16

5.4.6... Propustnost vodní páry pro kategorii D..................................................................................................................................... 16

5.5...... Požadavky na stálost.................................................................................................................................................................... 16

5.5.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

5.5.2... Mrazuvzdornost pro kategorie A, B a D..................................................................................................................................... 16

5.5.3... Zkouška teplo-déšť pro kategorie A a B.................................................................................................................................... 16

5.5.4... Zkouška teplou vodou pro kategorie A, B, C a D..................................................................................................................... 17

5.5.5... Zkouška nasáknutí-vysušení pro kategorie A, B, C a D......................................................................................................... 17

5.6...... Požární bezpečnost a nezávadnost........................................................................................................................................... 17

5.6.1... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 17

5.6.2... Uvolňování nebezpečných látek................................................................................................................................................ 17

5.7...... Informace o výrobku..................................................................................................................................................................... 17

6......... !Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).......................................................................................................... 17

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

Strana

6.2...... Zkoušky typu................................................................................................................................................................................... 17

6.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

6.2.2... Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody................................................................................................................................ 18

6.2.3... Protokoly o zkouškách.................................................................................................................................................................. 19

6.3...... Řízení výroby (FPC)...................................................................................................................................................................... 19

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

6.3.2... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 19

6.3.3... Specifické požadavky na výrobek.............................................................................................................................................. 21

6.3.4... Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC)............................................................................................... 21

6.3.5... Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC).............................................................................................................................. 22

6.3.6... Postup při změnách...................................................................................................................................................................... 22

6.4...... Kontrola zásilky hotových výrobků"....................................................................................................................................... 22

7......... Zkušební metody........................................................................................................................................................................... 22

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

7.2...... Zkoušky rozměrů a geometrických vlastností.......................................................................................................................... 22

7.2.1... Příprava zkušebních těles............................................................................................................................................................ 22

7.2.2... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 22

7.2.3... Postup zkoušky.............................................................................................................................................................................. 23

7.2.4... Vyjádření a interpretace výsledků.............................................................................................................................................. 25

7.3...... Zkoušky fyzikálních vlastností a charakteristik......................................................................................................................... 25

7.3.1... Objemová hmotnost..................................................................................................................................................................... 25

7.3.2... Mechanické vlastnosti – Pevnost v tahu za ohybu – Modul pružnosti................................................................................ 25

7.3.3... Nepropustnost pro vodu............................................................................................................................................................... 29

7.3.4... Propustnost vodní páry................................................................................................................................................................. 29

7.3.5... Zkouška teplou vodou.................................................................................................................................................................. 29

7.3.6... Zkouška nasáknutí-vysušení....................................................................................................................................................... 30

7.3.7... Zkouška změny rozměru vlivem vlhkosti.................................................................................................................................. 31

7.4...... Chování za klimatických vlivů..................................................................................................................................................... 32

7.4.1... Zkouška mrazuvzdornosti............................................................................................................................................................ 32

7.4.2... Zkouška teplo-déšť....................................................................................................................................................................... 33

7.5...... Zkouška reakce na oheň.............................................................................................................................................................. 34

7.5.1... Desky a tvarovky, které splňují požadavky reakce na oheň třídy A1 bez nutnosti zkoušení........................................... 34

7.5.2... Ostatní desky.................................................................................................................................................................................. 34

8......... Označování, značení štítkem a balení....................................................................................................................................... 40

Příloha A (normativní) Přejímací zkouška kontrolního odběru vzorků............................................................................................ 42

Příloha B (normativní) Statistická metoda pro stanovení odpovídajících hodnot za mokra nebo revidovaných požadavků
za sucha pro pevnost v tahu za ohybu při zkoušení metodou za sucha, nebo pokud se zkouší před nanesením povrchové úpravy v rámci řízení kvality........................................................................................................................................................ 43

B.1..... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 43

B.2..... Stanovení přibližné shody mezi výsledky zkoušení za mokra a za sucha......................................................................... 43

B.3..... Stanovení regresní křivky............................................................................................................................................................. 44

B.4..... Stanovení hodnoty pro zkoušení za mokra ze získaných hodnot zkoušení za sucha..................................................... 44

B.5..... Stanovení nejmenší požadované hodnoty pro zkoušky za sucha xstd odpovídající podle této normy nejmenší požadované hodnotě pro zkoušky za mokra ystd............................................................................................................................................ 44

Strana

Příloha C (normativní) Zkušební metoda pro stanovení změny rozměru vlivem vlhkosti vláknocementových desek.......... 46

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 46

C.2..... Princip.............................................................................................................................................................................................. 46

C.3..... Zkušební zařízení.......................................................................................................................................................................... 46

C.4..... Příprava zkušebních těles............................................................................................................................................................ 46

C.5..... Zkušební postup............................................................................................................................................................................ 46

C.6..... Výpočet výsledků........................................................................................................................................................................... 46

C.7..... Záznam o zkoušce........................................................................................................................................................................ 47

Příloha ZA (informativní) #Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011................................................................. 48

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 48

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).................................................................................................. 49

ZA.3... Stanovení úkolů AVCP$........................................................................................................................................................... 49

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 51

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 12467:2012+A2:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Skládané střešní krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu 1 schválenou CEN dne 2015-11-24 a změnu 2 schválenou CEN dne 2017-11-09.

Tento dokument nahrazuje #EN 12467:2012+A1:2016$.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! " a #$.

!V porovnání s EN 12467:2004 došlo v EN 12467:2012 ke změnám nebo doplnění v těchto sekcích:" 3.9, 3.10, 4, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, tabulka 7, tabulka 8, 7.3.2, 7.3.2.4.2, 7.3.3.3, 7.3.3.4, 7.3.7, 7.5.2.2 a příloha C.

Příloha ZB týkající se směrnice 76/769/EHS !byla odstraněna".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Vztah k #nařízení (EU) č. 305/2011$ je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

V normě se rozlišuje mezi hodnocením výrobku (zkoušky typu) a řízením výroby u výrobce (přejímací zkoušky).

Provedení části budovy sestavené z výrobků uvedených v této normě závisí nejen na vlastnostech výrobků stanovených touto normou, ale také na návrhu, konstrukci a provedení jednotlivých částí ve vztahu k prostředí a podmínkám použití.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky a zavádí postupy pro kontrolu a zkoušení, stejně jako přejímací podmínky pro vláknocementové ploché desky, obkladové desky a pásy (dále jen desky), pro jedno nebo více z následujících použití:

    konečná vnitřní úprava stěn a stropů;

    konečná vnější úprava stěn a stropů.

Výrobky podle této evropské normy lze použít i pro jiné účely za předpokladu, že splní podmínky příslušných norem pro použití.

Tato evropská norma zahrnuje desky vyztužené vlákny různých druhů podle požadavků v 5.1.1.

Tato evropská norma neplatí pro desky navrhované jako protipožární ochrana.

Tato evropská norma neobsahuje výpočty týkající se prací, projektových požadavků, způsobů montáže, sání větru a ochrany proti dešti instalovaných desek.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.