ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                  Březen 2018

Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14209
ed. 2

72 3619

 

Preformed plasterboard cornices – Definitions, requirements and test methods

Corniches préformées en plâtre revêtues de carton – Définitions, exigences et méthodes d’essai

Hohkehlleisten aus kartonummanteltem Gips – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14209:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14209:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) z února 2018.

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14209 (72 3613) z března 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14209:2017 dovoleno do 2019-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 14209 (72 3613) z března 2006.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14209:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) z února 2018 převzala EN 14209:2017 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 14209 z března 2006 vycházejí z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR). V normě je nově začleněna kapitola uvádějící značky a zkratky. Současně s edičními úpravami jsou aktualizovány citované dokumenty a dále je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“ a informativní příloha ZA podle požadavků nařízení CPR.

Informace o citovaných dokumentech

EN 520+A1 zavedena v ČSN EN 520+A1 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 13501-1+A1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13823+A1 zavedena v ČSN EN 13823+A1 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 14496 zavedena v ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

Související ČSN

ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 13501-2 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od
1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14209
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 91.100.10                                                                                                         Nahrazuje EN 14209:2005

Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody

Preformed plasterboard cornices – Definitions, requirements and test methods

Corniches préformées en plâtre revêtues de carton – Définitions, exigences et méthodes d’essai

Hohlkehlleisten aus kartonummanteltem Gips – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 14209:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 5

Úvod.................................................................................................................................................................................................................. 6

1......... Předmět normy. 7

2......... Citované dokumenty. 7

3......... Termíny a definice, značky a zkratky. 7

3.1...... Termíny a definice. 7

3.2...... Značky a zkratky. 8

4......... Požadavky. 8

4.1...... Reakce na oheň. 8

4.2...... Pevnost v tahu za ohybu (vyjádřeno jako ohybová vlastnost) 8

4.3...... Nebezpečné látky. 9

4.4...... Složení 9

4.5...... Profil a rozměry. 9

5......... Zkušební metody. 10

5.1...... Odběr vzorků. 10

5.2...... Měření rozměrů. 10

5.3...... Stanovení přesnosti profilu. 11

5.4...... Stanovení ohybové vlastnosti 11

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 11

6.1...... Obecně. 11

6.2...... Zkouška typu výrobku. 12

6.3...... Řízení výroby (FPC) 12

7......... Označování předtvarovaných sádrokartonových lišt 13

8......... Značení, označování štítkem a balení 13

Příloha A (informativní) Postup odběru vzorků pro zkoušky. 14

A.1...... Obecně. 14

A.2...... Postup odběru vzorků. 14

Příloha B (normativní) Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 (SBI zkouška) 15

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011. 16

ZA.1... Předmět normy a příslušné charakteristiky. 16

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 16

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 16

Bibliografie. 18

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14209:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejímž sekretariátem byl pověřen AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14209:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 14209:2005 jsou tyto:

a)   aktualizace citovaných normativních dokumentů;

b)   zavedení nového článku Značky a zkratky;

c)   příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

d)   ediční úpravy textu dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Předtvarované sádrokartonové lišty se skládají ze sádrové malty, ke které je pevně připojen silný trvanlivý papír (karton) tvořící ploché profily s rozmanitými čelními tvary.

Složení a povrch, které jsou stejné jako u sádrokartonové desky, určuje lišty jako zvláště vhodné pro použití v případech, kde se klade důraz na zvýšení estetického spojení mezi sádrokartonovým obkladem nebo sádrovou omítkou stěn a stropů. Tyto výrobky se používají i k překrytí vizuálních poruch a rovněž pro svoje dekorativní a zvukové vlastnosti.

Předtvarované sádrokartonové lišty se připevňují sádrovým pojivem nebo mechanicky a je na ně možné přímo aplikovat povrchové úpravy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na předtvarované sádrokartonové lišty, které jsou použity při stavebních konstrukcích jako část původní specifikace. Zahrnuto je též jejich použití pro zlepšení dekorativní výzdoby spojů stěn a stropu místností.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků (AVCP).

Tato evropská norma se netýká neprofilovaných a sádrovláknitých lišt.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.