ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.10                                                                                                                                  Květen 2017

Specifikace malt pro zdivo –
Část 2: Malta pro zdění

ČSN
EN 998 -2
ed. 3

72 2401

 

Specification for mortar for masonry –
Part 2: Masonry mortar

Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie –
Partie 2: Mortiers de montage des éléments de ma
çonnerie

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau –
Teil 2: Mauerm
örtel

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 998 -2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 998 -2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-08-31 se nahrazuje ČSN EN 998 -2 ed. 2 (72 2401) z března 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 998-2:2016 dovoleno do 2018-08-31 používat dosud platnou ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) z března 2011.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti dokumentu ČSN EN 998-2 z března 2011 vycházejí z implementace terminologie podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR). Do normy je začleněn článek 5.4.2.2 Přídržnost v tahu za ohybu (vychází z finského právního požadavku) a nově je zařazen požadavek vztahující se k uvolňování nebezpečných látek. V příloze C je uvedena nová vysvětlující poznámka k tabulkovým hodnotám a do normy je nově zařazena informativní příloha D s doporučenými četnostmi zkoušení pro řízení výroby. Současně s edičními úpravami je upravena kapitola „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“ a informativní příloha ZA podle požadavků nařízení CPR.

Informace o citovaných dokumentech

EN 771 (všechny části) zavedena v ČSN EN 771 (72 2634) Specifikace zdicích prvků

EN 1015-1 zavedena v ČSN EN 1015-1 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

EN 1015-2 zavedena v ČSN EN 1015-2 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

EN 1015-7 zavedena v ČSN EN 1015-7 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

EN 1015-9 zavedena v ČSN EN 1015-9 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

EN 1015-10 zavedena v ČSN EN 1015-10 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení
objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

EN 1015-11 zavedena v ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

EN 1015-17 zavedena v ČSN EN 1015-17 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 17: Stanovení
obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

EN 1015-18 zavedena v ČSN EN 1015-18 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 18: Stanovení
koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

EN 1052-3 zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

EN 1052-5 zavedena v ČSN EN 1052-5 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu

EN 1745:2012 zavedena v ČSN EN 1745:2012 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Souvisící ČSN

ČSN EN 1015-6 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 89/106/EHS (89/106/EEC) ze dne 21. prosince 1998 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla zrušena ke dni 30. června 2013 a od
1. července 2013 plně nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Podle článku 65 tohoto nařízení se odkazy na zrušenou směrnici považují za odkazy na toto nařízení.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k Úvodu a kapitole 2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., IČ 49618377, Centrum technické normalizace,     
Ing. Lukáš Peřka

Technická normalizační komise: TNK 39 Maltovinová pojiva, vápence a sádrovce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 998 -2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Listopad 2016

ICS 91.100.10                                                                                                            Nahrazuje EN 998 -2:2010

Specifikace malt pro zdivo –
Část 2: Malta pro zdění

Specification for mortar for masonry –
Part 2: Masonry mortar

Définitions et spécifications des mortiers
pour maçonnerie –
Partie 2: Mortiers de montage des éléments
de maçonnerie

Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau –
Teil 2: Mauerm
örtel

Tato evropská norma byla schválena CEN 2016-04-09.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN/CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN/CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                           Ref. č. EN 998 -2:2016 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

Úvod. 9

1......... Předmět normy. 10

2......... Citované dokumenty. 10

3......... Termíny a definice. 11

4......... Materiály. 13

5......... Vlastnosti výrobku. 13

5.1...... Obecně. 13

5.2...... Vlastnosti čerstvých malt 13

5.2.1... Doba zpracovatelnosti 13

5.2.2... Obsah chloridů. 13

5.2.3... Obsah vzduchu. 13

5.3...... Dávkování složek. 13

5.4...... Vlastnosti zatvrdlých malt 13

5.4.1... Pevnost v tlaku. 13

5.4.2... Soudržnost 14

5.4.3... Absorpce vody. 14

5.4.4... Propustnost vodních par 14

5.4.5... Objemová hmotnost (suchá zatvrdlá malta) 15

5.4.6... Tepelná vodivost 15

5.4.7... Trvanlivost 15

5.4.8... Reakce na oheň. 15

5.4.9... Nebezpečné látky. 15

5.5...... Dodatečné požadavky na malty pro tenké spáry. 15

5.5.1... Obecně. 15

5.5.2... Kameniva. 15

5.5.3... Čas pro úpravu. 15

5.6...... Míchání malty na staveništi 16

6......... Označování malt pro zdění 16

7......... Značení a označování štítkem... 16

8......... Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 16

8.1...... Obecně. 16

8.2...... Určení typu výrobku. 16

8.2.1... Obecně. 16

8.2.2... Odběr vzorků. 17

8.2.3... Referenční zkouška. 17

8.2.4... Opakování určení typu výrobku. 17

8.2.5... Záznam... 17

8.2.6... Použití zkušebních metod. 17

8.3...... Řízení výroby (FPC) 17

8.3.1... Obecně. 17

8.3.2... Postup řízení 17

Strana

8.3.3... Shoda konečného výrobku. 18

8.3.4... Statistické postupy. 18

8.3.5... Identifikace – označování a kontrola skladování výrobků. 18

8.3.6... Neshodné výrobky. 18

Příloha A (normativní) Odběr vzorků pro počáteční zkoušky a nezávislé zkoušky dodávek. 19

A.1...... Obecně. 19

A.2...... Postup odběru vzorků. 19

Příloha B (informativní) Používání zdicích prvků a malt pro zdění 20

Příloha C (normativní) Charakteristická počáteční pevnost ve smyku návrhových malt pro zdění 21

Příloha D (informativní) Doporučené četnosti zkoušení pro řízení výroby (FPC) 22

Příloha ZA (informativní) Vztah této evropské normy k nařízení (EU) č. 305/2011. 24

ZA.1... Předmět normy a příslušné charakteristiky. 24

ZA.2... Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 25

ZA.3... Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 25

Bibliografie. 26

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 998-2:2016) vypracovala komise CEN/TC 125 Zdivo, jejímž sekretariátem byl pověřen BSI.

Tento dokument nahrazuje EN 998-2:2010.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2017 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2018.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011.

Bere rovněž v úvahu obecné předpisy pro vyztužené a nevyztužené zdivo podle Eurokódu 6.

Vztah k nařízení (EU) č. 305/2011 je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Hlavní změny uvedené v tomto dokumentu oproti znění EN 998-2:2010 jsou tyto:

a)   použití terminologie v souladu s nařízením o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR);

b)   začlenění článku 5.4.2.2 Přídržnost v tahu za ohybu (vychází z finského právního požadavku);

c)   kapitola „Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)“ je upravena;

d)   přidání nové vysvětlující poznámky k tabulkovým hodnotám v příloze C;

e)   začlenění nové informativní přílohy s doporučenými četnostmi zkoušení pro řízení výroby;

f)    informativní příloha ZA je upravena;

g)   ediční změny.

Nejsou provedeny žádné změny existujících úrovní a/nebo tříd vlastností.

EN 998 Specifikace malt pro zdivo má dvě části:

    Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky,

    Část 2: Malta pro zdění.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Vlastnosti, které jsou požadovány pro maltu, se vztahují k jejímu používání.NP1)

Jsou rozděleny do dvou skupin: vlastnosti čerstvých nezatvrdlých malt a vlastnosti zatvrdlých malt.

1 Předmět normy

Tato evropská norma určuje požadavky na průmyslově vyráběné malty pro zdění (pro ukládání, spojování a spárování), pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách (např. lícové a omítané zdivo, zatížené a nezatížené zděné konstrukce pro stavby a stavebnictví).

Tato norma určuje pro čerstvé malty kvalitativní požadavky pro dobu zpracovatelnosti, obsah chloridů, obsah vzduchu, objemovou hmotnost a čas pro úpravu (jen na malty pro tenké spáry). Pro zatvrdlé malty určuje, např. kvalitativní požadavky na pevnost v tlaku, soudržnost a objemovou hmotnost, které se prokazují příslušnými zkušebními metodami uvedenými v samostatných evropských normách.

Tato evropská norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské normy.

Tato norma se týká malt pro zdění uvedených v kapitole 3 s výjimkou staveništních malt. Nicméně může být tato norma, nebo její část, použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Suché průmyslově vyráběné malty pro zdění musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %).

Dobu skladování balených průmyslově vyráběných malt pro zdění v sypkém stavu za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.

Pastovité průmyslově vyráběné malty pro zdění plněné do uzavřených nádob se musí chránit před mrazem a skladovat při teplotě od 5 °C do 30 °C.

Dobu skladování balených pastovitých průmyslově vyráběných malt pro zdění za těchto podmínek stanoví výrobce v průvodní dokumentaci.