ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Červen 2017

Specifikace zdicích prvků –
Část 3: Betonové tvárnice s hutným
nebo pórovitým kamenivem

ČSN
EN 771-3+A1

72 2634

 

Specification for masonry units –
Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)

Spécifications pour éléments de maçonnerie –
Partie 3: Élements de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers)

Festlegungen fűr Mauersteine –
Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen Zuschlägen)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 771-3:2011+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 771-3:2011+A1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 771-3+A1 (72 2634) z března 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 771-3:2011+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 771-3+A1 (72 2634) z března 2016 převzala EN 771-3:2011+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze srpna 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Hlavní změny proti předchozímu vydání evropské normy byly provedeny v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011 v části kapitol 6 a 8 a v příloze ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 772-1:2011 zavedena v ČSN EN 772-1+A1:2011 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-2 zavedena v ČSN EN 772-2 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír)

EN 772-6 zavedena v ČSN EN 772-6 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

EN 772-11 zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 772-13 zavedena v ČSN EN 772-13 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

EN 772-14 zavedena v ČSN EN 772-14 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

EN 772-16:2011 zavedena v ČSN EN 772-16:2011 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 772-20 zavedena v ČSN EN 772-20 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 1052-3 zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

Souvisící ČSN

ČSN EN 998-2 ed. 2:2011 (72 2401)Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

ČSN EN 1996-1-1+A1(73 1101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům ZA.2.1 a ZA.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURing.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková


 


 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 771-3:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                       Srpen 2015

ICS 91.100.30                                                                                                            Nahrazuje EN 771-3:2011

Specifikace zdicích prvků –
Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

Specification for masonry units –
Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)

Spécifications pour éléments de maçonnerie –
Partie 3: Élements en béton de granulats
(granulats courants et légers)

Festlegungen für Mauersteine –
Teil 3: Mauersteine aus Beton (mit dichten
und porigen Zuschlägen)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-03-17 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2015-01-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 771-3:2011+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 8

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 12

5......... Požadavky na betonové tvárnice............................................................................................................................................... 12

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

5.2...... Rozměry a tolerance..................................................................................................................................................................... 13

5.2.1... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 13

5.2.2... Tolerance rozměrů........................................................................................................................................................................ 13

5.3...... Tvarové uspořádání a vzhled...................................................................................................................................................... 14

5.3.1... Tvarové uspořádání...................................................................................................................................................................... 14

5.3.2... Vzhled.............................................................................................................................................................................................. 14

5.4...... Objemová hmotnost..................................................................................................................................................................... 15

5.4.1... Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu........................................................................................................................... 15

5.4.2... Objemová hmotnost betonu tvárnic v suchém stavu............................................................................................................. 15

5.4.3... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 15

5.5...... Mechanická pevnost..................................................................................................................................................................... 15

5.5.1... Pevnost v tlaku............................................................................................................................................................................... 15

5.5.2... Pevnost v tahu za ohybu.............................................................................................................................................................. 16

5.6...... Tepelné vlastnosti......................................................................................................................................................................... 16

5.7...... Trvanlivost....................................................................................................................................................................................... 16

5.8...... Nasákavost vlivem kapilarity....................................................................................................................................................... 16

5.9...... Vlhkostní přetvoření...................................................................................................................................................................... 16

5.10.... Propustnost vodních par.............................................................................................................................................................. 17

5.11.... Reakce na oheň............................................................................................................................................................................. 17

5.12.... Počáteční pevnost ve smyku....................................................................................................................................................... 17

5.12.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

5.12.2 Deklarace založená na stanovených hodnotách.................................................................................................................... 17

5.12.3 Deklarace založená na zkouškách............................................................................................................................................ 17

5.13.... Pevnost v tahu za ohybu.............................................................................................................................................................. 17

5.14.... Nebezpečné látky.......................................................................................................................................................................... 17

6......... Popis, označování a klasifikace betonových tvárnic.............................................................................................................. 18

6.1...... Popis a označování betonových tvárnic.................................................................................................................................... 18

6.2...... Klasifikace...................................................................................................................................................................................... 18

7......... Označování..................................................................................................................................................................................... 18

8......... !Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)".................................................................................................... 18

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 18

8.2...... !Určení typu výrobku".......................................................................................................................................................... 19

8.3...... Řízení výroby.................................................................................................................................................................................. 19

8.3.1... Všeobecně...................................................................................................................................................................................... 19

8.3.2... Zkušební a měřící vybavení......................................................................................................................................................... 20

Strana

8.3.3... Výrobní zařízení............................................................................................................................................................................. 20

8.3.4... Suroviny.......................................................................................................................................................................................... 20

8.3.5... Výrobní proces............................................................................................................................................................................... 20

8.3.6... Zkoušení hotového výrobku........................................................................................................................................................ 20

8.3.7... Statistické techniky........................................................................................................................................................................ 20

8.3.8... Označování a řízení zásob výrobků........................................................................................................................................... 20

8.3.9... Sledovatelnost............................................................................................................................................................................... 21

8.3.10 Neshodné výrobky........................................................................................................................................................................ 21

Příloha A (normativní) !Odběr vzorků pro určení typu výrobku a pro nezávislé zkoušení dodávek"................................ 22

A.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

A.2...... Postup odběru vzorků................................................................................................................................................................... 22

A.2.1.. Obecně............................................................................................................................................................................................ 22

A.2.2.. Náhodný odběr vzorků................................................................................................................................................................. 22

A.2.3.. Reprezentativní odběr vzorků..................................................................................................................................................... 22

A.2.4.. Dělení souboru vzorků................................................................................................................................................................. 22

A.2.5.. Počet tvárnic požadovaný pro zkoušení................................................................................................................................... 23

A.3...... Místo a data inspekce a zkoušek................................................................................................................................................ 23

Příloha B (normativní) !Kritéria shody pro určení typu výrobku a pro nezávislé zkoušení dodávek"............................... 24

B.1..... Rozměry a tolerance (viz 5.2)..................................................................................................................................................... 24

B.2..... Tvarové uspořádání a vzhled (viz 5.3)...................................................................................................................................... 24

B.3..... Objemová hmotnost (viz 5.4)...................................................................................................................................................... 24

B.4..... Mechanická pevnost (viz 5.5)...................................................................................................................................................... 24

B.4.1.. Charakteristická pevnost.............................................................................................................................................................. 24

B.4.2.. Průměrná pevnost......................................................................................................................................................................... 24

B.5..... Vlhkostní přetvoření a nasákavost (viz 5.9 a 5.8).................................................................................................................... 24

Příloha C (informativní) Případy různých tvarů betonových tvárnic................................................................................................. 28

Příloha D (informativní) Pokyny pro četnost navrhování systému řízení výroby pro prokázání shody hotových výrobků s požadavky normy a s deklarací výrobce....................................................................................................................................................... 29

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU
o stavebních výrobcích................................................................................................................................................................. 31

ZA.1... Předmět a příslušné charakteristiky........................................................................................................................................... 31

ZA.2 .. Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností AVCP betonových tvárnic................................................................. 32

ZA.2.1 Systém (systémy) prokazování a ověřování stálosti vlastností AVCP................................................................................. 32

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP)................................................................................................................................................ 34

ZA.3... Označení CE a značení štítkem.................................................................................................................................................. 38

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 41

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 771-3:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 771-3:2011".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-01-11.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! "

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uvedeného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení pro stavební výrobky (nařízení (EU) č. 305/2011).

Vztah k nařízení (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je v souladu s obecnými pravidly pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce v Eurokódu 6.

EN 771 Specifikace zdicích prvků se skládá z těchto částí:

    Část 1: Pálené zdicí prvky;

    Část 2: Vápenopískové zdicí prvky;

    Část 3: Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem;

    Část 4: Pórobetonové tvárnice;

    Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene;

    Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem nebo se směsí obou těchto kameniv, určené pro použití ve zdivu omítaném, lícovém nebo neomítaném v nosných nebo nenosných zděných konstrukcích budov a v inženýrských stavbách. Tvárnice jsou vhodné pro všechny druhy stěn včetně jednovrstvých stěn, vnějších vrstev zdiva komínů, dutinových stěn, příček, opěrných zdí a podzemních stěn. Tvárnice mohou plnit funkci ochrany proti ohni, funkci tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).

Tato evropská norma zahrnuje také betonové tvárnice, které mají celkový tvar nepravoúhlého rovnoběžnostěnu, tvárnice !zvláštních" tvarů a doplňkové tvárnice.

!Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností a rozměrovou přesností a obsahuje ustanovení pro prokazování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobků s touto evropskou normou. Evropská norma obsahuje též požadavek na značení výrobků."

Tato evropská norma nestanovuje standardní rozměry betonových tvárnic ani normové výrobní rozměry a úhly zešikmení betonových tvárnic zvláštních tvarů. Norma neplatí pro panely na výšku podlaží, pro komínové vložky ani pro tvárnice, které jsou součástí hydroizolačních vrstev. Norma neplatí pro tvárnice se zabudovanými tepelně izolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy tvárnice a mohou přijít do styku s ohněm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.