ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                  Březen 2018

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 13915
ed. 2

72 3613

 

Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core – Definitions, requirements and test methods

Panneaux de cloison préfabriqués en plaques de plâtre à âme cellulaire en carton – Définitions, exigences et méthodes d’essai

Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit einem Kartonwabenkern – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13915:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13915:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) z února 2018.

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13915 (72 3613) z dubna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 13915:2017 dovoleno do 2019-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 13915 (72 3613) z dubna 2008.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13915:2017 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) z února 2018 převzala EN 13915:2017 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 13915 z dubna 2008 vycházejí z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR). V normě je nově zařazen požadavek vztahující se k rovinnosti panelů. Současně s edičními úpravami jsou aktualizovány citované dokumenty a dále je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“ a informativní příloha ZA podle požadavků nařízení CPR.

Informace o citovaných dokumentech

EN 520:2004+A1:2009 zavedena v ČSN EN 520:2005+A1:2010 (72°3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN 12664:2001 zavedena v ČSN EN 12664:2001 (73 0568) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku – Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1:2007+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2:2016 zavedena v ČSN EN 13501-2:2017 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13823:2010+A1:2014 zavedena v ČSN EN 13823:2010+A1:2015 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

EN 13963:2014 zavedena v ČSN EN 13963 ed. 2:2014 (72 2495) Spárovací materiály pro sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

EN ISO 354:2003 zavedena v ČSN EN ISO 354:2003 (73 0535) Akustika – Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

EN ISO 717-1:2013 zavedena v ČSN EN ISO 717-1:2013 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

EN ISO 10140-2:2010 zavedena v ČSN EN ISO 10140-2:2011 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

EN ISO 10456:2007 zavedena v ČSN EN ISO 10456:2009 (73 0574) Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

EN ISO 11925-2:2010 zavedena v ČSN EN ISO 11925-2:2011 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

EN ISO 12572:2016 zavedena v ČSN EN ISO 12572:2017 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení propustnosti vodní páry – Misková metoda

ISO 7892:1986 nezavedena

Související ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů člen-
ských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od 1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.3.4 a 5.5.4 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 13915
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 91.100.10                                                                                                         Nahrazuje EN 13915:2007

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody

Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core – Definitions, requirements and test methods

Panneaux de cloison préfabriqués en plaques
de plâtre à âme cellulaire en carton – Définitions, exigences et méthodes d’essai

Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit einem Kartonwabenkern – Begriffe, Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 13915:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

1......... Předmět normy. 9

2......... Citované dokumenty. 9

3......... Termíny a definice. 10

4......... Požadavky. 10

4.1...... Chování při požáru. 10

4.1.1... Reakce na oheň. 10

4.1.2... Požární odolnost 11

4.2...... Odolnost proti rázu. 11

4.3...... Propustnost vodní páry (vyjádřená jako faktor difuzního odporu) 11

4.4...... Pevnost v tahu za ohybu (vyjádřená jako průhyb v tahu za ohybu) 11

4.5...... Vzduchová neprůzvučnost 11

4.6...... Zvuková pohltivost 11

4.7...... Tepelná odolnost (vyjádřená jako tepelná vodivost) 11

4.8...... Rozměry a tolerance. 11

4.9...... Souosost 12

4.10.... Přídržnost jádra. 12

4.11.... Uvolňování nebezpečných látek. 12

4.12.... Rovinnost panelů. 12

5......... Zkušební metody. 12

5.1...... Odběr vzorků. 12

5.2...... Měření rozměrů. 12

5.2.1... Stanovení šířky. 12

5.2.2... Stanovení délky. 13

5.2.3... Stanovení tloušťky. 13

5.3...... Stanovení souososti 14

5.3.1... Podstata zkoušky. 14

5.3.2... Zkušební zařízení 14

5.3.3... Zkušební postup. 15

5.3.4... Vyjádření výsledků. 15

5.4...... Stanovení průhybu. 15

5.4.1... Podstata zkoušky. 15

5.4.2... Zkušební zařízení 15

5.4.3... Zkušební postup. 15

5.4.4... Vyjádření výsledků. 16

5.5...... Stanovení přídržnosti jádra. 16

5.5.1... Podstata zkoušky. 16

5.5.2... Zkušební zařízení 16

5.5.3... Zkušební postup. 16

5.5.4... Vyjádření výsledků. 16

5.6...... Stanovení tvrdosti povrchu panelu. 17

5.6.1... Podstata zkoušky. 17

Strana

5.6.2... Zkušební zařízení 17

5.6.3... Zkušební postup. 18

5.6.4... Vyjádření výsledků. 18

5.7...... Stanovení rovinnosti panelu. 18

5.7.1... Podstata zkoušky. 18

5.7.2... Zkušební zařízení a zkušební tělesa. 18

5.7.3... Zkušební postup. 18

5.7.4... Vyjádření výsledků. 19

6......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 20

6.1...... Obecně. 20

6.2...... Zkouška typu výrobku. 20

6.2.1... Obecně. 20

6.2.2... Určení typu výrobku. 20

6.2.3... Další zkoušky typu. 20

6.3...... Řízení výroby (FPC) 20

6.3.1... Obecně. 20

6.3.2... Pracovníci 21

6.3.3... Zařízení 21

6.3.4... Vstupní materiály a součásti 21

6.3.5... Zkoušení a hodnocení výrobku. 21

6.3.6... Sledovatelnost a označování 21

6.3.7... Neshodné výrobky. 21

6.3.8... Opatření k nápravě. 21

6.3.9... Alternativní zkoušky. 21

7......... Označování prefabrikovaných sádrokartonových panelů. 22

8......... Značení, označování štítkem a balení 22

Příloha A (informativní) Postup odběru vzorků pro zkoušky. 23

A.1...... Obecně. 23

A.2...... Postup odběru vzorků. 23

Příloha B (normativní) Montáž a upevnění při zkouškách podle EN 13823 (SBI zkouška) 24

B.1..... Obecně. 24

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011. 26

ZA.1... Předmět normy a příslušné charakteristiky. 26

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 26

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastnosti (AVCP) 27

Bibliografie. 29

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 13915:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13915:2007.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 13915:2007 jsou tyto:

a)   vypuštění Úvodu;

b)   aktualizace citovaných normativních dokumentů;

c)   příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

d)   ediční úpravy textu dokumentu.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato evropská norma zahrnuje následující přílohy:

    Příloha A (informativní), týkající se odběru vzorků pro zkoušky;

    Příloha B (normativní), týkající se montáže a upevnění prefabrikovaných sádrokartonových panelů zhotovených z lícových ploch sádrokartonových desek a pórovitého kartónového jádra.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro lehké příčky, obklady a obložení pro obecné použití v budovách.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, propustnost vodní páry, pevnost v tahu za ohybu (zatížení v tahu za ohybu) a tepelnou odolnost, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod.

Tato norma zahrnuje pouze prefabrikované panely, které jsou nainstalovány tak, že jádro je zakryté.

Následující požadavky jsou spojeny se systémy, které jsou sestaveny z prefabrikovaných panelů zhotovených ze sádrokartonových desek a pórovitého kartónového jádra: pevnost ve smyku, požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost, zvuková pohltivost a propustnost vzduchu, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod. Pokud je to požadováno, mohou být zkoušky prováděny na sestavených systémech, představujících konečné podmínky použití.

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku (AVCP).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.