ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                   Leden 2020

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku

ČSN
EN 490+A1

72 3240

 

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding – Product specifications

Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage – Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer und Wandbekleidungen – Produktanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 490:2011+A1:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci.
Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 490:2011+A1:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 490+A1 (72 3240) z října 2017.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 490:2011+A1:2017 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 490+A1 (72 3240) z října 2017 převzala EN 490:2011+A1:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Další změny proti předchozímu vydání normy jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 491:2011 zavedena v ČSN EN 491:2012 (72 3243) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Zkušební metody

ENV 1187 nezavedena1)

EN 13238 zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

EN 13823 zavedena v ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-5 zavedena v ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 1716 zavedena v ČSN EN ISO 1716 (73 0883) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)

Souvisící ČSN

ČSN EN 14437 (72 2685) Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek – Zkušební metoda pro střešní systémy

ČSN P CEN/TS 15087 (72 2686) Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek – Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Rozhodnutí Komise 96/603/ES ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví seznam výrobků patřících do tříd A bez příspěvku k požáru, uvedených v rozhodnutí 94/611/ES, kterým se provádí článek 20 směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, v platném znění.

Rozhodnutí Komise 2000/553/ES ze dne 6. září 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o chování střešních krytin při vnějším.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V kapitolách 3 a 4 a v článcích 5.2.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.2 a 8.1 byly provedeny úpravy původního překladu.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚPS – Certifikační společnost s.r.o., IČO 25052063, Ing. Jan Kolomazník           
(Zpracovatel původní normy: CTN ATELIER DEK, DEK a. s., IČO 27636801, Ing. Zdeněk Plecháč)

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 490:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Leden 2017

ICS 91.100.30                                                                                                               Nahrazuje EN 490:2011

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding – Product specifications

Tuiles et accessoires en béton pour couverture
et bardage – Spécifications des produits

Dach- und Formsteine aus Beton für Dächer
und Wandbekleidungen – Produktanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-09-19 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN
dne 2015-11-10.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky         Ref. č. EN 490:2011+A1:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Značky................................................................................................................................................................................................ 9

5......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 10

6......... !Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)".................................................................................................... 13

7......... Odběr vzorků.................................................................................................................................................................................. 14

8......... Systém značení............................................................................................................................................................................. 15

9......... Označování a značení štítkem.................................................................................................................................................... 16

10....... Dokumenty..................................................................................................................................................................................... 16

Příloha A (informativní) Vlastnosti povrchu.......................................................................................................................................... 17

Příloha B (informativní) Montáž střešních tašek a tvarovek.............................................................................................................. 18

Příloha C (normativní) Připevňovací prostředky.................................................................................................................................. 19

Příloha D (normativní) Postup odběru vzorků...................................................................................................................................... 20

!Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích".......................................................................................................................................................................................................... 21

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 31

 

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 490:2011+A1:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 128 Skládané střešní krytiny a výrobky pro obklady stěn, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-11-10.

Tento dokument nahrazuje !EN 490:2011".

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

!Tato změna přílohy ZA normy EN 490:2011 zavádí nařízení (EU) č. 305/2011."

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na betonové tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnitřní a vnější obklady stěn.

Betonové střešní tašky a tvarovky mohou být opatřeny povrchovou úpravou a lepenými betonovými prvky.

POZNÁMKA 1 Informace o vlastnostech povrchových úprav jsou uvedeny v příloze A.

POZNÁMKA 2 Informace o provedení střech a stěn jsou uvedeny v příloze B.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN P ENV 1187, která přejímala ENV 1187, byla zrušena z důvody nahrazení předběžné evropské normy technickou specifikací a je dostupná v informačním centru (byla nahrazena ČSN P CEN/TS 1187 (73 0867) Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru).