ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.100.30                                                                                                                                  Červen 2017

Specifikace zdicích prvků –
Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN
EN 771- 5+A1

72 2634

 

Specification for masonry units –
Part 5: Manufactured stone masonry units

Spécification pour éléments de maçonnerie –
Partie 5: Eléments de maçonnerie en pierre reconstituée

Festlegungen fűr Mauersteine –
Teil 5: Betonwerksteine

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 771- 5:2011+A1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 771- 5:2011+A1:2015. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 771- 5+A1 (72 2634) z března 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 771-5:2011+A1:2015 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 771-5+A1 (72 2634) z března 2016 převzala EN 771-5:2011+A1:2015 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z ledna 2015. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto !vypuštěný text", opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Hlavní změny proti předchozímu vydání evropské normy byly provedeny v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) ze dne 9. března 2011 v části kapitol 6 a 8 a v celé příloze ZA.

Informace o citovaných dokumentech

EN 772-1 zavedena v ČSN EN 772-1+A1 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

EN 772-11 zavedena v ČSN EN 772-11 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 11: Stanovení
nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

EN 772-13 zavedena v ČSN EN 772-13 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

EN 772-14 zavedena v ČSN EN 772-14 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

EN 772-16:2011 zavedena v ČSN EN 772-16:2011 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů

EN 772-20 zavedena v ČSN EN 772-20 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic, zdicích prvků z umělého kamene a zdicích prvků z přírodního kamene

EN 1052-2 zavedena v ČSN EN 1052-2 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu

EN 1052-3 zavedena v ČSN EN 1052-3 (73 2320) Zkušební metody pro zdivo – Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku

EN 1745 zavedena v ČSN EN 1745 (72 2636) Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení tepelných vlastností

EN 13501-1 zavedena v ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

EN ISO 12572 zavedena v ČSN EN ISO 12572 (73 0547) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů
a výrobků – Stanovení prostupu vodní páry

Souvisící ČSN

ČSN EN 998-2:2011 (72 2401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

ČSN EN 1996-1-1+A1 (73 1101) Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN ISO 12491Statistické metody pro kontrolu jakosti stavebních materiálů a dílů

Citované předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům ZA.2.1 a ZA.2.2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČ 00015679, doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc., EURing.

Technická normalizační komise: TNK 37 Zděné konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 771- 5:2011+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                  Srpen 2015

ICS 91.100.30                                                                                                            Nahrazuje EN 771- 5:2011

Specifikace zdicích prvků –
Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

Specifications for masonry units –
Part 5: Manufactured stone masonry units

Spécifications pour éléments de maçonnerie –
Partie 5: Eléments de maçonnerie en pierre reconstituée

Festlegungen für Mauersteine –
Teil 5: Betonwerksteine l

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-03-17 a obsahuje změnu A1, která byla schválena CEN dne 2015-01-11.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 771- 5:2011+A1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 8

1............ Předmět normy. 9

2............ Citované dokumenty. 9

3............ Termíny a definice. 10

4............ Materiály. 12

4.1......... Obecně. 12

5............ Požadavky na zdicí prvky z umělého kamene. 12

5.1......... Obecně. 12

5.2......... Rozměry a tolerance. 12

5.2.1...... Rozměry. 12

5.2.2...... Rozměrové tolerance. 13

5.3......... Tvarové uspořádání a vzhled. 13

5.3.1...... Obecně. 13

5.3.2...... Tvarové uspořádání 13

5.3.3...... Vzhled povrchu. 14

5.3.4...... Rovinnost povrchových ploch. 14

5.4......... Objemová hmotnost 14

5.5......... Pevnost v tlaku. 14

5.5.1...... Deklarovaná hodnota. 14

5.5.2...... Minimální hodnota. 15

5.6......... Tepelné vlastnosti 15

5.7......... Trvanlivost 15

5.8......... Nasákavost vlivem kapilarity. 15

5.8.1...... Deklarovaná hodnota. 15

5.8.2...... Maximální hodnota. 16

5.9......... Vlhkostní přetvoření 16

5.10....... Propustnost vodních par 16

5.11....... Reakce na oheň. 16

5.12....... Přídržnost ve smyku. 16

5.12.1... Obecně. 16

5.12.2... Deklarace založená na stanovených hodnotách. 16

5.12.3... Deklarace založená na zkouškách. 16

5.13....... Přídržnost v tahu za ohybu. 16

5.14....... Nebezpečné látky. 17

6............ Popis, označování a klasifikace zdicích prvků z umělého kamene. 17

6.1......... Popis a označování 17

6.2......... Klasifikace. 17

7............ Označování 17

8............ !Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)"..... 18

8.1......... Obecně. 18

8.2......... !Určení typu výrobku"..... 18

Strana

8.3......... Řízení výroby. 19

8.3.1...... Obecně. 19

8.3.2...... Zkušební a měřící zařízení 19

8.3.3...... Výrobní zařízení 19

8.3.4...... Suroviny. 19

8.3.5...... Výrobní proces. 19

8.3.6...... Zkoušení hotového výrobku. 19

8.3.7...... Statistické techniky. 19

8.3.8...... Označování a řízení zásob výrobků. 20

8.3.9...... Sledovatelnost 20

8.3.10... Neshodné výrobky. 20

Příloha A (normativní) !Odběr vzorků pro určení typu výrobku a pro nezávislé zkoušení dodávek"..... 21

A.1......... Obecně. 21

A.2......... Postup odběru vzorků. 21

A.2.1..... Obecně. 21

A.2.2..... Náhodný odběr vzorků. 21

A.2.3..... Reprezentativní odběr vzorků. 21

A.2.4..... Dělení vzorku. 21

A.2.5..... Počet prvků požadovaný pro zkoušení 22

Příloha B (normativní) Normalizovaná pevnost v tlaku. 23

Příloha C (informativní) Pokyny pro četnost zkoušek pro návrh systému řízení výroby (FPC) pro prokázání shody
hotových výrobků s požadavky této normy a deklaraci výrobce. 24

Příloha ZA (informativní) 26

ZA.1...... Předmět a příslušné charakteristiky. 26

ZA.2...... Postupy (postupy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) zdicích prvků z umělého kamene. 27

ZA.2.1... Systém (systémy) AVCP.. 27

ZA.2.2... Prohlášení o vlastnostech (DoP) 29

ZA.3...... Označení CE a značení štítkem... 33

Bibliografie. 35

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 771-5:2011+A1:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 125 Zdivo, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje !EN 771-5:2011".

Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2015-01-11.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! "

!Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uvedeného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků nařízení pro stavební výrobky (Směrnice (EU) č. 305/2011).

Vztah k nařízení/směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Tato evropská norma je v souladu s obecnými pravidly pro nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce v EN 1996-1-1.

EN 771 Specifikace zdicích prvků se skládá z těchto částí:

    Část 1: Pálené zdicí prvky;

    Část 2: Vápenopískové zdicí prvky;

    Část 3: Betonové tvárnice s hutným a pórovitým kamenivem;

    Část 4: Pórobetonové tvárnice;

    Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene;

    Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na zdicí prvky z umělého kamene, určené zejména pro zhotovování lícového nebo nechráněného zdiva nosných a nenosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Prvky jsou vhodné pro všechny druhy řádkového a nepravidelného zdiva, včetně jednovrstvých stěn, dutinových stěn, příček, opěrných zdí a vnějších vrstev zdiva komínů. Zdicí prvky tak mohou plnit funkci ochrany proti ohni, funkci tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).

Tato norma platí pro betonové zdicí prvky zhotovované k napodobení přírodního kamene, za použití postupů odlévání nebo lisování, s dekorativním povrchem, vytvořeným odléváním, štípáním, vymýváním, tryskáním nebo opracováním a s případným vytvářením povrchového zdobení, nebo bez něj. Tato norma platí jak pro homogenní zdicí prvky, tak i vrstvené prvky (skládající se z různých betonových směsí lícové a zadní vrstvy), avšak neplatí pro prvky s přitmelenou (nalepenou) dekorativní lícovou vrstvou. Tato norma neplatí pro zdicí prvky odpovídající požadavkům EN 771-3.

Norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností, rozměrovou přesností a vzhledem, a obsahuje ustanovení pro !posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)" výrobků podle této evropské normy. Norma obsahuje též požadavky na označení výrobků, pro něž tato evropská norma platí.

Tato evropská norma neplatí pro panely na výšku podlaží, zdicí prvky používané pro vyzdívky komínů ani pro prvky zhotovené s přilepeným dekorativním lícem. Neplatí pro výrobky určené jako součásti hydroizolačních vrstev. Norma také nestanovuje normové rozměry pro zdicí prvky z umělého kamene ani výrobní rozměry a úhly zešikmení prvků zvláštních tvarů. Norma neplatí pro prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály přitmelenými k lícním plochám prvku, které mohou přijít do styku s ohněm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.