ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10; 91.120.10; 91.120.20                                                                                                       Březen 2018

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN
EN 14496
ed. 2

72 2492

 

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards – Definitions, requirements and test methods

Adhésifs à base de plàtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant – Définitions, exigences et méthodes d´essai

Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen
und Prüfverfahren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 14496:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 14496:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) z února 2018.

S účinností od 2019-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14496 (72 2492) z března 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 14496:2017 dovoleno do 2019-04-30 používat dosud platnou ČSN EN 14496 (72 2492) z března 2006.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 14496:2017 do soustavy ČSN. Zatímco
ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) z února 2018 převzala EN 14496:2017 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 14496 z března 2006 vycházejí z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR). V normě je nově začleněna kapitola uvádějící značky a zkratky. Současně s edičními úpravami jsou aktualizovány citované dokumenty a dále je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“ a informativní příloha ZA podle požadavků nařízení CPR.

Informace o citovaných dokumentech

EN 196-1:2016 zavedena v ČSN EN 196-1:2016 (72 2100) Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti

EN 13279-2:2014 zavedena v ČSN EN 13279-2:2014 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 2: Zkušební metody

EN 13501-1:2007+A1:2009 zavedena v ČSN EN 13501-1:2007+A1:2010 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN 13501-2:2016 zavedena v ČSN EN 13501-2:2017 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

EN 13823:2010+A1:2014 zavedena v ČSN EN 13823:2010+A1:2015 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Související ČSN

ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 13279-1 (72 2486) Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 13950 ed.2 (72 3609) Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky
a zkušební metody

ČSN EN 14190 ed. 2 (72 2491) Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14209 (72 3613) Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 15283-1+A1 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

ČSN EN 15283-2+A1 (72 3617) Sádrové desky vyztužené vlákny – Definice, požadavky a zkušební metody – Část 2: Sádrovláknité desky

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od
1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a k části Bibliografie doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ: 49618377, Centrum technické normalizace, Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Krupičková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 14496
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červenec 2017

ICS 91.100.10; 91.120.10; 91.120.20                                                                           Nahrazuje EN 14496:2005

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels
and gypsum boards – Definitions, requirements and test methods

Adhésifs à base de plàtre pour complexes d’isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre et isolant – Définitions, exigences et méthodes d´essai

Kleber auf Gipsbasis für Verbundplatten zur Wärme- und Schalldämmung und Gipsplatten – Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-07-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                          Ref. č. EN 14496:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

1............ Předmět normy. 9

2............ Citované dokumenty. 9

3............ Značky a zkratky. 9

3.1......... Značky a zkratky. 9

4............ Požadavky. 10

4.1......... Chování při požáru. 10

4.1.1...... Reakce na oheň. 10

4.1.2...... Požární odolnost 10

4.2......... Přídržnost 10

4.3......... Nebezpečné látky. 10

4.4......... Obsah síranu vápenatého. 10

4.5......... Konec doby zpracovatelnosti 10

5............ Zkušební metody. 10

5.1......... Obecně. 10

5.2......... Stanovení obsahu síranu vápenatého. 10

5.3......... Stanovení vodního součinitele. 10

5.4......... Příprava lepidla pro zkoušky. 11

5.5......... Stanovení konce doby zpracovatelnosti 11

5.5.1...... Podstata zkoušky. 11

5.5.2...... Zkušební zařízení 11

5.5.3...... Zkušební postup. 11

5.5.4...... Vyjádření výsledků. 11

5.6......... Stanovení přídržnosti 11

5.6.1...... Podstata zkoušky. 11

5.6.2...... Zkušební zařízení 11

5.6.3...... Zkušební postup. 13

5.6.4...... Vyjádření výsledků. 14

6............ Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 14

6.1......... Obecně. 14

6.2......... Zkouška typu výrobku. 14

6.2.1...... Obecně. 14

6.2.2...... Určení typu výrobku. 14

6.2.3...... Další zkoušky typu. 14

6.3......... Řízení výroby (FPC) 15

6.3.1...... Obecně. 15

6.3.2...... Pracovníci 15

6.3.3...... Zařízení 15

6.3.4...... Vstupní materiály a součásti 15

6.3.5...... Zkoušení a hodnocení výrobku. 15

6.3.6...... Sledovatelnost a označování 15

6.3.7...... Neshodné výrobky. 15

Strana

6.3.8...... Opatření k nápravě. 15

6.3.9...... Alternativní zkoušky. 16

7............ Označování 16

8............ Značení, označování štítkem a balení 16

Příloha A (informativní) Postup odběru vzorků pro zkoušky. 17

A.1......... Obecně. 17

A.2......... Postup odběru vzorků. 17

A.2.1..... Obecně. 17

A.2.2..... Nahodilý odběr vzorků. 17

A.2.3..... Reprezentativní odběr vzorků. 17

A.2.3.1.. Obecně. 17

A.2.3.2.. Odběr vzorků ze stohu. 17

A.2.3.3.. Odběr vzorků z dodávky tvořené opáskovanými nebo obalenými balíky. 17

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011. 18

ZA.1...... Předmět normy a příslušné charakteristiky. 18

ZA.2...... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 18

ZA.3...... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 18

Bibliografie. 20

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 14496:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 241 Sádra a výrobky ze sádry, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14496:2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 14496:2005 jsou tyto:

a)      aktualizace citovaných normativních dokumentů;

b)      zavedení nového článku Značky a zkratky;

c)      příloha ZA a kapitola 6 jsou upraveny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 (CPR);

d)      ediční úpravy textu dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla, která jsou složena ze sádrových malt podle EN 13279-1 a příměsí. Tato lepidla se používají k připevňování sádrových kompozitních tepelně nebo akusticky izolačních deskových panelů podle EN 13950, sádrokartonových desek podle EN 520, sádrových desek vyztužených rohoží podle 15283-1, sádrovláknitých desek podle EN 15283-2 a jiných vhodných výrobků jako jsou upravené výrobky ze sádrových desek podle EN 14190 a předtvarované sádrokartonové lišty podle EN 14209 ke stěnám a příčkám. Lepidla se používají v konstrukčních systémech, u kterých je nutné dodržet tepelný a akustický požadavek.

Tato norma popisuje následující vlastnosti výrobku: reakce na oheň, požární odolnost a přídržnost, stanovené podle příslušných evropských zkušebních metod.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku (AVCP).

Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu a příslušné zkušební metody NP1).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %).

         Dobu skladování balených sádrových lepidel pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.